piatok , 30 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE CUDZINCA – LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE CUDZINCA – LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Értesítjük azon királyhelmeci magán- és jogi személyeket, akik az Ukrajnában zajló háború miatt menekülőknek szállást nyújtottak, hogy a megjelent kormányrendelet értelmében ehhez állami támogatást igénylhetnek.

Mesto oznamuje poskytovateľom ubytovania pre odídencov z Ukrajiny, že sú v platnosti nové nariadenia týkajúce sa práv a povinností spojených s ubytovaním a preplácaním nákladov.

Informácie v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Oprávnené osoby mesta Kráľovský Chlmec, ktoré vo svojich bytoch a rodinných domoch bezplatne ubytovali ľudí z Ukrajiny, si môžu od pondelka 4. apríla 2022 vybaviť príspevok na ich ubytovanie na Mestskom úrade L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec.  Žiadosti sa podávajú v kancelárii č. 18 na 2. poschodí.

  1. Oprávnené osoby:
  • osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie – ktorá v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi.
  1. Ďalšie oprávnené osoby
  • právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie (musí spĺňať minimálne požiadavky na ubytovanie), ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia.
  • obec, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie

Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov Ministerstva vnútra SR na základe nariadenia vlády č. 100/2022. Jeho výška je 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca vo veku 15 a viac rokov a 3,50 eura v prípade mladších osôb. Príspevok bude vyplatený po tom, ako mesto tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva.

Základnou podmienkou na získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom, príp. majiteľmi nehnuteľnosti a odídencom, ktorý musí mať štatút dočasného útočiska. Odporúčame vyhotovovať zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi minimálne v troch rovnopisoch (1 pre oprávnenú osobu, 1 pre odídenca, 1 pre obec.

Prílohou zmluvy je:

  1. čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,
  2. kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“

Prenajímateľ predloží mestu túto zmluvu a zároveň po skončení kalendárneho mesiaca do 5 pracovných dní doloží výkaz o počte nocí, počas ktorých ubytovanie poskytoval.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Vzory všetkých potrebných dokumentov aj so všetkými povinnými prílohami sú zverejnené na web stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Povinnosti odídencov

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba je poskytované ubytovanie. Táto povinnosť sa týka všetkých odídencov, vrátane detí.

Vzor hlásenia pobytu odídenca

Vyplnený a podpísaný formulár spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne na Mestský úrad, kancelária č. 18, L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec v úradných hodinách najneskôr do 3 pracovných dní od poskytnutia ubytovania.

 

V prípade otázok občanov je k dispozícii e-mailová adresa: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk

V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace február 2022 a marec 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok, je od 26. februára 2022.

Vo štvrtok  7. apríla 2022 prijímame žiadosti o príspevok na ubytovanie odídencov ako v úradných hodinách. Čas na podanie žiadosti za  február marec je do štvrtka 7. apríla 2022.

 

Nariadenie-vlady-c.-99-2022-Z.z.-o-poskytovani-prispevku-za-ubytovanie-odidenca.pdf

Zakon-c.-92-2022-Z.z.-o-niektorych-dalsich-opatreniach-v-suvislosti-so-situaciou-na-Ukrajine-lex-Ukrajina.pdf

Chcem-ubytovat-odidenca-Casto-kladene-otazky.pdf

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …