štvrtok , 18 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Archív akcií

Archív akcií

Vedenie našej organizácie sa zúčastnilo na výstavách v obci Borši a Dvorianky – 2017:

VÝSTAVA   OVOCIA  A  ZELENINY 2016

V dňoch 16.-18.9.2016 naša organizácia záhradkárov opäť pripravila pre širokú verejnosť pestrú výstavu Ovocia, zeleniny a kvetov.

Táto výstava sa uskutočnila v rámci Medzibodrožského kultúrneho festivalu organizovaného vedením Mestského úradu Kráľ. Chlmec pod veľkým stanom pri budove MsÚ na novom parkovisku.

Výstavu otvoril primátor mesta Kráľ. Chlmca za prítomnosti vedenia záhradkárov z Kr. Chlmca, z OV SZZ Trebišova a za prítomnosti obecenstva. Na tejto výstave sme mohli vidieť nádherné výpestky záhradkárov našej organizácie a okolitých dedín, ako aj výpestky deti z jednotlivých škôl. Na výstave sa zúčastnilo 38 vystavovateľov so  483  výpestkami a výstavu navštívilo cca 2 870 občanov mesta a aj z okolitých dedín. Okrem poľnohospodárskych výpestkov firma FEBRA donieslo na výstavu malotraktor s príslušenstvom.

Vedenie našej organizácie ďakuje všetkým, ktorí priložili ruku k priebehu výstavy ako aj vedeniu škôl a vedeniu MsÚ.

O tejto akcii svedčia aj priložené fotografie.

Autor článku a fotografie:     Ragan Július

Súťaž Mladý záhradkár 2016

Dňa 15.júna 2016 v rámci našej ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili deti Základnej školy z Kráľ. Chlmca na celoslovenskej súťaži  MLADÝ ZÁHRADKÁR v Piešťanoch organizovaná Republikovým výborom SZZ.

Na tejto súťaži v II. kategórii  sa zúčastnili deti a to: GONDA Sebastián IX.A trieda, ŠTĚPÁNKOVÁ Martína IX.A trieda a TANCSÁK František VIII.A trieda s učiteľkou Mgr. JUHÁSZOVOU Katarínou, ktorá pripravila deti na súťaž. Ako doprovod zo ZOSZZ Kr. Chlmec cestoval s nimi p. Ragán Július podpredseda organizácie.

Okrem našich deti sa zúčastnili súťaže aj deti ZŠ Vojčice v I. kategórii a  v II. kategórii pod vedením Mgr. SILADIOVEJ Kvetoslavi.

Deti z nášho okresu dosiahli veľmi dobré výsledky, hlavne CILIOVÁ Kristína, ktorá v II. kategórii skončila na 5. mieste a bola odmenená diplomom a vecnou cenou. Okrem toho vďaka vedeniu Republikového výboru súťažiace deti dostali darček a touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom súťaže za vytvorenie príjemnej atmosféry.

 

Autor článku a fotografie :  Ragán Július

Celoslovenská súťaž v reze ovocných drevín 2016

Dňa 19.3.2016 sa uskutočnil 14.ročník celoslovenskej súťaže v reze ovocných drevín. Miestom súťaže bol ovocný sad Integra v obci Dargov. Súťažilo sa v jednej disciplíne – udržiavací rez sliviek. Prvá cena na tejto súťaži bola záhradnícka nožnica s pozlátenými čepeľami. Ceny odovzdal predseda Republikového výboru SZZ Ing. Jakubek. Ostatní ocenení získali diplom a vecné ceny od sponzorov súťaže. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 25 súťažiacich z celého Slovenska. Náš okres zastupovali títo súťažiaci: Ján Barila, ZO Orišky Trebišov, Arpád Karnai, ZO Kráľovský Chlmec a Mgr.Ladislav Šimon, ZO Kráľovský Chlmec. Oceneným súťažiacim blahoželáme k úspechu. Veríme, že príjemne strávený deň v ovocnom sade v malebnom prostredí obce Dargov, v penzióne Bowten umožnil všetkým načerpať nové sily do jarných prác v záhradkách.

Autor článku a fotografie: Ragan Julius

Schôdza ZO SZZ Kráľovský Chlmec 2016

 

     Dňa 19.2.2016 naša základná organizácia mala Členskú schôdzu pre členov záhradkárskeho zväzu a pre členov pridomových záhradkárov, ktorý sa uskutočnil so začiatkom o 16.00 hod. vo Veľkej sále mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

     Schôdzu otvoril ako stále predseda organizácie, ktorý privítal pozvaných hostí a to predsedu Okresného výboru p. Jána Barilu, tajomníka Ing.Dušana Goduša, primátora nášho mesta Ing. Karola Patakyho a prednostu mestského úradu PhD. Csaba Balogha ako aj ostatných prítomných členov organizácie.

Na schôdzi sa zúčastnilo 68 členov zväzu, ktorí vypočuli správu predsedu organizácie ako aj ostatné pripravené materiály. Potom nasledovalo odovzdanie diplomov členom organizácie za dlhodobú aktívu činnosť a to  p. Jozefovi Kužmovi  a p. Jozefovi  Talpašovi. Okrem toho boli odovzdané diplomy za aktívnu účasť jednotlivým školám pri výstave ovocia a zeleniny a to: vedeniu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským,  ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci a Sterdnej odbornej učilišti v Pribeniku. Na konci schôdze nasledovalo odovzdanie diplomov za vynikajúce výsledky za vzorky vín, ktorú ohodnotila odborná komisia.

Na záver nasledovalo malé pohostenie všetkých prítomných a ochutnávanie spomínaných vzoriek vín, o čom svedčia aj priložené fotografie.

Ochutnávka vína v Malom Horeši – 2016

Ako v minulých rokoch aj tohto roku, dňa 30.1.2016 členovia našej ZO SZZ sa zúčastnili na VIII. Ochutnávke vína v Malom Horeši.

Túto akciu zorganizovala miestna organizácia  POLYHOS  pod vedením p.Géresi Paliho v spolupráci s vedením zastupiteľstva dediny.  Na akcií sa zúčastnilo 91 vinárov z obce M. Horeš a z Medzibodrožia  a okrem toho 7 vinárov z MR a to z mesta Hercegkút. Hostia ochutnávky okrem dobrých vín mohli ochutnať aj zabíjačkové jedla (polievku s gágorkami, zabíjačkovú kapustu, klobásu a jaternicu), celé bolo spestrené vystúpením ženskej speváckej skupiny s citarovou hudbou o čom svedčia fotografie.

Autor článku a fotografie:  Ragán Július

Záhradkársky ples — 2015

 

Naša základná organizácia opäť zorganizovala dňa 28.11.2015 tradičný  VIII. ples záhradkárov a to v jedálni Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci.

Zábavu otvoril predseda zväzu, privítal primátora mesta a všetkým hosťom poprial dobrú náladu s aperitívom.  Na zábave sa zúčastnili vo veľkom počte členovia záhradkárov, ich príbuzní ako aj známi. O dobrú náladu ako aj o dobrú zábavu sa postarali organizátori. Do tanca hral  p. Šikora  so synom a bola podaná aj večera.

Autor článku a fotografie:     Ragán Július

MKF 2015 výstava ovocia a zeleniny

V rámci Medzibodrožského kultúrneho festivalu v dňoch 18. – 20.9.2015 naša základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala výstavu Ovocia a zeleniny, okrasných rastlín a kvetov z nášho regiónu.

Výstavu otvoril predseda ZO SZZ p. Viktor Kopasz a privítal vzácnych hosti z Republikového výboru SZZ a to:

– p. Ing. Eduárda JAKUBEKA – predsedu RV SZZ

– p. Juraja KORČEKA – tajomníka RV SZZ

– p. Jána BENKO – člena predstavenstva RV SZZ, ktorí sa zúčastnili po prvý raz našej akcii záhradkárov.

Ďalej privítal aj ďalších hosti a to :

– p. Jána BARILU – predseda OV SZZ v Trebišove

– p. Ing. Dušana GODUŠA – tajomníka OV SZZ v Trebišove

– p. JUDr. Zlaticu ČEPLÍKOVÚ – členku predstavenstva OV SZZ v Trebišove.

Okrem nich privítal primátora mesta Kráľ. Chlmec Ing. Karola PATAKYHO a jeho hosti ako aj starostu p. Marcina z Dvorianok s jeho delegáciou a všetkých prítomných.

Ako vždy, aj teraz sa na výstave zúčastnili nie len členovia ZO SZZ v Kráľ. Chlmci ale aj pridomový záhradkári a okrem nich Základné školy v Kráľovskom Chlmci a SOUP z Pribeníka ba aj pestovatelia z okolitých dedín: BOĽ, POĽANY, SVATUŠE, M.HOREŠ, V.HOREŠ, DOBRÁ, M. KAMENEC a BORŠA, ktorí svojimi výpestkami tiež zvýšili úroveň našej výstavy.

Pri otvorení výstavy vystúpila skupina ÁRVALÁNYHAJ spolu z PAROBCAMI z Dvorianok, ktorí sa zúčastnili aj na sprievode a mali vystúpenie aj na tribúne postavenej pred MsÚ, s čím spestrili kultúrny program mesta. Táto akcia sa uskutočnila tiež prvýkrát z iniciatívy podpredsedu ZO SZZ p. Ragáňa.

Na tohtoročnej výstave zeleniny a ovocia sa zúčastnilo 43 vystavovateľov v prevažnej väčšine s výpestkami zeleniny a ovocia so svojich záhrad. Bolo vystavených 510 produktov a tu chcem vyzdvihnúť aj spoluprácu s vedením obchodu FEBRA v Kráľ. Chlmci, ktorí doniesli na výstavu svoje stroje vhodné na prácu a obrábanie záhrady. Touto cestou vedenie ZO SZZ v Kráľ. Chlmci v prvom rade ďakuje primátorovi a vedeniu mesta za ich ochotu a pomoc pri uskutočnení tejto výstavy. Taktiež ďakuje všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a postarali sa o zdarný a zaujímavý priebeh výstavy.

O tom všetkom svedčia fotografie z výstavy, ktoré prikladám k článku.

Zasadnutie pléna OV SZZ – 2015

 

 

Dňa 10.4.2015 sa uskutočnilo zasadnutie pléna OV SZZ a jednanie Okresnej revíznej komisie na výjazdovom zasadnutí vo Dvoriankách s prítomnosťou starostu obce.

Na tomto zasadnutí sa prejednalo hlavne príprava Okresnej konferencie záhradkárov, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2015 v Trebišove.

Na zasadnutí predseda OV SZZ Ing. Štefan Piskay oznámil predstavenstvu, že už nebude kandidovať na ďalšie volebné obdobie z dôvodu svojho vysokého veku.

