streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA

ODDELENIE KULTÚRY A VZDELÁVANIA

Kontakty:

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,

 

Vedúci oddelenia: PaedDr. Beatrix Tarcaliová, 

e-mail: beatrix.tarcali@gmail.com, betrix.tarcaliova@kralovskychlmec.sk

II. poschodie, č.dv. 12

tel.: +421 56/68 710 58

služobný mobil: +421/918 683 148

 

Kultúrny referent:  Mgr.Brigita Boriszaová,  

e-mail: borisza.brigita1@gmail.com

prízemie, č.dv. 39.

tel.: +421 56/63 215 83

 

  – Regionálna knižnica pri KCMaP,  Hlavná 72

tel.: 056/ 63 21 845,    mail: kniznica.kcmap@gmail.com

 

Valéria Kosztyuová – Upratovanie MsKS

  1. Oddelenie kultúry a vzdelávania najmä:

a) zabezpečuje, realizuje a organizačne pripravuje kultúrne podujatia, zodpovedá za efektívnosť,  výber a realizáciu kupovaných programov v spolupráci s umeleckými agentúrami,

b) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacíchpodujatí,

c) spolupracuje so školami a inými organizáciami pri organizovaní kultúrnych podujatí,

d) spolupracuje pri príprave návrhov na zakúpenie podujatí sledovaním aktuálnych ponúk na internete a z iných zdrojov,

e) sleduje možnosť získania finančných prostriedkov zo štátnych a iných zdrojov nakultúrne podujatia, spolupracuje pri vypracovávaní projektov,

f) zabezpečuje ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenských podujatí,

g) zabezpečuje technickú prípravu a všeobecnú technickú vybavenosť kultúrnych podujatí,

h) službou zabezpečuje priebeh kultúrno-spoločenských podujatí,

i) rozpracúva návrhy priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstavalebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí,

j) vyrába propagačné materiály ku kultúrnym podujatiam, resp. na základe objednávkyiných subjektov,

k) zabezpečuje propagáciu uskutočňovaných kultúrnych podujatí v masmédiácha tlači,

l) spolupracuje pri príprave relácií do mestského rozhlasu,

m) pripravuje písomný návrh ročného plánu podujatí, taktiež spracováva písomné, návrhy textov podujatí a iné propagačné nosiče,

n) vykonáva inventúru majetku oddelenia a v rámci inventarizácie zabezpečuje porovnanie stavu majetku zisteného inventúrou so stavom v účtovníctve.

 

2.V oblasti mediálnej práce zabezpečuje najmä:

a) získavanie materiálov, korektúru a prípravu pre tlač novín Chlmecké Názory,

b) propagáciu mesta zverejňovaním kultúrnych a spoločenských podujatí v médiách,

c) spracovanie programových brožúr, spracovanie sponzorského materiálu na zverejnenie,

d) vyhotovenie a grafických návrhov propagačných materiálov ku kultúrnym podujatiam,

e) vedie kroniku oddelenia kultúry o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a mestskú kroniku,

f) zabezpečuje fotodokumentácie o spoločenskom dianí v meste Kráľovský Chlmec

 

3.V oblasti komunikácie a spolupráce s umeleckými združeniami, inštitúciami a inými subjektmi: 

a) podporuje prezentáciu rôznych druhov umenia, metód umeleckej tvorby, vyhľadáva a prezentuje a podporuje nových amatérskych umelcov,

b) stará sa o zachovanie a oživovanie tanečných a speváckych ľudových tradícií,

c) zabezpečuje, realizuje a organizačne pripravuje kultúrne podujatia ľudovo – umeleckého charakteru, zodpovedá za efektívnosť, výber a realizáciu kupovaných programov v spolupráci s umeleckými agentúrami,

d) ponúka mestským školám priestor na prezentáciu ich činnosti, aktívne s nimi spolupracuje a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,

e) realizuje pravidelné  výtvarné výstavy  pre širokú verejnosť,

f) zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami, záujmovými telesami a ďalšími dobrovoľnými organizáciami  na území mesta, vedie o nich evidenciu,

g) plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie mesačné prehľady o kultúrno-osvetovej činnosti,

h) organizačne sa spolupodieľa  na podujatiach realizovaných mestskými školami či inými subjektmi, ako aj na ich koordinácii,

i) vytvára a udržiava záujem o ľudové tradície v meste, zároveň zabezpečuje podmienky pre posilňovanie pozície ľudovej hudby a tanca,

j) poskytuje prenájom priestorov pre verejnosť  organizáciám  komerčného i nekomerčného charakteru,

k) zapožičiava a prenajíma technické prístroje, ozvučovaciu techniku a iný materiál.