utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Inštitút osobitného príjemcu

Inštitút osobitného príjemcu

Inštitút osobitného príjemcu

 

Inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok, najmä vo vzťahu k nájomníkom – neplatičom a rodičom záškolákov využíva aj Mesto Kráľovský Chlmec.
Pracovníčka sociálnej starostlivosti na základe podnetu zo školy alebo od správcu bytov zisťuje, či sa dávky využívajú na účel, na ktorý boli určené, či je postarané o stravu a oblečenie detí, či sa platí nájomné za byt, komunálny odpad /KO/ a pod.
Mesto ako osobitný príjemca na základe prieskumu rozhodne o použití dávky. Jej poberateľa informuje, ako bude použitá. Napríklad časť na zaplatenie nájomného, komunálneho odpadu, časť na nákup oblečenia a potravín a ďalšia ako finančné plnenie.

Mesto vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov.
V súlade so zákonom NR SR č. 281/2002 Z.z. sa pozastaví vyplácanie prídavkov na dieťa a príspevkov k prídavkom na dieťa v tom prípade, ak žiak vymešká v mesiaci bez ospravedlnenia viac než 15 vyučovacích hodín. Škola to oznámi ÚPSVaR. Ten na základe oznámenia vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné dávky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je obec, v tomto prípade Mesto Kráľovský Chlmec.

 

KONTAKT:
Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14, II. poschodie
Mária Majkricsová, tel.: 056/ 68 710 59, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk