piatok , 24 septembra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Servis pre podnikateľov

Servis pre podnikateľov

Informácia k vybavovaniu žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
     Pre usmernenie zámerov začatia podnikateľskej činnosti v prevádzkárňach vydáva mesto záväzné stanovisko k podnikateľskej činnosti fyzickej osoby a právnickej osoby a stanoviská k umiestneniu prevádzkarne mesto vydáva záväzné stanovisko k začatiu činnosti a povoľuje ordinačné hodiny neštátneho zdravotníckeho zariadenia /NZZ/ .Žiadateľ doručí vyplnenú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti na oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ v lehote najneskôr 5 dní pred začatím činnosti prevádzky.
 

     Prílohy k žiadosti:
• fotokópiu živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra
• fotokópiu nájomnej zmluvy
• fotokópiu listu vlastníctva na objekt, v ktorom bude prevádzka existovať
• fotokópiu rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove na uvedenie priestorov do prevádzky

 

Formuláre a žiadosti :
● Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska /tlačivo/
 

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14, II. poschodie
Mária Majkricsová, tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk

Doba vybavenia do 7 dní od podania žiadosti
Správny poplatok : 10,- eur sa platí v hotovosti do pokladne MsÚ

 

 Informácia k vybavovaniu žiadosti o povolenie /zmeny/ prevádzkovej doby
     Pre usmernenie ekonomickej činnosti na území mesta Kráľovský Chlmec vydalo Mestské zastupiteľstvo v Kráľovskom Chlmci VZN č. 6/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
      Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb je povinný najneskôr päť pracovných dní pred zahájením činnosti v prevádzkarni mestu písomne oznámiť predajný a prevádzkový čas.

● VZN č.6/2011
Formuláre a žiadosti :
● Príloha č. 1 k VZN č. 6/2011 /tlačivo/
Ohlásenie prevádzkového času
Ohlásenie zmeny prevádzkového času
Žiadosť o osobitné určenie prevádzkového času
● Príloha č. 2 k VZN č. 6/2011
Ohlásenie jednorazovej zmeny prevádzkového času /tlačivo/
● Príloha č. 3 k VZN č. 6/2011 Ohlásenie dočasného uzatvorenia prevádzkarne /tlačivo/
● Príloha č. 4 k VZN č. 6/2011
Ohlásenie o ukončení činnosti prevádzkarne /tlačivo/

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, II. poschodie
Mária Majkricsová, tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk
Doba vybavenia: do 5 dní od podania žiadosti
Správny poplatok : 3,50 eura sa platí v hotovosti do pokladne MsÚ

Download (PDF, 162KB)