piatok , 30 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Základné školy

Základné školy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt magyar alapiskola királyhelmec  Základné školy 20140404230513 9ea786fa meZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16

   Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – ako centrálna škola Medzibodrožia – bola založená v roku 1950. Od roku 2002 existuje ako samostatný právny subjekt jeho prevádzkovateľom je Mestské zastupiteľstvo Kráľovského Chlmca. Budova školy sa nachádza na Ulici Hunyadiho pod číslom 1256/16 v blízkosti najnovšieho sídliska a nemocnice.
Trojposchodová budova s výťahom, v nej umiestnené priestranné triedy zodpovedajúce normám EÚ, moderné odborné učebne, detská ambulancia, dielňa a cvičná kuchyňa očakávajú žiakov. Nedostatok telocvične sa pomaly rieší, totiž za budovou školy už sa začala výstavba novej modernej športovej haly.
   Našu školu doteraz navštevuje 436 žiakov. Z toho 202 žiakov v 9 triedach na I. stupni a 234 žiakov v 10 triedach na II. stupni si osvojuje základné vedomosti. Naši žiaci hlavne pochádzajú z Kráľovského Chlmca, ale II. stupeň ZŠ už navštevujú aj žiaci z okolitých menších škôl.
Najmenší žiaci majú k dispozícii školskú družinu, kde v troch skupinách pracuje približne 100 žiakov. Vychovávateľky v popoludňajších hodinách pomáhajú deťom nielen pri písaní domácich úloh, ale zabezpečia aj remeselnícke práce pre šikovných rúk. Rodičia ráno od 6,30 a večer do 17,00 hodiny môžu nechať v bezpečí svojich detí medzi stenami školy.
S nadanými deťmi a deťmi s nevýhodným sociálnym položením sa zaoberajú odborní pedagógovia podľa vopred vypracovaných učebných plánov, vydané prostredníctvom MŠ SR.
Aj naďalej by sme chceli držať v činnosti triedy s rozšírením vyučovacím matematiky a prírodovedných predmetov v každom ročníku. Vyučovanie cudzích jazykov sme zaviedli už na I. stupni ZŠ. Vyučovacie hodiny výpočtovej techniky sa uskutočňujú v dvoch odborných učebniach informatiky.
   Družobné styky sa rozvíjame cez priateľstvá, ktoré smerujú za hranice, do Maďarska (Sátoraljaújhely, Sárospatak, Budapest – Ferencváros, Kisvárda), do Rumunska (Sepsiszentgyörgy). Školy v týchto mestách sú našimi družobnými partnermi. Vymieňame si skúsenosti, ktoré sú inšpiráciou byť stále lepší.
Na zabezpečenie školských potrieb žiakov využívame dvakrát ročne finančnú podporu SR a aj podporu Nadácie Pázmánya a Zväzu Rákócziho.
Rodičovské združenie školy, ktoré je členom Zväzu maďarských rodičov na Slovensku, tiež pomáha splniť ciele školy. Miestna organizácia odborovej rady zastupuje záujmy pedagógov a školských zamestnancov.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku sa stará o zabezpečenie odborného rastu učiteľov. Medzi naše predsavzatia patria zvýšiť úroveň vyučovania maďarského jazyka, rozšíriť slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti žiakov. Uprednostniť čítanie a vzbudiť záujem žiakov o beletriu. Vo vyučovaní slovenského jazyka využívať komunikatívnu jazykovú výchovu. Naučiť žiakov hovoriť po slovenský, v tomto smere musíme dosiahnuť lepšie výsledky. Vo všetkých ostatných predmetoch by si mali žiaci osvojiť najdôležitejšie zákonitosti a definície. Naďalej vytvoriť triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dobre by bolo, aby naši žiaci na rôznych vedomostných súťažiach dosiahli vynikajúce výsledky.
   Snažíme sa o vzájomnú spoluprácu s rodičmi, aby si naši žiaci zachovali staré tradície a zvyky nášho mesta a regiónu, aby chránili prírodu a prírodné krásy a aby obohatili kultúrny a športový život mesta.
Naším cieľom je, aby každý žiak našej školy sa stal morálnym, samostatne konajúcim dospelým človekom spoločnosti, aby z našej školy odchádzali také žiaci, ktorí v každej oblasti života dokázali presadiť ľudskosť, múdrosť a orálne konanie.
    V záujme splnenia nášho poslania aj v budúcnosti spolupracujeme s rodičmi, so žiakmi, s materskými školami, so strednými školami, so základnou umeleckou školou, s historickými cirkvami, s kultúrnymi a športovými organizáciami a s Mestským zastupiteľstvom Kráľovského Chlmca.

Kontakt:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16
077 01 Kráľovský Chlmec
tel.:056- 62 83 300,301,302

www.zamkch.edu.sk

http://www.kralovskychlmec.sk/portals_pictures/i_000247/i_247402.jpg  Základné školy i 247402Základná škola, ul. L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

Prvá základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1923. Riaditeľkou bola pani H. Kollmanová. Ďalšia ľudová škola, kde prebiehala vyučovanie v slovenskom jazyku vznikla v roku 1932. Po pričlenení Horného Medzibodrožia k Maďarsku v roku 1938 boli slovenské školy zrušené. K ich obnove došlo až po skončení 2. svetovej vojny.

Budova súčasnej slovenskej základnej školy bola postavená v roku 1964. Tvoril ju komplex dvoch budov – základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Obe budovy prešli do vlastníctva základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v roku 2002, keď kapacita školy už nestačila pre zvýšený počet žiakov.

Kontakt:
Základná škola, ul. L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
telefón / fax: +421 56 632 1611

                       +421 911 280 964
e-mail: zskossutkch@gmail.com

              riaditel.zs@pobox.sk

 

www.zskossutkch.edupage.sk

Informácie o našej škole nájdete aj na www.modernaskola.sk.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt magyar alapiskola királyhelmec  Základné školy 20140404230513 9ea786fa meZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16

   Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – ako centrálna škola Medzibodrožia – bola založená v roku 1950. Od roku 2002 existuje ako samostatný právny subjekt jeho prevádzkovateľom je Mestské zastupiteľstvo Kráľovského Chlmca. Budova školy sa nachádza na Ulici Hunyadiho pod číslom 1256/16 v blízkosti najnovšieho sídliska a nemocnice.
Trojposchodová budova s výťahom, v nej umiestnené priestranné triedy zodpovedajúce normám EÚ, moderné odborné učebne, detská ambulancia, dielňa a cvičná kuchyňa očakávajú žiakov. Nedostatok telocvične sa pomaly rieší, totiž za budovou školy už sa začala výstavba novej modernej športovej haly.
   Našu školu doteraz navštevuje 436 žiakov. Z toho 202 žiakov v 9 triedach na I. stupni a 234 žiakov v 10 triedach na II. stupni si osvojuje základné vedomosti. Naši žiaci hlavne pochádzajú z Kráľovského Chlmca, ale II. stupeň ZŠ už navštevujú aj žiaci z okolitých menších škôl.
Najmenší žiaci majú k dispozícii školskú družinu, kde v troch skupinách pracuje približne 100 žiakov. Vychovávateľky v popoludňajších hodinách pomáhajú deťom nielen pri písaní domácich úloh, ale zabezpečia aj remeselnícke práce pre šikovných rúk. Rodičia ráno od 6,30 a večer do 17,00 hodiny môžu nechať v bezpečí svojich detí medzi stenami školy.
S nadanými deťmi a deťmi s nevýhodným sociálnym položením sa zaoberajú odborní pedagógovia podľa vopred vypracovaných učebných plánov, vydané prostredníctvom MŠ SR.
Aj naďalej by sme chceli držať v činnosti triedy s rozšírením vyučovacím matematiky a prírodovedných predmetov v každom ročníku. Vyučovanie cudzích jazykov sme zaviedli už na I. stupni ZŠ. Vyučovacie hodiny výpočtovej techniky sa uskutočňujú v dvoch odborných učebniach informatiky.
   Družobné styky sa rozvíjame cez priateľstvá, ktoré smerujú za hranice, do Maďarska (Sátoraljaújhely, Sárospatak, Budapest – Ferencváros, Kisvárda), do Rumunska (Sepsiszentgyörgy). Školy v týchto mestách sú našimi družobnými partnermi. Vymieňame si skúsenosti, ktoré sú inšpiráciou byť stále lepší.
Na zabezpečenie školských potrieb žiakov využívame dvakrát ročne finančnú podporu SR a aj podporu Nadácie Pázmánya a Zväzu Rákócziho.
Rodičovské združenie školy, ktoré je členom Zväzu maďarských rodičov na Slovensku, tiež pomáha splniť ciele školy. Miestna organizácia odborovej rady zastupuje záujmy pedagógov a školských zamestnancov.
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku sa stará o zabezpečenie odborného rastu učiteľov. Medzi naše predsavzatia patria zvýšiť úroveň vyučovania maďarského jazyka, rozšíriť slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti žiakov. Uprednostniť čítanie a vzbudiť záujem žiakov o beletriu. Vo vyučovaní slovenského jazyka využívať komunikatívnu jazykovú výchovu. Naučiť žiakov hovoriť po slovenský, v tomto smere musíme dosiahnuť lepšie výsledky. Vo všetkých ostatných predmetoch by si mali žiaci osvojiť najdôležitejšie zákonitosti a definície. Naďalej vytvoriť triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dobre by bolo, aby naši žiaci na rôznych vedomostných súťažiach dosiahli vynikajúce výsledky.
   Snažíme sa o vzájomnú spoluprácu s rodičmi, aby si naši žiaci zachovali staré tradície a zvyky nášho mesta a regiónu, aby chránili prírodu a prírodné krásy a aby obohatili kultúrny a športový život mesta.
Naším cieľom je, aby každý žiak našej školy sa stal morálnym, samostatne konajúcim dospelým človekom spoločnosti, aby z našej školy odchádzali také žiaci, ktorí v každej oblasti života dokázali presadiť ľudskosť, múdrosť a orálne konanie.
    V záujme splnenia nášho poslania aj v budúcnosti spolupracujeme s rodičmi, so žiakmi, s materskými školami, so strednými školami, so základnou umeleckou školou, s historickými cirkvami, s kultúrnymi a športovými organizáciami a s Mestským zastupiteľstvom Kráľovského Chlmca.

Kontakt:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
ul. Hunyadiho 1256/16
077 01 Kráľovský Chlmec
tel.:056- 62 83 300,301,302

www.zamkch.edu.sk

Základná škola

http://www.kralovskychlmec.sk/portals_pictures/i_000247/i_247402.jpg  Základné školy i 247402Základná škola, ul. L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec

Prvá základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1923. Riaditeľkou bola pani H. Kollmanová. Ďalšia ľudová škola, kde prebiehala vyučovanie v slovenskom jazyku vznikla v roku 1932. Po pričlenení Horného Medzibodrožia k Maďarsku v roku 1938 boli slovenské školy zrušené. K ich obnove došlo až po skončení 2. svetovej vojny.

Budova súčasnej slovenskej základnej školy bola postavená v roku 1964. Tvoril ju komplex dvoch budov – základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Obe budovy prešli do vlastníctva základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v roku 2002, keď kapacita školy už nestačila pre zvýšený počet žiakov.

Kontakt:
Základná škola, ul. L. Kossutha 56, 077 01 Kráľovský Chlmec
telefón / fax: +421 56 632 1611

                       +421 911 280 964
e-mail: zskossutkch@gmail.com

              riaditel.zs@pobox.sk

 

www.zskossutkch.edupage.sk

Informácie o našej škole nájdete aj na www.modernaskola.sk.