Na pléne boli odovzdané ocenenia udelené Republikovým výborom a to:

Ing. Jánovi Duncovi  –   vyznamenanie II. Stupňa

Ing. Štefanovi Piskaymu  – pri príležitosti významného životného jubilea

Alexandrovi Riczovi  –  pri príležitosti významného životného jubilea.

Na konci pléna nasledovalo malé pohostenie.

 

Autor článku    : Ragáň Július

Autor fotografie : Ing. Michal Grecula

IX. ročník ochutnávka vín — 2015

 

 

Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska zorganizoval IX. ročník Výstavy a ochutnávky vín v Piešťanoch.

Na podnet vedenia ZO SZZ v Borši, ktorí na tejto súťaži sa už viackrát zúčastnili, v tomto roku sa aj naši vinári zúčastnili tejto súťaži so svojimi vzorkami . Tieto vzorky ohodnotila odborná porota v dňoch 11. a 12.4.2015 s nasledujúcimi  výsledkami:

 

Géresi Pálné Katalin     Kr. Chlmec     Lakhegyi mézes     2014     83,33 b.     Striebro

Géresi Pálné Katalin     Kr. Chlmec     Medina                  2014     84,00 b.     Striebro

Géresi Pálné Katalin     Kr. Chlmec     Zweigeltrebe           2014     74,00 b.      ———

Varga Gabriel               Kr. Chlmec     Modrá frankovka      2013     77,00 b.     Bronz

Varga Gabriel               Kr. Chlmec     Devín                     2013     76,00 b.      Bronz

Ragán Július                Kr. Chlmec     Bielý zmes            2014      73,00 b.      ———

Pandi Tibor                  Viničky           Furmint                 2013     83,66 b.      Striebro

Tóth Alexander             Borša             Lipovina                2014     79,33 b.       Bronz

Tóth Alexander             Borša             Furmint                 2013     70,33 b.       ———-

Takács Ladislav            Borša             Furmint                 2013     70,33 b.       ———-

Skalina Ladislav           Streda n/B       Sauvignon            2013     68,66 b.       ———-

 

Bodové hodnotenie :

     75  –  81,99  bronz

     82  –  87,99  striebro

     88  –  92,99  zlato

     93  –  100     šampión

Informácia :  www.zahradkarskyzvaz.sk/vystavavin v Piešťanoch

 

Tieto výsledky na republikovej súťaži hovoria za seba z 363 vzoriek vín !

 

 

Autor článku: Ragán Július

Výročná členská schôdza 2015

 

 

Dňa 27.2.2015 základná organizácia SZZ v Kráľovskom Chlmci uskutočnila výročnú členskú schôdzu. Schôdzu otvoril a viedol predseda organizácie, na ktorej sa zúčastnil dosť veľký počet členov organizácie ako aj delegáti OV SZZ v Trebišove na čele s predsedom Ing. Piskaym a v neposlednom rade privítal aj zástupcu primátora mesta Kráľovský Chlmec  p. Nádasdiho.

Predseda predložil výročnú správu, v ktorej zhodnotil minuloročnú prácu výboru a dosiahnuté výsledky ako aj poukázal na nedostatky, ďalej predložil pred členskú základňu zloženie nového výboru na ďalšie volebné obdobie. Tu chcem podotknúť, že došlo k podstatnému omladeniu výboru a taktiež došlo k zmene v jednotlivých funkciách výboru ale predsedom ostal doterajší  predseda. Dúfam, že s novým elánom a skúsenosťami budeme môcť naďalej rozvíjať našu činnosť

V závere schôdze nasledovalo odovzdávanie diplomov za súťaž „Vín záhradkárov“, ktorá bola uskutočnená deň pred schôdzou a ohodnotená odbornou porotou.

Schôdza skončila malým pohostením všetkých prítomných o čom svedčia aj fotografie, ktoré prikladám.

Koštovka vína v Malom Horeši 2015

 

 

Dňa 24 januára 2015 členovia výboru ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci so svojimi členmi sa zúčastnili na „Ochutnávke mladých vín„ medzibodrožských vinárov  –  VII. ročník,  organizovaní  vinármi a zastupiteľstvom Malého Horeša.

Hlavným organizátorom tohto podujatia bol p. Géresi Pál, ktorý privítal všetkých prítomných a oboznámil nás, že na tejto ochutnávke sa zúčastnilo 75 vinárov  so 160 druhmi vína z Medzibodrožia. Počas koštovky bolo aj pohostenie  o čom svedčia aj fotografie.

Medzibodrožský kultúrny festival – výstava ovocia a zeleniny 2014

Opäť prešiel rok a sme sa stretli na vinobraneckých slávnostiach v rámci 800-ho výročia založenia mesta Kráľovský Chlmec.

V rámci tejto oslavy naša Základná organizácia záhradkárov uskutočnila ako vždy výstavu ovocia a zeleniny pod stanom, na ktorej sa zúčastnili nie len členovia ZO SZZ ale aj pridomoví záhradkári,  firma FEBRA so svojimi záhradkárskymi náradiami a strojmi do záhrady ako aj pestovatelia z okolitých dedín: Solnička, Zatín, Boľ, Svätá Mária, Borša, Slovenské Nové Mesto, M .Kamenec, V. Horeš, M. Horeš a Dobra.

Okrem pestovateľov ovocia a zeleniny sa výstavy zúčastnili aj žiaci Základných škôl z Kráľovského Chlmca a SOŠ z Pribeníku svojimi výpestkami čo zvýšilo úroveň výstavy.

O dobrú náladu sa postaral spevácky súbor Árvalányhaj z Kráľovského Chlmca.

