streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE BYTOVEJ SPRÁVY

ODDELENIE BYTOVEJ SPRÁVY

Dionýz Detrik – Vedúci oddelenia

1. posch. č.dverí 28.

telefon: +421 56/628 55 70, 0917 421 626

e-mail.: dionyz.detrik@kralovskychlmec.sk

 

Viola Gulyásová – Predpisy nájomného

1. posch. č.dverí 28.

telefon: +421 56/62 855 71

e-mail: viola.gulyasova@kralovskychlmec.sk

 

Tímea Pappová -Materiálový účtovník

1. poschodie č.dverí 28.  

telefon: +421 56/62 855 71 

timea.pappova@kralovskychlmec.sk

 

Rudolf Očenáš – Údržbár bytov

1. posch. č.dverí 23.

telefon: 056 68 710 57

 

Ján Adámcso, Barnabáš Tóth – Údržbár bytov

1. posch. č.dverí 23.

telefon: 056 68 710 57

 

Anna Daková  –  Upratovanie AB

Erika Dócsová – Upratovanie AB

Monika Kovácsová – Upratovanie OPP

 

  1. Oddelenie bytovej správy v oblasti správy bytov najmä:

a) vykonáva správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Kráľovský Chlmec, alebo vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb,

b) vykonáva údržbu a opravy bytového fondu a nebytových priestorov /vodoinštalačné, elektroinštalačné, maliarske a natieračské, murárske práce, oprava striech  fasád domov/,

c) hospodári s bytovým fondom mesta s odbornou starostlivosťou a vykonáva správu spravovaných bytov v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy.

2. V oblasti predpisov nájomného najmä:

a) predpisuje nájomné a zálohy za služby pre nájomníkov a vlastníkov bytových jednotiek, vykonáva zmeny nájomného a nahlasuje ich na inkasné stredisko,

b) vedie evidenciu neplatičov,

c) vykonáva úhrady dodávateľských faktúr,

d)  spolupracuje s bankou, kontroluje stav a pohyb finančných prostriedkov,

e) účtuje tvorbu a čerpanie fondu opráv,

f) pripravuje podklady k súdnemu vymáhaniu pohľadávok vyplývajúcich z neplatenia poplatkov za bývanie alebo za nájom od fyzických a právnických osôb,

g) podieľa sa na zostavení rozpočtu mesta v oblasti rozvoja bývania,

h) pripravuje nájomné zmluvy na nebytové priestory s trvaním nájomnej doby dlhším ako 3 mesiace,

i) vedie pokladničný denník, vykonáva peňažné operácie v hotovosti,

j) vykonáva ročné vyúčtovanie nákladov bytov a nebytových priestorov,

k) vyčísľuje poplatky z omeškania, vystavuje penalizačné faktúry,

l) vedie prehľadnú evidenciu exekúcií vyplývajúcich z neplatenia poplatkov za bývanie,

m) vedie prehľadnú evidenciu o všetkých nedoplatkoch a spôsoboch vymáhania,

n) vykonáva kontrolu meračov energií a vody, odsúhlasuje stavy s dodávateľmi a v prípade potreby prijme opatrenia na odstránenie nedostatkov,

o) vykonáva všetky úkony spojené s prenájmom bytov a nebytových priestorov,

p) spolupracuje v rámci inventarizácie pri porovnávaní stavu majetku zisteného inventúrou so stavom v účtovníctve.

 

  1. V oblasti údržby bytov najmä:

a) zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie bytov, spoločných zariadení domu a príslušenstva,

b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,

c) vykonáva správu a údržbu budov v správe Mesta Kráľovský Chlmec a mestských verejných WC,

d) priebežne sleduje spotrebu elektrickej energie, plynu, vody a tepla spravovaných budov a verejného osvetlenia,

e) riadi činnosť upratovačiek a dohliada na ich výkon práce v administratívnej budove mestského úradu a v budove bývalého OPP.