utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad

INFORMÁCIE O POPLATKU

 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2012 s účinnosťou od 01. januára 2013 o   p o p l a t k u (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Kráľovský Chlmec. Toto nariadenie je záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta Kráľovský Chlmec.

V roku 2013 bol schválený dodatok č. 1/2013 k VZN číslo 6/2012, ktorý upravuje niektoré ustanovenia nariadenia s platnosťou od 01.01.2014. V roku 2014 boli schválené dodatky č. 2/2014 a 3/2014 k VZN číslo 6/2012, ktorý upravuje niektoré ustanovenia nariadenia s platnosťou od 01.01.2015.

 

Poplatník, poplatok

 

1. Mesto Kráľovský Chlmec ustanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území mesta oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie. Sadzba poplatku pre osoby uvedené v odseku 1 je 0,050 € za osobu na kalendárny deň, t.j. 18,25 €/rok.

 

2. Mesto Kráľovský Chlmec zavádza množstvový zber pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území Mesta Kráľovský Chlmec na iný účel ako podnikanie a právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území Mesta Kráľovský Chlmec na účel podnikania. Sadzba poplatku za tieto osoby je 0,010 € za jeden liter komunálneho   odpadu a drobného stavebného odpadu. Mesto určuje v systéme zberu odpadov nasledovné typy zberných nádob :

-120 litrová oceľová alebo plastová nádoba (KUKA nádoba)  – 62,40 EUR
-1100 litrový kontajner            572 EUR
-12000 veľkoobjemový kontajner

 

3. Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na obdobie jedného kalendárneho roka.

 

4. Poplatok je možné uhradiť:

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku
d) SIPO platobným poukazom

 

5. Poplatník, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, je povinný doložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list, zriaďovaciu listinu, licenciu, resp. inú listinu, na základe ktorej vykonáva podnikateľskú alebo inú činnosť. Poplatník, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu alebo dohodu na prenájom nehnuteľností (ďalej len “nájomca”) a na základe tejto zmluvy alebo dohody mu prenajímateľ zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby, za ktorú platí poplatok správcovi poplatku, je nájomca povinný správcovi poplatku predložiť kópiu nájomnej zmluvy v rámci oznamovacej povinnosti.  Nájomca je povinný po zrušení nájomnej zmluvy alebo dohody, ktorá obsahovala údaje o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu, písomne oznámiť správcovi poplatku zánik poplatkovej povinnosti, resp. vznik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ak naďalej je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta.

 

 

Splatnosť poplatku

 

1. Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov – fyzické osoby v dvanástich splátkach SIPO a to najneskôr do 30. dňa príslušného mesiaca. Nedoplatok za predchádzajúce obdobia do výšky 16,00 eur bude započítaný do výšky mesačných splátok  SIPO.

 

2. Správca poplatku ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov – podnikateľov najviac v štyroch splátkach, prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka  je splatná 30. júna, tretia splátka je splatná 30. septembra a štvrtá splátka je splatná 30. novembra bežného roka.

 

3. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak.

 

4. Ak poplatník uhradil poplatok vo vyššej sume ako bol povinný uhradiť, mesto mu preplatok na základe žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vráti rozhodnutím, najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Preplatok nižší ako 3,00 eur mesto nevracia.

 

Zníženie alebo odpustenie poplatku

 

1. Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, pričom za dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku považuje obdobie najmenej 91 dní nepretržite. Poplatník preukazuje skutočnosti, ktoré ho oprávňujú na odpustenie poplatku hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku, najmä, pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa, platným vízom, potvrdením školy o štúdiu, iný relevantný doklad.  Ak predložený doklad nie je v slovenskom, maďarskom alebo českom jazyku, poplatník doloží jeho preklad do slovenského jazyka a čestné vyhlásenie spojené s cudzojazyčným prekladom.

 

2. Správca poplatku poplatok  zníži na 10 eur, ak poplatník preukáže, 

 a) že je študentom denného štúdia mimo územia mesta Kráľovský Chlmec na území Slovenska alebo v zahraničí, s výnimkou denne dochádzajúceho – potvrdením o ubytovaní, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní – ak je miesto štúdia, resp. výkonu práce vo vzdialenosti do 100 km vrátane od mesta Kráľovský Chlmec

 b) že z dôvodu výkonu zamestnania sa dlhodobo zdržiava mimo mesta Kráľovský Chlmec na území Slovenska alebo v zahraničí – potvrdením o ubytovaní, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, potvrdenie zamestnávateľa – ak je miesto štúdia, resp. výkonu práce vo vzdialenosti  nad 100 km od mesta Kráľovský Chlmec

 

3. Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr však do 31. 10. príslušného kalendárneho roka. Neuplatnenie si nároku na zníženie poplatku určeným spôsobom a v určenej lehote má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v príslušnom zdaňovacom období..Poskytnutie zníženia alebo odpustenia poplatku je podmienené splnením oznamovacej povinnosti.

     

       Predložené doklady musia hodnoverným spôsobom preukazovať nárok na daný druh úľavy a musia byť aktuálne, t. zn. musia byť vydané v bežnom roku.

 

4. V prípade, ak občan má nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobia, nevzniká mu nárok na žiadnu úľavu.

Download (DOCX, 12KB)

vznik_poplatkovej_povinnosti_-_pravnickej_osobyzanik_poplatkovej_povinnosti_-_pravnicke_osoby