Otvorenie previedli p. Kopasz Viktor predseda ZO SSZ a primátor nášho mesta Mgr. Balogh Jozef, ktorí pozdravili členov jednotlivých delegácii ako aj všetkých prítomných.

Celkovo tejto výstavy sa zúčastnilo 52 vystavovateľov v prevažnej časti s výpestkami zeleniny, začo vedenie ZO SZZ všetkým ďakuje.

 

Autor článku a fotografie:  Ragáň Július

Výstava a ochutnávka vín — 2014

V dňoch 25. a 26.4.2014 vedenie mesta SKALICA zorganizovalo spolu s Republikovým výborom záhradkárov a pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenska  5. Celoslovenskú výstavu vín s medzinárodnou účasťou.

     Na tejto výstave bolo zaregistrovaných 1246 vzoriek vín zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska.

Medzi tieto vzorky boli zaradené aj vína súkromných pestovateľov z nášho mesta , ktorú zaslala naša ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci a to vzorky vín :

MUDr. ANDER Štefan – ocenený s dvoma striebornými diplomami a s jedným bronzovým diplomom     

p. Varga Gábor s jedným strieborným diplomom a s jedným bronzovým diplomom.

     Vedenie našej organizácie blahoželá k získaným oceneniam a ďakuje im za účasť a  za poskytovanie vzoriek vín.

 

Viď fotografie

 

Autor článku a fotografie:    Ragáň Július

VII. ročník ples Záhradkárov – 2014

Aj toho roku sme zorganizovali PLES ZÁHRADKÁROV, ktorý sa uskutočnil dňa 18.1.2014 v ZŠ s vyuč.  jaz.  maď,  v Kráľovskom Chlmci.
Na tomto plese v hojnom počte boli zastúpení členovia našej organizácie ale aj hostia našich členov. O dobrú náladu a večeru sa postarali organizátori plesu. Do tanca hrala opäť hudobná skupina  Öcsi a Gabica.

Autor článku a fotografie :   Ragán Július

Medzibodrožsky kultúrny festival – KOŠTOVKA JESENE 2013

V dňoch 21 a 22. 9. 2013 sa uskutočnil MEDZIBODROŽSKY KULTÚRNY FESTIVAL pod názvom KOŠTOVKA JESENE, ktorý bol organizovaný pod záštitou Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. V rámci tohto podujatia naša organizácia ZO SZZ uskutočnil výstavu Ovocia a zeleniny netradičným spôsobom a to pod veľkým stanom pred Mestským úradom nášho mesta.
Na tejto výstave sa zúčastnilo 34 záhradkárov z našej organizácie a pridomových záhradkárov, okrem toho výstavy sa zúčastnili aj dve základné školy nášho mesta a pestovatelia z okolitých dedín a aj niektoré firmy – tak bolo vystavené 520 produktov.
Stredobodom výstavy bol traktor z 50-tych rokov, okolo ktorého boli vystavené produkty vystavovateľov a ešte dekorácie z okrúhlych lisovaných slám.
Na tejto výstave sa zúčastnilo cca 2750 návštevníkov.

VIII. zasadnutie Okresného výboru SZZ — 2013

Dňa 15.11.2013 sa uskutočnilo jednanie Okresného výboru záhradkárov v Trebišove. Toto jednanie prebehlo podľa schváleného programu a členovia OV SZZ vyhodnotili celoročnú prácu záhradkárov a prácu výborov Základných organizácii.
   Na konci jednania boli odovzdané vyznamenania udelené Republikovým výborom nasledujúcim záhradkárom a to:
p. KOŠČIKOVI Pavlovi tajomnikovi OV SZZ v Trebišove za celoživotnú prácu v SZZ
p. VASILOVEJ Viole zo ZO SZZ v Čiernej nad Tisou za dlhoročnú prácu v SZZ
p. Mgr. ŠIMONOVI Ladislavovi  zo ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci za životné jubileum
p. TÓTH KOZMA Gabrielovi zo ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci za dlhoročnú prácu v SZZ 

p. RAGÁŇOVI Júliusovi zo ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci bolo udelené vyznamenie III.stupňa  za aktívnu prácu v SZZ.
     Po ukončení schôdze nasledovalo malé pohostenie prítomných.

            Autor článku a fotografii:  Ragáň Július


Ochutnávka vína — 2013

Začiatkom roka a to dňa 2. februára 2013 opäť bola zorganizovaná ochutnávka Vína malohorešských a medzibodrožských vinárov – V. ročník v Malom Horeši. Na tejto ochutnávke členovia výboru našej ZO SZZ sa zúčastnili takisto ako v predošlých rokoch, kde bolo zaregistrovaných 77 vinárov a 56 platených ochutnávačov. Na ochutnávke bolo poskytnutých 140 druhov vína (biele a červené), okrem toho bol podávaný: bravčový vývar s domácou cestovinou tzv. gágorky, zakaláčková kapusta s perkeltom a jaternica s pečenou klobásou na lístky. Okrem toho bol pripravený švédsky stôl pre všetkých zúčastnených pri vínach. O dobrú náladu sa postarala citarová muzika so speváckou skupinou z Malého Horeša.
Autor článku a fotografie:  
Július Ragáň

VI. JUBILEJNÝ PLES ZÁHRADKÁROV — 2013
     Naša základná organizácia opäť usporiadala v poradí už  VI. JUBILEJNÝ PLES ZÁHRADKÁROV vo veľkej sále  Základnej školy s vyuč.jaz.maď. v Kráľ. Chlmci, na ktorom  sa zúčastnili nie len  záhradkári nášho mesta ale  aj ich hostia. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina OCSI a GABICA!

