streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Mestská polícia

Mestská polícia

Kontakty na MsP

Núdzové volanie 159
Telefon centrála: 056/ 63 210 64
Policajná hliadka : 0915 943 495
E-mail: mestskapolicia@kralovskychlmec.sk
Adresa: L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec / budova MsÚ /
 

 Mestská polícia Kopie uj logo 1 1

Základné úlohy Mestskej polície

Mestská polícia mesta Kráľovský Chlmec je poriadkový útvar zriadený na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii a podľa tohto zákona má za povinnosť predovšetkým:

·        zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov,
·        dbať o ochranu životného prostredia na území mesta,
·        spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta a občanov pred poškodením, zneužitím, odcudzením,
·        dbať o dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na verejných priestranstvách,
·        vykonávať rozhodnutia primátora a starostov,
·        kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a mestských častí a ukladať a vyberať pokuty v prípade ich porušenia ( ide napríklad o VZN upravujúce čistenie chodníkov, v zime odpratávanie snehu, nepovolené skládky, trhový poriadok, užívanie verejného priestranstva, ochranu verejnej zelene, státie motorových vozidiel na chodníkoch, vraky, povinnosti majiteľov psov, poplatky z reklamy, nepovolené státie na vyhradených boxoch, požívanie alkoholu na verejnosti, režim pešej zóny, atď. )
Ďalej mestská polícia ukladá a vyberá pokuty podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o:
·        priestupky proti poriadku v správe
·        priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
·        priestupky na úseku cestného hospodárstva
·        priestupky na úseku podnikania
·        priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
·        priestupky proti verejnému poriadku
·        priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
·        priestupky proti majetku
·        priestupky podľa osobitných predpisov ( napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka, atď. )
Mestská polícia má povinnosť zo zákona:
·        podieľať sa na záchranných prácach v prípade prírodných pohrôm
·        oznamovať príslušným štátnym orgánom ( Policajný zbor, priestupkové referáty okresných úradov, Štátna veterinárna správa, atď. ) porušenia právnych predpisov, ktoré zistí a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta alebo mestskej časti
·        plní úlohy na úseku prevencie
Mestský policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený najmä:
·        vyzvať osobu, aby upustila od svojho protiprávneho konania,
·        zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a odovzdať na najbližšom útvare Policajného zboru,
·        urobiť bezpečnostnú prehliadku zadržanej osobe,
·        zastavovať vozidlá, ak vodič porušil zákazovú dopravnú značku alebo zákazové dopravné značenie,
·        požadovať preukázanie totožnosti,
·        požadovať vysvetlenie a za tým účelom vyzvať osobu, aby sa dostavila na útvar mestskej polície. Ak osoba výzve nevyhovie, môže ju mestský policajt predviesť a ak je to nevyhnutné, aj za použitia donucovacích prostriedkov,
·        otvoriť byt, ak je ohrozený život, zdravie osoby alebo hrozí závažná škoda na majetku,
·        odňať vec, ak je odôvodnený predpoklad, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie, alebo môže byť zhabaná alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ide o vec hľadanú.
Mestský policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený, za podmienok stanovených v zákone, použiť donucovacie prostriedky:
·        hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
·        slzotvorné prostriedky
·        obušok
·        putá
·        služobný pes
·        technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
Odborná spôsobilosť a odborná príprava mestských policajtov
Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície len vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou a získal odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru po absolvovaní odbornej prípravy. Podrobnosti o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy mestských policajtov a o ustanovení odborných komisií stanovuje Nariadenie vlády SR č. 460/2000. ( Úplné znenie zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. a znení zákona NR SR č. 319/1999 Z.z. viď Zbierka zákonov )
 
Mestská polícia mestska policia  2