pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov

Mesto Kráľovskom Chlmci v súlade s ustanoveniami zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý upravuje správne poplatky za úkony vykonávané obcou, vyberá správne poplatky v zmysle Sadzobníka správnych poplatkoch:

viď. súbor na stiahnutie:

 

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu…………………………………………………………………………………………………1,50 eura
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku……………………………………………………………………………………………………1,50 eura
v cudzom jazyku……………………………………………………………………………………………………………..3 eurá

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ………………………………………..0,50 eura
b) odtlačku úradnej počiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis………..3 eurá

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov ……………………………………………………………………………………………………………………1,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimoúradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)……………………………………………………………3 eurá

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ………………………………………………………………………………………………………………….. 16,50 eura

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

VNÚTONÁ SPRÁVA:

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ……………………………………………………………..1,50 eura

Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušnom matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky……………………………………………………………………………………..16,50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky………………………………………………………………………………………………… 16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť mimo určenej doby…………………………………………………………………. 16,50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo republiky mimo úradne určenej miestnosti …………………….66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami…………………………………….33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom………………66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami…………………………………………………………………165,50eura
h) Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt……………………………………………………………………………………………………………………………199 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím .
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva ( delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska…………………………………………3 eurá
b) priezviska maloletých detí ……………………………………………………………………………………………33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch…………………………………………………………. 99,50 eura

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mana alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.

Poznámky

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

PÔDOHOSPODÁRSTVO:

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný………………………………………………………………………………………………………………..1,50 eura
b) mesačný…………………………………………………………………………………………………………………….3 eurá
c) ročný…………………………………………………………………………………………………………………….6,50 eura
d) trojročný………………………………………………………………………………………………………………16,50 eura

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

STAVEBNÁ SPRÁVA:
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby …………………………………………………………………………………………………..6,50 eura
b) pre právnické osoby ……………………………………………………………………………………………..16,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 1) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
——————————————————————
1) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ……………………………………………………………………………………..33 eur
2. na stavbu bytových domov…………………………………………………………………………………… 66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ………………………………………………………………….. 23 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2…………………………………………………………………….39,50 eur
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ………………………………………………………………………………………………..23 eur
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …………………………………………………………………………………………………………………………………16,50 eur
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami………………………………………………………… 23 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením …………………………………………………………………………………………………………………………………16,50 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 790,50eura vrátane ……………. 33 eur
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eur vrátane…………………………………………………………………49,50 eur
nad 99 581,50 eura do 331 939 eura vrátane………………………………………………………………………66 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane………………………………………………………………….116 eur
nad 3 319 391,50 eura……………………………………………………………………………………………………199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ………………………………………………………………………………………………………………….16,50 eur
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie………………………………………………………………………………………..33 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ……………………………………………………………………………….dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60……………………………………………………………………………………….16,50 eura
2. na odstránenie stavby………………………………………………………………………………………….6,50 eura
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie………………………………………………………………………………………………………………..49,50 eura
4. terénnych úprav …………………………………………………………………………………………………6,50 eura
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby ……………………………………………………………..16,50 eura
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby …………………………………………16,50 eura
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ……………………………………………………………………..99,50 eura
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …………………………………………………….16,50 eura

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 49 790,50 eura vrátane ……………………………………………………………………………………..16,50 eura
nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane…………………………………………………………… .. 23 eur
nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ……………………………………………………………………33 eur
nad 331 939 eur do 3 319 391,50eura vrátane……………………………………………………………….. 66 eur
nad 3 319 391,50 eura …………………………………………………………………………………………….99,50 eur
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby……………………………………..16,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby………………………………………… 33 eur

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

DOPRAVA
Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ………………………….33 eur

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

FINANĆNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ:

Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3.výherné prístroje, za každý výherný prístroj ………………………………………………….1 493,50 eura
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách ………………………………………………………………………………………………33 eur
d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja………………………………………………………16,50 eura
e) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu…………………………………………………………………………….16,50 eura
 

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie…….6,50 eura b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka………………………………………………………………………………………………1,50 eura

Položka 144
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania………………………………………………………………….9,50 eura

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 5)
1. fyzická osoba…………………………………………………………………………………………………………6,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ……………………………………………………………………………………………………..66 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených časti prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu a vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny .
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
————————————————–
5) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Poznámka:
Správne poplatky vyberané mestom sa platia v hotovosti do pokladne mestského úradu v Kráľovskom
Chlmci, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

Download (PDF, 57KB)