utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Sociálna služba

Sociálna služba

Sociálna služba

01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu.

Občan má možnosť požiadať o sociálnu službu, a to o:
– opatrovateľskú službu
– umiestnenie v zariadení pre seniorov
 

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba (OS) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Občan, ktorý požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením druhu sociálnej služby – opatrovateľská služba a bude s ním uzatvorená zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby musí mať v meste kráľovský Chlmec trvalý pobyt.
Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky občanovi priamo v jeho domácnosti.
OS nemožno poskytnúť občanovi, ktorý poberá peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, poskytuje sa odľahčovacia služba . Nemožno ju poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba alebo sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
Opatrovateľská služba zabezpečuje:
• Sebaobslužné úkony ( pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní, vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia..)
• Úkony starostlivosti o svoju domácnosť ( umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení jedál, pri nákupoch, praní, žehlení..)
• Základné sociálne aktivity ( sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach)
• Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná a terénna. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive spolu s dokladmi.
 

Formuláre a žiadosti :
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  – tlačivo na stiahnutie
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby – tlačivo na stiahnutie

 

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby :

1. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby správne oddelenie Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci
K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je občan povinný priložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách je mesto. Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Mestom Kráľovský Chlmec na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Mesto Kráľovský Chlmec v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a) poskytne sociálnu službu;
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil alebo založil na tento účel;
c) zabezpečí na základe dohody s občanom poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadil na tento účel, alebo
d) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak mesto nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c).
 

• VZN č.4/2009

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14, II. poschodie
Mária Majkricsová, tel.: 056/ 68 710 59

email: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk

             maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Download (PDF, 70KB)