streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Materská škola

Materská škola

Materská škola i 3706606MATERSKÁ ŠKOLA – ÓVODA L.Kossutha 1272/103
s elokovanými pracoviskami na ul. Z. Fábryho 1249/2
a vo Fejséši 1

 

Materská škola – Óvoda L. Kossutha 1272/103 v Kráľovskom Chlmci  s elokovanými pracoviskami na ul. Z.Fábryho a vo Fejséši sú v právnej subjektivite od 1.9.2012. Sídlo Materskej školy – Óvoda je na ulici L.Kossutha 1272/103. Materská škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským deťom vo veku od 3  do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Stravovanie detí je zabezpečené prevozom zo ŠJ pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Hunyadiho v Kráľovskom Chlmci.

 

Prevádzka MŠ na ul. L.Kossutha  a na ul. Z.Fábryho je od 6:30 do 16:30 hodín.

Prevádzka na elokovanom pracovisku vo Fejséši je od 7:30 do 12:00 hodín.

 

Špecifiká MŠ:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára  predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie. Pripravuje  na  život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Slnečnica“, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie podľa § 16 ods. 2. zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov.

V súčasnosti na Materskej škole L.Kossutha poskytujú výchovno-vzdelávaciu činnosť 3 triedy s vyučujúcim jazykom slovenským s počtom detí 61 a 2 triedy s vyučujúcim jazykom maďarským s počtom detí 34. Elokované pracovisko Z. Fábryho prevádzkuje  s tromi triedami s vyučujúcim jazykom slovenským s počtom detí 59 a s jednou triedou s vyučujúcim jazykom maďarským s 24 deťmi. Elokované pracovisko vo Fejséši s vyučujúcim jazykom maďarským poskytuje starostlivosť pre 16 detí. 

Predškolské zariadenie poskytuje predškolákom tri záujmové krúžky, a to náboženskú výchovu, výuku anglického jazyka a rytmický tanec.

 

Kontakt:
Materská škola – Óvoda
L. Kossutha 1272/103
077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.:056/63 22275
e-mail: mskch@post.sk
Ďalšie informácie o materskej škole nájdete aj na www.mskch.edupage.org