štvrtok , 6 mája 2021
husk
Najnovšie správy

VYDÁVANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV / RODNÉHO, SOBÁŠNEHO, ÚMRTNÉHO LISTU / Z MATRIČNÝCH UDALOSTÍ UŽ ZAPÍSANÝCH

Nachádzame sa tu:
Popis V zmysle § 18 zákona č. 154/1994 Z.z. môže matričný úrad vydať duplikát:

·         osobe, ktorej sa zápis týka, jej príbuzným /t.j. manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti, v   prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/

·          osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti

·          osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti

·         osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti 

·          poručníkovi, ak sa o dieťa stará

·          súdom ustanovenému opatrovníkovi

·         na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní

Doklady Občiansky preukaz
Formuláre Žiadosť o vydanie matričného dokladu ( rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričných dokladov

Kérvény anyakönyvi kivonat kiadására (születési, házasági, halotti)

Miesto Matričný úrad, II. poschodie, č.dv. 15
Kontakt +421 056/ 63 220 76, Bc. Žaneta Tóthová
Doba vybavenia na počkanie
Poplatok  správny poplatok 5,00 € v hotovosti /v prípade písomnej žiadosti aj vkladom na účet, príp. poštovou poukážkou/
Legislatíva Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

 

Pomohlo Vám to?
Nepáči sa 2
Prezeralo: 248