pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Lorantffy kastély királyhelmec  Základná umelecká škola 59b514174bffe4ae402b3d63aad79fe0Základná umelecká škola, Námestie Hrdinov č. 10/338

 “Hudbou a spevom dostaneš sa i tak
do takých  zatvrdených  sŕdc,
ktoré nepohne ani jeden básnik,
alebo rečník,…”
New York, 1922

 

Základná umelecká škola v Kráľovskom Chlmci bola založená v roku 1959.  Je umiestnená na Námestí hrdinov. Budova školy patrí k najstarším objektom na území mesta, je dokladom renesančného staviteľstva na našom území z konca 16., resp. začiatku 17.storočia. V roku 1991 bola do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR zapísaná ako umelecká pamiatka.

Nie je našou úlohou vychovávať umelcov, oslavovaných virtuózov. Našim poslaním je naučiť deti, mladých ale i dospelých základom umenia, pomôcť im osvojiť si základné vedomosti z teórie hudby a nástrojovej hry, pripraviť ich na štúdium pedagogického a umeleckého smeru a hlavne – vytvoriť pevný, vrúcny, hlboký vzťah k hudbe, ku kresleniu, k umeniu a kultúre vôbec. Pestovať a rozvíjať  v nás dobro a krásu, diferencovaný a esteticky komplexný pohľad na svet.

V škole sa vyučuje v troch odboroch:
                           – hudobný odbor
                           – výtvarný odbor
                           – tanečný odbor
V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou  individuálneho a skupinového vyučovania. Úlohy a ciele školy  napĺňa 27 pedagogických zamestnancov. Hudobný odbor našej školy  je najpočetnejší.

Možnosti zamerania štúdia sú:

Hra na klavíri, hra na keyboarde , hra na zobcovej  flaute, priečnej flaute, saxofóne, bicích nástrojoch, hra na gitare, hra na akordeóne, spev, zborový spev. Na škole pracuje s veľkým elánom malá školská kapela  so zameraním  na pop hudbu.  Dĺžka  štúdia je rôzna, prípravné štúdium 2 roky, na 1.časti, prvého stupňa základného štúdia 4roky, na 2.časti, prvého stupňa 4 roky, na II. stupni a štúdium pre dospelých 4 roky.

K  ZUŠ v Kráľovskom Chlmci patria aj pobočky v Strede nad Bodrogom, Borša, Somotor, Boľ a Veľké Trakany.

Cieľom školy je udržiavať a rozvíjať  kultúru v našom meste a okolí, ako aj v zahraničí. Dôkazom toho je ročne v priemere  30  verejných vystúpení na najrôznejších kultúrnych podujatiach. Každoročne  je škola organizátorom koncertu k Medzibodrožským kultúrnym festivalom, tradičné sú Vianočné koncerty, Novoročné koncerty, Triedne koncerty,  Školské klavírne  súťaže , koncerty ku Dňu matiek.
Škola sa snaží prispieť aj k výchove najmladších obyvateľov  mesta,  pre ktorých pripravuje Výchovné koncerty.  V koncertnej sále školy sa pravidelne konajú koncerty našich žiakov.
Slávnostný absolventský koncert žiakov všetkých oddelení a výstava absolventských prác žiakov  výtvarného odboru  je zavŕšením ich štúdia v ZUŠ.

 

Kontakt:      Základná umelecká škola                    
                     Námestie Hrdinov č. 10/338
                     077 01 Kráľovský Chlmec
                     tel./fax:  056/62 85 980
                     mail:  zuskch@gmail.com
                     www.facebook.com  – Základná umelecká škola Kráľovský Chlmec
                     www.zuskralovskychlmec.sk