Výstava ovocia a zeleniny — 2012

     V dňoch 29. a 30.9.2012 naša Základná organizácia SZZ v rámci Medzibodrožských slávnosti zorganizovala výstavu ovocia a zeleniny vo veľkej sále Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.
     Po oficiálnom otvorení Medzibodrožských slávnosti na pódiu pred MÚ nasledovalo slávnostné otvorenie našej výstavy a prestrihnutie pásky. Otvorenie  previedol Mgr. Ladislav Šimon podpredseda ZO SZZ, ktorý odovzdal slovo podpredsedovi Košického samosprávneho kraja Ing. SZÖLÖSI Jánovi, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol úspechy záhradkárov, ktoré dosiahli aj napriek tohtoročnému extremne suchému počasiu. Pri otváracom ceremoniáli vystúpil aj primátor nášho mesta Mgr. Jozef Balogh, ktorému touto cestou ďakujeme za pomoc pri organizovaní tejto úspešnej výstavy. Okrem nich na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj Veľvyslanec MR  p. BALOGH Csaba  a  Generálna konzulka MR    pani CZIMBALMOSNÉ Molnár Éva, ktorí boli nadšení z výstavy. Po oficiálnom otvorení našu výstavu navštívilo počas dvoch dní cca 2200 ľudí z nášho mesta ba aj z okolia o čom svedčí aj kronika ZO SZZ s podpismi návštevníkov.
     Na tohtoročnej výstave sa zúčastnilo 22 členov ZO SZZ a pridomových záhradkárov a okrem nich aj pestovatelia z dedín a firiem z okolitej oblasti a to : Malá Trňa, Borša, Viničky, Zatín, Boľ, Veľké Kapušany, Veľký Horeš, Malý Horeš a Dobrá. Takto bolo vystavovaných celkom 280 exponátov o čom svedčí aj fotodokumentácia z výstavy.
      Na výstave sa zúčastnili aj školy s peknými produktami a to: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a Stredná odborná škola z  Pribenika.                        Úspech výstavy zvýšil aj prítomnosť jednotlivých menších firiem ako: Balogh Alexander z Boľu so svojimi včelárskymi produktami, firma kvety IRIS z Kráľ.Chlmca s nádhernými naaranžovanými kvetmi a firma ZARIA, ktorá predstavila výrobky Tupperware z Košíc zastúpenú p. Alžbetou Fülöpovou z Kráľ.Chlmca.                                                              
     Vedenie základnej organizácie SZZ touto cestou ďakuje všetkým sponzorom ako aj tým  ktorí  priložili ruku k dielu, aby táto výstava bola úspešná.

Autor článku a fotografie :  Ragáň Július

Celoslovenská súťaž Mladý záhradkár — 2012

     Dňa 4.10.2012 v rámci Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov z Kráľovského Chlmca okres Trebišov sme sa zúčastnili s deťmi zo Základnej školy na ulici  L. Kossutha 56 na celoslovenskej vedomostnej súťaži Mladý záhradkár v Piešťanoch. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj deti zo           ZŠ-M.R.Štefánika z Trebišova. 
    Tejto súťaži predchádzalo školské kolo. Najúspešnejší zo školského kola sa zúčastnili celoslovenskej súťaže.

Boli to žiaci : 
Angelika     Rešková    –  7.b trieda
Sebastian    Gonda       –  6.a  trieda
Alexander   Czap         –  6.a  trieda

Žiakov doprevádzali ako pedagogický dozor pani učiteľka Mgr. Katarína Juhászová a za ZO SZZ Kráľovský Chlmec  pán Július RAGÁŇ           

     Na súťaži v Piešťanoch sa zúčastnilo 56 deti z viacerých okresov. Deti boli rozdelené do dvoch skupín, a to mladší a starší žiaci. Naše deti boli zaradené do skupiny mladších žiakov. V tejto skupine žiak Sebastián GONDA zo 6.a triedy sa umiestnil na peknom 5. mieste za čo bol porotou z Republikového výboru SZZ v Bratislave ohodnotený diplomom a vecnou cenou.  
Ostatné deti sa umiestnili :   

Angelika   Rešková na 12 mieste                                                       
Alexander CZAP     na 17 mieste                         

čo je tiež chvályhodný výsledok.
     Vedenie ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci touto cestou vyslovuje poďakovanie vedeniu školy a aj pani učiteľke Mgr. Kataríne Juhászovej, ktorá na túto súťaž deti pripravovala.

Autor článku a fotografie:  Ragáň Július

Účasť na inštruktáži aranžovania kvetov — 2012

     Základná organizácia SZZ z Kráľovského Chlmca po dohode s vedením OV SZZ v Trebišove vyslala na Inštruktáž k aranžovaniu kvetov,  dve členky z okresu Trebišov a to:   členku ZO SZZ Kráľovský Chlmec  p. TEKEĽOVÚ Andreu a   členku ZO SZZ Borša  p.  GOČIKOVÚ Szilviu  
     Táto odborná prednáška sa uskutočnila dňa 16.10.2012 v Trenčíne.

