štvrtok , 23 septembra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Životné prostredie

Životné prostredie

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Kráľovský Chlmec povoľuje Mesto Kráľovský Chlmec na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí tiež obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov nájomcov bytov.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
• Situačný nákres

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

 

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy
• VZN mesta Kráľovský Chlmec o zeleni

 

tlačivo zp.pdf (143.5 kB)  Životné prostredie pdf tlačivo zp.pdf (143.5 kB)

Výrub drevín na súkromnom pozemku na území mesta Kráľovský Chlmec povoľuje  Mesto Kráľovský Chlmec na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí tiež obsahovať súhlas všetkých vlastníkov pozemku, na ktorom sa výrub žiada.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :
• stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
• obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
• stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo zp06)
• Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
• Súkromné pozemky – kópia listu vlastníctva
• Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 dní

Poplatok: správny poplatok pre fyzické osoby 10 €
             pre právnické osoby  100 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

Výrub drevín zdôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia zdravia, majetku občanov…

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Mestskému úradu v Kráľovskom Chlmci, odb. Územného plánovania a rozvoja  najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

a)     obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa  výsadba nových ovocných drevín uskutoční do osemnástich mesiacov odo dňa výrubu

b)     pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Vysvetlenie:

obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku. Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Potrebné doklady:

–  Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov (tlačivo zp08)
–   Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove (tlačivo zp09)

–   List vlastníctva

–   Súhlas vlastníka pozemku v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom

–    Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

–    Výpis z obchodného alebo iného registra

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

 

            Odborná referentka pre životné prostredie

 

Kontakt na prijímanie žiadostí:

 

            Tel.: 056/63 212 38, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,

            Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: bez poplatku

 

Súvisiace predpisy:

zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy

 

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie umiestnenia stavby MZZO (tlačivo zp02)
• Projektová dokumentácia

Požaduje sa pri podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia pri  novostavbách a pri umiestnení nového zdroja v existujúcej stavbe.

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na umiestnenie a uvedenie do prevádzky MZZO na území mesta.
Prevádzkovatelia MZZO sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na MsÚ v Kráľovskom Chlmci na každý MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok , vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (tlačivo zp03)
• Oznámenie údajov potrebných pre určenie MZZO (tlačivo zp04)
• Revízne správy
Požaduje sa ku kolaudácii stavby a pri umiestnení v existujúcej stavbe.

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na zmenu používaných palív a surovín  a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO (tlačivo zp05)

 

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

 

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

 

 

 

 

Údržbu verejnej zelene (rez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Kráľovský Chlmec zabezpečujú Technické služby Mesta Kráľovský Chlmec
Potrebné doklady:
• Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni (tlačivo zp10)

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy

 

Výrub drevín na verejnom priestranstve

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Kráľovský Chlmec povoľuje Mesto Kráľovský Chlmec na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí tiež obsahovať stanovisko dotknutých vlastníkov nájomcov bytov.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
• Situačný nákres

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

 

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy
• VZN mesta Kráľovský Chlmec o zeleni

 

tlačivo zp.pdf (143.5 kB)  Životné prostredie pdf tlačivo zp.pdf (143.5 kB)

Výrub drevín na súkromnom pozemku

Výrub drevín na súkromnom pozemku na území mesta Kráľovský Chlmec povoľuje  Mesto Kráľovský Chlmec na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí tiež obsahovať súhlas všetkých vlastníkov pozemku, na ktorom sa výrub žiada.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :
• stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
• obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
• stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo zp06)
• Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
• Súkromné pozemky – kópia listu vlastníctva
• Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 dní

Poplatok: správny poplatok pre fyzické osoby 10 €
             pre právnické osoby  100 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.

Výrub drevín zdôvodu zlého zdravotného stavu

Výrub drevín zdôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia zdravia, majetku občanov…

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Mestskému úradu v Kráľovskom Chlmci, odb. Územného plánovania a rozvoja  najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

a)     obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa  výsadba nových ovocných drevín uskutoční do osemnástich mesiacov odo dňa výrubu

b)     pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Vysvetlenie:

obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku. Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Potrebné doklady:

–  Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov (tlačivo zp08)
–   Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove (tlačivo zp09)

–   List vlastníctva

–   Súhlas vlastníka pozemku v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom

–    Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

–    Výpis z obchodného alebo iného registra

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

 

            Odborná referentka pre životné prostredie

 

Kontakt na prijímanie žiadostí:

 

            Tel.: 056/63 212 38, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,

            Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

 

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok: bez poplatku

 

Súvisiace predpisy:

zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy

 

Súhlas so zriadením Malého zdroja znečistenia ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie umiestnenia stavby MZZO (tlačivo zp02)
• Projektová dokumentácia

Požaduje sa pri podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia pri  novostavbách a pri umiestnení nového zdroja v existujúcej stavbe.

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na umiestnenie a uvedenie do prevádzky MZZO na území mesta.
Prevádzkovatelia MZZO sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na MsÚ v Kráľovskom Chlmci na každý MZZO spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok , vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (tlačivo zp03)
• Oznámenie údajov potrebných pre určenie MZZO (tlačivo zp04)
• Revízne správy
Požaduje sa ku kolaudácii stavby a pri umiestnení v existujúcej stavbe.

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Zmena typu kotla malého zdroja znečistenia ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú povinní písomne požiadať Mesto Kráľovský Chlmec o súhlas na zmenu používaných palív a surovín  a na zmeny využívania technologických zariadení.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o súhlas so zmenou typu kotla MZZO (tlačivo zp05)

 

 

Prijímanie žiadostí vybavuje:

 

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: správny poplatok 5 €

Súvisiace predpisy:
• zákon o ovzduší č. 223/2001 Z.z. a súvisiace predpisy
• zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.
• VZN Mesta Kráľovský Chlmec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

 

 

 

 
Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (rez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu)  na území mesta Kráľovský Chlmec zabezpečujú Technické služby Mesta Kráľovský Chlmec
Potrebné doklady:
• Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni (tlačivo zp10)

Prijímanie žiadostí vybavuje:

Odborná referentka pre životné prostredie

Kontakt na prijímanie žiadostí:

Tel.: 056/68 710 56, e-mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk,
Budova MsÚ 1. poschodie č. dverí 30

Doba vybavenia: v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác

Poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:
• zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a súvisiace predpisy