streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / COVID-19 (25.10 – 31.10) ZMENA!

COVID-19 (25.10 – 31.10) ZMENA!

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 18.10.2021

V okrese Trebišov budú od 25.októbra 2021 COVID opatrenia v režime 2. stupňa ohrozenia

Vláda SR schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021, mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.V rámci celého Slovenska platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu(COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2). Dňa 10.08.2021 vláda schválila nový COVID automat,ktorý má päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), oranžovej (ostražitosť), červenej (1. stupeň ohrozenia), bordovej (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene rizikovosti okresu sa berie do úvahy okrem počtu osôb s pozitívnym testom na COVID-19  aj napríklad zaočkovanosť obyvateľstva v okrese vo vekovej skupine nad 50 rokov.

Analytici ministerstva zdravotníctva SR vyhodnocujú vývoj epidemiologickej situácie v SR ako aj na regionálnej úrovni v týždenných intervaloch. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.S účinnosťou od 11.10.2021 v súvislosti s novým COVID automatom sú aktualizované vyhlášky ÚVZ SR s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR vo Vestníku vlády ako aj na web stránkach ÚVZ SR, MZ SR, RÚVZ so sídlom v Trebišove, korona.gov.sk a pod.

OKRES TREBIŠOV: v nadväznosti na závery rokovania vlády SR (20.10.2021) a schválenie rizikovosti okresov v rámci COVID automatu s termínom od 25.10.2021 došlo k zmene platnej pre okres Trebišov. Pri hodnotení vybraných zdravotníckych štatistických ukazovateľov, ktoré sú rozhodujúce pri stanovovaní adekvátneho stupňa rizika dodržiavania protiepidemických opatrení v okrese Trebišov bol na nasledujúci kalendárny týždeň adekvátny rizikový stupeň : 1.stupeň ohrozenia (červená farba). Vzhľadom na skutočnosť, že bezprostredne susediaci okres Michalovce je pre dané obdobie na základe analýz vyhodnotený a zaradený ako okres  s 3.stupňom ohrozenia (čierna farba) došlo na základe uznesenia vlády SR k zmene platnej pre okres Trebišov v súlade s princípmi COVID automatu, a to zvýšenie stupňa rizika na 2.stupeň ohrozenia (bordová farba) pre okres Trebišov s účinnosťou od 25.10.2021.

Všetky údaje uvedené v prílohách v pôvodne zasielanej správe sú platné.

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajovincidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb, a podiel zaočkovaného obyvateľstva.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 18.10.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 160(za predchádzajúci týždeň bola127, teda v uplynulom týždni stúpla  o 33 prípadov)  – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich sociálne služby senioromza posledných 7 dní:  klienti: 1, zamestnanci: 2

Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:23 (z toho 3x umelá pľúcna ventilácia)

V okrese Trebišov evidujeme nasledovný podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb: pri PCR testoch je to podiel 17,18% a pri antigénových testoch je to podiel 1,61% zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) do konca roka 2020 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 150 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

ROK 2020 (od 01.03.2020 do 31.12.2020)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT- PCR: 2 859
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 851
 • Počet úmrtí: 93
 • Klasifikácia podľa pohlavia:
 • 1 266 mužov a 1 593 žien (RT-PCR)
 • 443 mužov a 408 žien (antigénové testy)

 ROK 2021 (od 01.01.2021 do 11.07.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 288
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654
 • Počet úmrtí: 52
 • Klasifikácia podľa pohlavia:
 • 2 116 mužov a 2 172 žien (RT-PCR)
 • 3 080 mužov a 2 574 žien (antigénové testy)

 ROK 2021 (od 12.7.2021 do 17.10.2021 – 3. vlna pandémie)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 701
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 34
 • Počet úmrtí: 6
 • Klasifikácia podľa pohlavia:
 • 335 mužov a 366 žien (RT-PCR)
 • 22 mužov a 29 žien (antigénové testy)
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 23 ( z toho 3x UPV)

Za prvých 41 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 10 692 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 4887 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 705.

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 252/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.10.2021 s účinnosťou od 11.10.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

Od 1. júla 2021 v okrese Trebišov vykonávajú testovanie (RT-PCR a Ag testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov

 

 1. PCR testami v čase :Po, Utod 7,30 hod – 12,00 hod., od 12,30 hod. – 13,00 hod.;

Str, Štv od 8,00 hod. do 11,20  hod.;

 Pi od 7,00 hod. – 13,00 hod.

–   bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,  

–   pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberudruhu testu

 1. Antigénovými testami v čase: Po – Pi od 7,30 h – 16,00 h.  Posledný odber o 15,45 h.

   So – Ne od 8,00 h – 12,00 h. Posledný odber o 11,45 h.

Vykonanie antigénového testu je spoplatnené sumou 5 eur.

Na AG test je potrebné sa zaregistrovať resp. objednať cez stránku korona.gov.sk

 1. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec

 

 1. PCR testamiv čase:Po – Pi denne od 8.00 do 11.00 hod.
 • bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • pre samoplatcov v čase:Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  00 hod. – 10.00 hod., od 1.7.2021 – 31.8.2021 testy v zníženej cene 60,- EUR. Platba možná v hotovosti na vrátnici.
 1. Antigénovými testami v čase:

Po – Pi od 7,30 h – 16,00 h.  Posledný odber o 15,45 h.

So – Ne od 8,00 h – 12,00 h. Posledný odber o 11,45 h.

Vykonanie testu je spoplatnené – cena Ag testu:  5,- EUR

Na AG test nie je potrebné sa zaregistrovať, resp. objednať. Platba len v hotovosti na vrátnici.

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2:

NsP Trebišov, a.s. a NsPn.o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR. Konkrétne dni vyčlenené na vakcináciu sú stále aktualizované na webových stránkach nemocníc.  Očkovanie je umožnené aj bez predchádzajúcej registrácie.Vakcinačné centrum v NsP Kráľovský Chlmec očkuje aj deti vo veku nad 12 rokov veku. MZ SR v súčasnosti usmerňuje poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti o podmienkach podávania 3.dávky v rámci očkovania proti COVID-19 u vybraných skupín obyvateľstva. V okrese Trebišov podávajú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 vo svojich ambulanciách aj niektorí všeobecní praktickí lekári pre dospelých, je možné sa informovať priamo u svojich zmluvných lekárov.So samosprávami obcí a miest  sa realizujeočkovanie obyvateľstva čo najbližšie k bydlisku prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Košického samosprávneho kraja jednodávkovou vakcínou Janssenbez potreby predchádzajúcej registrácie.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 18.10.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 45,3% obyvateľov a plne očkovaných 41,7% obyvateľov. 

V okrese Trebišov je 1. dávkou očkovacej látky zaočkovaných 37% obyvateľstva, 2. dávkou (plná zaočkovanosť) 36% obyvateľstva. Aktuálne plne očkovaných osôb s trvalým pobytom v okrese Trebišov vo veku nad 50 rokov je 58,4%  obyvateľstva. 

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike