streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Územný plán mesta

Územný plán mesta

Územný plán mesta i 813889 1 2 3

Územný plán mesta (ďalej ÚPN) je v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov základným nástrojom pre koordináciu a reguláciu územného rozvoja v meste a jeho administratívnom území. Umožňuje uplatňovať pri tom základné princípy udržateľného rozvoja v danom území a využívať jeho prírodný potenciál a civilizačné danosti pre optimálny a harmonický rozvoj všetkých územných funkcií.
 

ÚPN mesta je základným územnoplánovacím dokumentom mesta a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územno – technické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.
Schválený ÚPN mesta definuje zásady urbanistického usporiadania a funkčnej štruktúry zastavaného územia mesta, jeho priľahlého záujmového územia a ostatného územia v hraniciach katastra, ktoré tvoria mesto Kráľovský Chlmec. Obsahuje charakteristiku potenciálu územia a limity jeho využitia, koncepciu optimálneho rozvoja funkcií a štruktúr územia, regulatívy rozvoja a jeho územného priemetu, zásady rozvoja technickej vybavenosti, princípy miestneho územného systému ekologickej stability a návrhové registre jednotlivých okrskov mesta a častí katastra.
 

Vzhľadom na veľký rozsah úplného znenia textovej časti a rozsah grafickej časti ÚPN podrobnejšie informácie môžete získať na mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, ul. Kossutha 99, oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja, č.dv. 4, III. posch.

Územný plán mesta

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_doprava.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_voda-kanal.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_energetika.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_zaber_pp.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_ochrana_prirody.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-sirsie_vztahy.pdf

upn_mesta_kralovsky_chlmec_-_regulacny_vykres.pdf

komplexny_vykres_kch.pdf

oznam_pre_verejnost_o_strg_dok.pdf

sprievodna_sprava.pdf

zavazna_cast_-_navrh_regulativov_uzemneho_rozvoja_mesta.pdf

vyhodnotenie_dosledkov_stavebnych_navrhov_a_inych_zamerov_na_polnoshospodarskej_pode.pdf

kch_text.pdf

zad_1_upn-m_kch_zavazna_cast.pdf

ZaD-2_UPN-M-KCH_zaber-PP-a-LP.pdf

ZaD-2_UPN-M-KCH_zaväzná-časť.pdf

ZaD-2_UPN-M-KCH_textova-časť-smerná.pdf

Download (PDF, 1.01MB)

Download (PDF, 1.02MB)

Download (PDF, 1.4MB)

Download (PDF, 378KB)

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Kráľovský Chlmec.

Z3_Komplexny-vykres_c.pdf

Z3_Regulacny-vykres_c.pdf

OBAL_ZaD3_KCH.pdf

ZaD-3_UPN-M-KCH_textova-cast_c.pdf

ZaD-3_UPN-M-KCH_zavazna-cast_c.pdf