utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Miestne dane

Miestne dane

Miestna daň z nehnuteľností, miestna daň za psa, miestna daň za predajné automaty a miestna daň za nevýherné hracie prístroje

od 1.1.2013 po novom.

Novela zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinná od 1.12.2012 prináša viacero podstatných  zmien,  ktorými sú:
    1. Zavedenie jedného spoločného priznania k štyrom miestnym daniam a to k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie
     2. Zrušenie oznamovacej povinnosti.
   3. Zavedenie čiastkového daňového priznania, opravného a dodatočného daňového priznania.
    4. Vyrubenie štyroch miestnych daní jedným rozhodnutím.

 

Daňové priznania sú povinní podať daňovníci do 31.1.2013 !
Priznanie  na daň z nehnuteľností
podáva daňovník,  ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľností v roku 2012 na základe kúpy, darovania, dedičského konania…
Čiastkové priznanie na daň z nehnuteľností sa podáva oproti pôvodnému daňovému priznaniu u daňovníkov  ktorým:
– pribudli, alebo odbudli  nehnuteľnosti v roku 2012,
– nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,
– došlo k zmene využitia stavby, bytu a nebytového priestoru,
– nastali iné zmeny, napr. vydané  právoplatné stavebné povolenie, kolaudačné konanie,  dedičské konanie a iné.

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podávajú daňovníci u ktorých úplne, alebo čiastočne zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti  v roku 2012.

Opravné daňové priznanie podávajú daňovníci v prípade zistenia chyby v daňovom, alebo v čiastkovom daňovom priznaní tiež v lehote do 31.1.2013.

Dodatočné daňové priznanie podávajú daňovníci ak zistia v daňovom, alebo v čiastkovom daňovom priznaní, že neuviedli správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.

K daňovému priznaniu  je potrebné doložiť doklady osvedčujúce vlastníctvo k nehnuteľnosti ( LV, alebo, rozhodnutie o povolení vkladu, pri bytoch kúpnu, darovaciu zmluvu s vyznačenou výmerou podlahovej plochy, stavebné povolenia a  iné doklady o nadobudnutí vlastníctva.)

 

Novela pri zdaňovaní  bytov bytových domoch !

Ak sa od 1. 12. 2012 využíva byt alebo časť bytu v bytovom dome na iný účel ako na bývanie, povinnosťou daňovníkov je podať daňové alebo čiastkové daňové priznanie, podľa ktorého sa na účely tohto zákona zdaní byt ako nebytový priestor sadzbou v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Ide o byty využívané na ubytovanie v súkromí.


 

 

 

DAŇ ZA PSA

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2012. 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ďalej len držiteľ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť mestu do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania k dani za psa (tlačivá priznania k dani za psa sú dostupné na oddelení daní a poplatkov).

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Pri vzniku je potrebné predložiť doklad veterinárneho preukazu (údaje o psovi a vlastníkovi psa, očkovanie proti besnote) a vyplniť tlačivá: „Priznanie k dani za psa“ a „Prihlásenie psa“. Po oznámení vzniku daňovej povinnosti mesto vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v lehote určenej v rozhodnutí. To znamená, že od 1.1.2013 sa už nebude  platiť daň  v lehote do 31.januára. Daňovník po prihlásení psa do evidencie si zakúpi registračný štítok vo výške 1,33 €. Odcudzenie, zničenie alebo stratu registračného štítka je držiteľ psa povinný bezodkladne oznámiť na mestskom úrade. Správca dane vydá držiteľovi psa za úhradu 1,66 eur nový registračný štítok.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok:
a) ak je pes chovaný v byte       20,00 eur
b) ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej chatke
alebo pozemku, na území mesta        8,50 eur
c) ak je pes chovaný vo firme, organizácii     30,00 eur
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Daň sa zníži o 50% u držiteľov psov, ktorí v zdaňovacom období dosiahli vek 70 rokov a starším. K uplatneniu zníženia dane žiadosť sa nepodáva. Zníženie sa vzťahuje na držanie jedného psa. Pri držaní ďalšieho psa sa zníženie neuplatňuje. Zníženie správca dane neposkytuje v prípade, ak v evidencii obyvateľstva je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba.
Oslobodenie sa vzťahuje na držiteľa psa, ak je vlastník registrovaný člen kynologickej pátracej a vyhľadávacej služby. K uplatneniu oslobodenia od dane je potrebné doložiť kópiu členského preukazu.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom daňovník už nie je držiteľom psa. Pri zániku z dôvodu úhynu psa je potrebné predložiť potvrdenie od veterinára a vyplniť tlačivá: „Priznanie k dani za psa“ a „Odhlásenie psa“. Zároveň sa odovzdá registračný štítok. Ak daňovník neoznámi zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia.

Oznamujeme vlastníkom/držiteľom psa, že schválením Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kráľovský Chlmec č. 5/2012 o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2013 sa už oslobodenie pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) nevzťahuje a daň za psa bude vyrubená podľa vyššie uvedenej sadzby.

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Apríl 2013

Download (PDF, 23KB)

Download (PDF, 31KB)