streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Adresár štátnej správy

Adresár štátnej správy

Názov inštitúcie URL
Centrálny register projektov www.crp.gov.sk
Centrálny register zmlúv www.crz.gov.sk
Európska únia www.europa.eu
Európsky súd pre ľudské práva www.echr.coe.int
Fond národného majetku www.natfund.gov.sk
Generálna prokuratúra www.genpro.gov.sk
Infostat www.infostat.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny www.sspr.gov.sk
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany www.mod.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka www.mpsr.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti www.justice.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu www.minedu.sk
Ministerstvo vnútra www.minv.sk
Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra www.civil.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva www.health.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia www.minzp.sk
Najvyšší kontrolný úrad www.nku.gov.sk
Najvyšší súd www.nssr.gov.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Národný bezpečnostný úrad www.nbu.gov.sk
Národný inšpektorát práce www.safework.gov.sk
Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
Protimonopolný úrad www.antimon.gov.sk
Slovenská inovačná energetická agentúra www.siea.sk
Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv www.reserves.gov.sk
Štatistický úrad www.statistics.sk
Telekomunikačný úrad www.teleoff.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra web.skgeodesy.sk
Úrad jadrového dozoru www.ujd.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva www.indprop.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo www.normoff.gov.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky www.government.gov.sk
Ústavný súd www.concourt.sk
Verejný ochranca práv www.vop.gov.sk
Visa info www.mzv.sk