Autor článku :  Ragáň Július
Autor fotografie z inštruktáže: p. Tekeľová

SZZ vedomostná súťaž — 2012

Naša ZO SZZ zorganizovala dňa 19.6.2012 prvý krát vedomostnú súťaž – Mladý záhradkár pre deti na ZŠ, ul. L.Košutha. Súťaž otvorila riaditeľka školy Mgr.Katarína Hurková.
     Deti súťažili formou testu, ktorú vyhodnotila trojčlenná komisia v zložení:  Ing. Štefan Piskay – predseda OV SZZ v Trebišove,  p. Kopasz – predseda ZO SZZ Kr.Chlmci a učiteľka ZŠ  Mgr. Katarína Juhásová.
      Súťažilo sa vo dvoch kategóriach (mladší a starsí žiaci) a po vyhodnotení testov na celoslovenské kolo do Piešťan postúpili deti z mladších tried a to sú:

1. Angelika    REŠKOVÁ   –   VI. B   trieda
2. Alexander  CZAP           –    V.  A   trieda
3. Sebastián    GONDA      –    V.  A   trieda

Po ukončení súťaže všetky deti boli odmenené sladkosťami.
Fotografie zo súťažení:

Autor článku a fotografie:    Ragáň Július

Členská schôdza ZO SZZ s degustáciou vína — 2012

     Dňa 15. 3. 2012 sa konala členská schôdza našej organizácie spojené s degustáciou vína.

Degustácia vína sa uskutočnila deň pred schôdzou, na ktorej sa zúčastnili členovia našej organizácie ako aj vinári z okolia nášho mesta. Celkom bolo vyhodnotených 27 vzoriek  bieleho vína a 22 vzoriek červeného vína. Tieto vína hodnotila 4 členná komisia a najlepšie vína podľa bodového hodnotenia boli ocenené diplomom.
     Výročná členská schôdza sa konala dňa 16. 3. 2012.  Pred začatím schôdze Mgr. Šimon Ladislav mal prednášku o aktuálnych prácach v predjarnom období a o ošetrení ovocných stromov a viniča. Potom nasledovala schôdza, otvoril ju predseda ZO podľa predloženého programu. Program bol jednomyseľne schválený.
V závere schôdze boli odovzdané diplomy a nasledovalo malé pohostenie.

     Z priebehu schôdze sú aj fotografie.

V. JUBILEJNÝ PLES ZÁHRADKÁROV — 2012

     Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam naša základná organizácia usporiadala dňa 4.2.2012   V. JUBILEJNÝ PLES ZÁHRADKÁRA,  na ktorom  sa zúčastnili v hojnom počte záhradkári nášho mesta ako aj obyvatelia z blízkeho okolia.
     O dobrú náladu sa postaral spevácky zbor „ ÁRVALÁNYHAJ “  z Kráľovského Chlmca a do tanca hrala hudba OCSI a GABICA !

Ochutnávka vína2012

Členovia výboru ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili dňa 28.1.2012 na IV. ročníku  Ochutnávky nových vín – Vína malohorešských a medzibodrožských vinárov v Malom Horeši, kde bolo viac ako 80 zaregistrovaných účastníkov, ktoré poskytli na ochutnávku  132 druhov vín  /biele a červené/. Táto ochutnávka sa koná vždy v poslednú januárovú sobotu.
    Akcia bola sprestrená citarovou muzikou o ktorú sa postarali páni spolu so ženskou speváckou skupinou!

Autor článku a fotografie:  Ragán Julius

Zasadnutie OV SZZ 2011

Dňa 9.12.2011 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Okresného výboru SZZ v Trebišove.
Jednanie otvoril predseda Okresného výboru SZZ v Trebišove, ktorý zároveň predložil program jednania na tomto zasadnutí. Program bol jednomyseľne prijatý, a ďalej sa pokračovalo v jeho duchu.
   Na tomto zasadnutí bol odovzdaný diplom Ing. Michalovi GRECULOVI, ktorý mu bol udelený republikovým výborom SZZ pri príležitosti jeho životného jubilea.
    Taktiež diplomom boli ocenení RNDr. Ladislav KANDA a Mgr. Kvetoslava SILADIOVÁ, učitelia zo ZŠ Vojčice, za viacročnú spoluprácu pri príprave žiakov na celoslovenské súťaže.
     V závere jednania bol prijatý plán práce na rok 2012 a návrh na uznesenie z jednania.

Autor článku a fotografie:  Ragán   Július

Celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov — 2011

      Dňa 26. 10. 2011 sa uskutočnil 34. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetov v rámci výstavy JAHRADA na výstavisku EXPOCENTER v Trenčíne, ktorú zorganizoval Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov.

 

     Súťažné disciplíny boli nasledovné:
1. Jesenné aranžmá s ovocím
2. Veniec k pamiatke zosnulých

 

     Na tejto súťaži bolo zaregistrovaných 27 okresov základných organizácii záhradkárskeho zväzu, na ktorú vyslalo aj naša ZO SZZ v rámci okresu dve členky a to Valériu ŠTEFKOVÚ z Kráľovského Chlmca a Szilviu GOČIKOVÚ zo Slovenského Nového Mesta.
      Súťažiace mali viaceré kritéria, ktoré museli dodržať pri aranžovaní svojich prác. Práce hodnotila trojčlenná komisia. Pri hodnotení súťaže naša súťažiaca Valéria ŠTEFKOVÁ získala 5. miesto v prvej disciplíne začo bola odmenená diplomom a vecným darom. K tomuto úspechu blahoželá aj vedenie našej základnej organizácie a ďakuje obom členkám za účasť na súťaži.
      Takisto sme sa zúčastnili v dňoch 28. a 29. októbra 2011 na celoslovenskej súťaži o „Najkrajšie jablko a hruška“, svoje produkty dali k dispozícii Mgr. Ladislav Šimon, Alexander Hrico, Július Ragan všetci zo ZO SZZ Kráľovský Chlmec a súkromná osoba Gézja Szakszon z obce Dobra. Výsledok tejto súťaže je nasledovný:

Géjza Szakszon zo 171 vzoriek hrušky so svojimi hruškami /bosková a hardenpondová/ vo svojej kategórii získal 3. a 4. miesto, za čo obdrží diplom a vecnú cenu od republikového výboru SZZ. Ostatní súťažiaci neboli hodnotení.

