streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:

• komplexná starostlivosť o majetok mesta
• vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
• komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
• komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v meste, povoľovanie výrubov drevín okrem tých, ktoré rastú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
• povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
• správa mestských komunikácií
• pôsobnosť stavebného úradu
• evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
• evidencia domov a budov v meste
• prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
• poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci poskytovanie opatrovateľskej služby
• zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta
• zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie MsZ a MsR
• vykonávanie nariadení, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora