štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Cintorínske poplatky

Cintorínske poplatky

Cintorínske poplatky RINFORMÁCIA – VÝZVA – UPOZORNENIE

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kráľovský Chlmec číslo 2/2012 právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.

Nájomca je povinný uhradiť nájomné za  hrobové  miesto na desať rokov. Nájomca sa  okrem nájomného zaväzuje uhradiť aj poplatok (udržiavací poplatok) za služby spojené s nájmom hrobového miesta, ktorý v sebe zahŕňa administratívne úkony súvisiace s evidenciou hrobových miest, poplatok za používanie vody na polievanie kvetov, za kosenie trávy, za likvidáciu odpadov, spolu v sume 3,30 eur za jeden kalendárny  rok.
            Nájomné a udržiavací poplatok sú splatné v deň podpísania nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
            Nájomca sa zaväzuje po uplynutí kalendárneho roka uhradiť udržiavací poplatok do konca februára príslušného kalendárneho roka, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do  pokladne  prenajímateľa.
            Výška  nájomného a služby spojené s nájmom hrobového miesta sa riadia cenníkom prenajímateľa platným ku dňu uzatvorenia zmluvy. Po úmrtí občana má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

Napriek tejto skutočnosti Mesto Kráľovský Chlmec eviduje hrobové miesta, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta a neplatičov za hrobové miesta, ktorí nemajú cintorínske poplatky zaplatené. Mesto ako správca cintorínov je v zmysle zákona o pohrebníctve povinné upozorniť neplatičov na existenciu nedoplatkov, ktorý môže byť dôvodom pre prípadné zrušenie hrobového miesta z dôvodu neplatenia.

      Vyzývame touto cestou všetkých neplatičov a osoby, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Mestský úrad Kráľovský Chlmec, 2.  poschodie, číslo dverí 16 z dôvodu spresnenia evidencie resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Len tak sa vyhnú v prípade nedoručenia písomného upozornenia (napríklad z dôvodu zmeny adresy) zrušeniu hrobového miesta.
    
      Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na tel. čísle 056/63 215 83.

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Apríl 2013

 

Download (PDF, 1.86MB)

Download (PDF, 8.74MB)

Download (PDF, 91KB)