Výstava ovocia a zeleniny dňa 24. – 25. 9. 2011

Tak ako v posledných rokoch aj toho roku zorganizovala a usporiadala naša Základná organizácia výstavu ovocia a zeleniny vo veľkej sále MÚ v Kráľovskom Chlmci v rámci Medzibodrožských slávnosti.
Po otvorení tejto slávnosti nasledovalo otvorenie výstavy ovocia a zeleniny našej organizácie o 10.30 hod., na ktorej sa zúčastnili so svojimi krátkymi príhovormi okrem predsedu ZO SZZ Kopasza Viktra, ktorý túto výstavu otvoril a odovzdal slovo primátorovi mesta Kráľovský Chlmec p. Mgr. Baloghovi Jozefovi a predsedovi samosprávneho kraja Košice p. Trebuľovi Zdenkovi. Tieto pána nadviazali na slova predsedovi našej organizácie a s uznaním konštatovali neľahkú úlohu a obetavosť všetkým tým členom výboru ZO SZZ, ktorý pridali ruku k dielu aby výstava ovocia a zeleniny bolo uskutočnené aj v tých ťažkých podmienkach.
Na tejto výstave sa zúčastnili nielen členovia ZO ale aj pridomový záhradkári so svojimi produktmi ale po prvý raz sa na tejto veľkolepej akcii sa zúčastnili aj deti s rodičmi a učiteľmi Základných škôl ( slovenskej a maďarskej školy ) z nášho mesta, ktorým aj touto cestou zvlášť ďakujeme. Okrem týchto škôl doniesli svoje produkty aj zo škôl S O U Pribeník a S O Š na ulici Rákoczi v Kráľ. Chlmci a záhradkári z okolitých dedín ako : V. Raškovce, Zatín, Poľany, Dobra, V. Trakany, Viničky, Borša – tu by som vyzdvihol p. Kazsméra Jozefa za obrovské tekvice, s ktorým vyzdvihol úroveň našej výstavy. Svojimi produktmi prispeli aj firmy ako: Agroprodukta V. Kapušany, Tokajská spoločnosť s.r.o. Viničky a v neposlednej rade aj súkromné osoby ako p. Gocsiková Szílvia zo Slovenského Nového Mesta, ktorá zdobila našu výstavu so svojimi prekrásnymi kvetmi a p. BALOGH Alexander prispel k vyššej úrovne s medovinami ba aj p. Jurtinová Piroska, ktorá vo veľkej miere pomohla s vyzdobením jednotlivých exponátov ba aj sama vystavovala svoje nádherné ručné práce.
Tohto roku na výstave sa zúčastnilo 39 vystavovateľov cca s 293 exponátmi, z týchto exponátov bolo najviac jablka a hrozna. Z vystavovateľov traja boli odmenení vecnými darmi. Môžeme poďakovať aj firmám z nášho mesta za ich sponzorské dary.
Po ukončení výstavy boli obdarované deti hroznom z Materskej školy na ulici Mieru č.5 v Kráľovskom Chlmci.

Autor článku a fotografie: Ragán Július

Dvorianky – návšteva 2011

   Dňa 16 júna 2011 naša Základná organizácia SZZ organizovala stretnutie členov dvoch organizácii a to: členov ZO SZZ Kráľovský Chlmec a ZO SZZ Dvorianky na ktorom sa zúčastnil aj starosta tejto dediny. Žiaľ primátor nášho mesta nemohol byť prítomný na tejto akcii kvôli neodkladným povinnostiam. Stretnutie sa uskutočnilo v lokalite záhradkárskej osady v Kráľovskom Chlmci.
   Po príchode 30-ich členov ZO SZZ Dvorianky s autobusom na Veľký kopec v sprievode p. Alexandra Ricza prezreli si časť tohto kopca a nevedeli vynachváliť upravené a udržiavané záhrady našich členov, ba aj elektrifikáciu našej osady. Po prechádzke v našej lokalite nasledovalo posedenie s občerstvením a boli pohostení dobrým gulášom a domácou klobásou.
   Po oddychu a výmene skúsenosti v pestovaní plodín a udržiavaní ovocných stromov v záhradách, v poobedňajších hodinách sme sa presunuli medzi pivnice v Malom Horeši, kde túto malú skupinu privítal otec starostu obce, pán Furik Csaba starší. Po krátkom oboznámení prítomných o vzniku a histórii jednotlivých pivníc a spracovaní hrozna hostia mohli navštíviť aj niektoré pivnice a ochutnať víno dole v chladných a upravených pivniciach. Hostitelia prekvapili prítomných aj tradičnými horešskými bélešmi s tvarohom a kapustou, ktoré hosťom veľmi chutili.
   Akcia trvala do večerných hodinách o čom svedčia aj fotografie a po rozlúčení s hostiami sme sa pobrali domov.

