utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Stavebný úrad

Stavebný úrad

URČENIE (ZMENA, ZRUŠENIE) SÚPISNÉHO ČÍSLA, SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

UPOZORNENIE:
Zmena legislatívy od 1.7.2015

Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Tento zákon prináša klientom nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z.).

 

Čo je pre obyvateľov dôležité?

 

* Vzniká nová povinnosť pre stavebníkov aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.  

 

* Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť…

 

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1a 2 § 2c do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

 

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:    

* ak nepožiada o určenie čísla /d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste /e)poruší povinnosť podľa §2c ods.4/

 

Doklady potrebné k vybaveniu určenia súpisného čísla a orientačného čísla:

Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

download_file_f.php?id=681538

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu;
 • právoplatné stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe
 • doklad o vlastníctve pozemku(ov) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
 • zameranie adresného bodu /geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/

      viď. Vzor zamerania adresného bodu

     download_file_f.php?id=681565

 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
 • v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/,  žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

 

Doklady potrebné k vybaveniu zmeny alebo zrušenia súpisného čísla a orientačného čísla:

Tlačivo – Žiadosť o zmenu – zrušenie* súpisného čísla a orientačného čísla

download_file_f.php?id=681588

 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom  práve k budove
 • zameranie adresného bodu /geodetické zameranie hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/ ak má vplyv  na zmenu súpisného a orientačného čísla
 • dokumenty , ktoré sú podkladom  na odôvodnenie  žiadosti (v prípade, že stavba zanikla napríklad  – doklad  – právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby  ….)
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

 

Pre stavby postavené pred 01.10.1976  k určeniu súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 • žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 • doklad o vlastníctve pozemku(ov) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
 • kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo oný doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať vlastníctvo k stavbe
 • geometrický plán alebo kópia z katastrálnej mapy
 • zameranie adresného bodu
 • Tlačivo – Čestné vyhlásenie download_file_f.php?id=681594 – ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedené, kto bol stavebníkom stavby, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané

 

Kontakt:

Tel.: 056/63 21092

e-mail: helena.szerdiova@kralovskychlmec.sk

 

Lehota na vybavenie:

Súpisné a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť mestudoručená.