pondelok , 27 septembra 2021
husk
Najnovšie správy

Potvrdenie odstránenia stavby

Identifikačné doklady
Fyzická osoba Právnická osoba
–       občiansky preukaz –          občiansky preukaz

–          Výpis z obchodného registra

Ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom
žiadosť, formulár, tlačivo
Žiadosť o potvrdenie odstránenia stavby
Dokumenty, prílohy
–          List vlastníctva, doklad o vlastníctve budovy, príp. doklad o inom práve k budove

–          Originál resp. overená fotokópia právoplatného asanačného rozhodnutia na stavbu

–          Originál kópie z katastrálnej mapy s vyznačením ,ktorá stavba je predmetom asanácie

Správne poplatky
–       1,50 €
Lehota vybavenia
–       30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti
Pomohlo Vám to?
Nepáči sa 0
Prezeralo: 178