Autor článku a fotografie: Ragáň Július

K o l a u d á c i a elektrifikácie záhradkárskej osady 2011

Dňa 22.2.2011 na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci prebehol dlho očakávaná kolaudácia stavby Elektrifikácia záhradkárskej osady Kráľovský Chlmec – zriadenie VN,TS a NN rozvodov na tzv. Chlmeckom kopci.
Na tejto kolaudácie sa zúčastnili :
– zástupca hlavného investora Východoslovenská energetika a.s. p. Suško Ján
– z MsÚ Ing. Švistun Ladislav prednosta mestského úrad
– Ing. Šimon Peter z oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja mestského úradu
– Ing. Kondášová Magdaléna zo spoločného stavebného úradu so sídlom v Kr. Chlmci
– Ing. Kandala Michal hlavný projektant
– pplk. Ing. Jurková Erika z Hasičského zboru Trebišov
– hlavný predstavení zo ZO SZZ v Kráľ. Chlmci
p. Kopasz Viktror predseda ZO SZZ
p. Riczo Alexander tajomník ZO SZZ
p. Kužma Jozef člen kontrolnej revíznej komisie ZO SZZ
p. Ragán Július člen kontrolnej revíznej komisie ZO SZZ
 

Po preverení úplnosti dokumentácie celej elektrifikácie a miestnom šetrení bola prevedená samotná kolaudácia stavby. Pri kolaudácii neboli zistené žiadne vážne nedostatky, ktoré by bránili užívaniu tejto stavby. Kolaudáciou sa v podstate ukončil proces výstavby po ktorom bude nasledovať pripájanie sa jednotlivých odberateľov na distribučnú sieť.
V rámci tejto stavby bude mať možnosť pripojiť sa na odber elektrickej energie 163 nových odberateľov – záhradkárov. Pripojiť sa na odber budú mať možnosť záhradkári, ktorí uzatvoria zmluvu o odbere elektrickej energie s VSE a.s.. Vzhľadom na nepriaznivé počasie, ktoré bráni oprave a úprave rozbúraných ciest sa tieto práce prevedú hneď, ako to počasie dovolí.
ZO SZZ vníma túto stavbu ako veľký úspech jej činnosti. Ďakuje Mestu Kráľovský Chlmec za vecný prístup a pomoc pri realizácii tejto dlho očakávanej elektrifikácie.

Vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu !!!

Autor článku a fotografie : Ragán Július

V Ý S T A V A  ovocia a zeleniny 2010

 

Slovenský zväz záhradkárov organizoval v rámci VINOBRANECKÝCH SLÁVNOSTI mesta Kráľovský Chlmec v dňoch 24. – 26. 9.2010 výstavu ovocia a zeleniny vo veľkej zasadačke MÚ mesta Kr.Chlmca.
Výstavu otvoril predseda ZO SZZ p. Viktor KOPASZ v prítomnosti predsedu okresného výboru SZZ v Trebišove p. Štefana PISKAYHO, primátora mesta Kr.Chlmca Mgr. Jozefa BALOGA, generálneho konzula MR na Slovensku p. SZERENCSÉS Jánosa, podpredsedu Košického samosprávneho kraja p. Jána SZÖLÖSIHO, ostatných čestných hosti a prítomných návštevníkov výstavy.
Predseda ZO SZZ vo svojom otváracom príhovore pripomenul, že nebolo ľahké uskutočniť túto výstavu vzhľadom na nepriaznivé počasie v tomto roku. Pri tejto príležitosti poďakoval všetkým záhradkárom základnej organizácie za ich úsilie v účasti na výstave ba aj záhradkárom z okolitých dedín ako: BORŠA, SVÄTUŠE, BAČKA, DOBRA, V.SLEMENCE. Vyjadril poďakovanie aj školám za účasť a to: S O U PRIBENÍK, S O Š–Szakközépiskola na ulici Rákócziho v Kr.Chlmci, S O Š J. Bocatia Košíce ako aj fírmam: AGROPRODUKTA,a.s. V.Kapušany, GALAFRUIT Slovenské Nové Mesto. P. Szilvii GOČIKOVEJ zo Slovenského Nového Mesta za nádherne aranžovanú výstavu kvetov, Alexandrovi BALOGHOVI z Boľu za vystavené medové produkty a estetické výrobky z vosku a Robertovi HAJDUOVI za výživové doplnky, ktorými spestrili úroveň výstavy.
Vo svojom vystúpení zvlášť poďakoval členom organizačného výboru za ich úsilie a oddanosť, lebo bez ich práce táto výstava by nebola uskutočnená a zároveň poďakoval sponzorom, ktorý svojimi darmi obohatili výstavu.
Výstavy sa zúčastnilo celkovo 45 pestovateľov z toho 3 boli ocenení vecnými darmi.
O výstavu bol veľký záujem z nášho mesta ako aj z okolitých dedín, celková návštevnosť bola viac ako 2100 osôb. Vystavovaným ovocím a zeleninám boli obdarované deti materskej školy na ulici Mieru č.5 v Kráľovskom Chlmci a jedna trieda Základnej školy na ulici L.Kossutha.

 

Autor článku a fotografie : Ragán Július

IV. reprezentačný ples SZZ 2010

Dňa 23.1.2010 sa uskutočnil v kultúrnom dome IV. reprezentačný ples SZZ , ktorý je už tradičný v našej organizácií. Ples otvoril predseda ZO SZZ v Kráľovskom Chlmci p. Viktor Kopasz, ktorý poprial príjemnú zábavu všetkým účastníkom, veľa šťastia v Novom roku a dobrú úrodu pri pestovaní svojich produktov. Tieto zábery odzrkadlia dobrú náladu na plese.