utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / MATRIČNÝ ÚRAD – Doklady potrebné k vybaveniu

MATRIČNÝ ÚRAD – Doklady potrebné k vybaveniu

MATRIČNÝ ÚRAD
– Doklady potrebné k vybaveniu

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 15, II. poschodie
Agnesa Dudášová, tel.: 056/ 63 220 76, e-mail: agnesa.dudasova@kralovskychlmec.sk

ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA DO MATRIKY
• Dieťa narodené v p lanom manželstve
– občiansky preukaz rodičov
– sobášny list
• Dieťa narodené slobodnej matke:
– občiansky preukaz
• Dieťa narodené rozvedenej matke:
– právoplatný rozsudok o rozvode
– občiansky preukaz
• Dieťa narodené vdove:
– úmrtný list zosnulého manžela
– občiansky preukaz

URČENIE OTCOVSTVA PRED ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA
• občiansky preukaz matky a otca
• právoplatný rozsudok o rozvode ( ak je rozvedená )

ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA
• žiadosť o uzatvorenie manželstva
• rodný list obidvoch snúbencov
• občianske preukazy obidvoch snúbencov
• rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
• vdovec/vdova predkladá úmrtný list prechádzajúceho manžela/manželky
• v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzatvorením manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo je rozvedený
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
• povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

 

ZMENA PRIEZVISKA PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA
• občiansky preukaz
• sobášny list

 

ZÁPIS ÚMRTIA DO MATRIKY
• doklad o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
• občiansky preukaz zomrelého

Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14, II. poschodie
Alexandra Kulcsárová, tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

VYSTAVENIE DRUHOPISU rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu
• občiansky preukaz

SPRACOVANIE ZMIEN v osobných údajoch občanov ( príp. oprava chýb )
• hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
• právoplatné súdne rozhodnutie
• zmena alebo oprava rodného čísla

 

POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŹELSTVA
• oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva ( fotokópia)
• sobášny list
• občiansky preukaz

 

PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV
• občiansky preukaz

 

MATRIČNÉ UDALOSTI ŠTÁTNYCH OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÉ NASTALI V CUDZINE –

Matričný úrad v Kráľovskom Chlmci prijíma len žiadosti, ktoré sa potom zasielajú do Bratislavy – k vybavovaniu si však pripravte tieto doklady:
     • k zápisu narodenia dieťaťa:
o cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
o osvedčenie o štátnom občianstve,
o sobášny list (ak sú sobášení),
o ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,občiansky preukaz žiadateľa.
     • k zápisu sobáša uskutočneného v zahraniči:
– cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
– údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
– údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia – občania slovenskej republiky rodné číslo),
–  občiansky preukaz žiadateľa.

    • k zápisu úmrtia v zahraniči:
–  cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
–  osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
–  doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
–  sobášny list nebohého,
–  rodný list nebohého,
–  občiansky preukaz žiadateľa.
 

     Tieto udalosti : (narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva, úmrtie občana) nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
     Pozor! Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín (pozri vyššie).
     Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín iba ak sú právoplatne overené.
     Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, číslo dverí 14, II. poschodie
Alexandra Kulcsárová tel. 056/63 212 68, alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU OBČANA
Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení Slovenskej republiky a Registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu,

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

     Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

     Za  členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

     Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
     Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU OBČANA
     a) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
     b) Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.
     c) Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d) . Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky .
     d) Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ
     Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU OBČANOVI
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:
     a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d)
     b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
     c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
     d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
     e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
     f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
     g) ak budova zanikla.

 

ZÁKAZ POSKYTOVANIA ÚDAJOV
     Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa ods. 2 § 23. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov. Táto lehota nemôže byť dlhšia ako tri roky.- § 23 ods. 3.
     Fyzické osoby alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa  .Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa. Ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a IČO.
     V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko , prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť a odôvodnenie žiadosti.

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE
     Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi.
K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz .
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydanie prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov, ohlasovňa vydá po predložení rodného listu.
KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, číslo dverí 14, II. poschodie
Alexandra Kulcsárová tel. 056/63 212 68, alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

správny poplatok: 3,00 eurá podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

VYBAVENIE PRVÉHO OBČIANSKEHO PREUKAZU PRI DOVŔŠENÍ 15. ROKU VEKU
Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá:
1. pri dovŕšení pätnásteho roku veku
2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz

O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti , pestún, osoba, ktorá má záujem stáť sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadeniam v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku dieťaťa.
Potrebné doklady:
Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť:
• rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, číslo dverí 14, II. poschodie
Alexandra Kulcsárová tel. 056/63 212 68, alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

POTVRDENIE O POSLEDNOM SPOLOČNOM POBYTE
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, číslo dverí 14, II. poschodie
Alexandra Kulcsárová tel. 056/63 212 68, alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 3,00 eurá

Download (DOC, 31KB)