piatok , 30 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Zástupca primátora

Zástupca primátora

Zástupca primátora mesta Kráľovský Chlmec

Ing. Jozef Želinský

Kontakt:  Mesto Kráľovský Chlmec

                 Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

                 III. poschodie

               

Okruh činnosti zástupcu primátora mesta v Kráľovskom Chlmci:

• V súčinnosti s MsÚ koordinuje činnosť komisií MsZ a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh
• Spolupracuje na tvorbe materiálov na jednotlivé zasadnutie MsZ
• Koordinuje proces informatizácie samosprávy, pod ktorý spadá zavádzanie informačno-komunikačných technológií v samospráve a organizáciách spadajúcich pod mesto Kráľovský Chlmec
• Zodpovedá za informovanie občanov slovom, printovými a elektronickými médiami
• Podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí mesta
• Koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliada na prípravu spoločných akcií s družobnými mestami
• Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami
• Plní ďalšie úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou.

 

V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zástupca primátora:

• Zastupuje primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
• Zvoláva MsZ podľa 13a ods. 3 zákona 369/1990 Z.z.
• Plní úlohy primátora v prípade, ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia. Úlohy primátora plní v plnom rozsahu až do zloženia sľubu novým primátorom.
• Je členom mestskej rady, ktorej rokovania v čase zastupovania primátora zvoláva a vedie.