pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19

u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 09.08.2021

Vláda SR na rokovaní  schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu(COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, zároveň sa postupne zvyšuje percento zaočkovaného obyvateľstva proti ochoreniu COVID 19.S tým súvisia uvoľnenia z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.

Vzhľadom na stabilizovanú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 28. júna 2021 protiepidemické opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 16.augusta 2021 do 22. augusta 2021 budú v okrese Trebišov platiť naďalej opatrenia  v režime Monitoringu(zelená farba)aj v rámci nového schváleného COVID automatu.

Dňa 10.08.2021 vláda schválila nový COVID automat, ktorý má päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), oranžovej (ostražitosť), červenej (1. stupeň ohrozenia), bordovej (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených aj napríklad zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.

V okrese Trebišov budú od 16.08.2021 platiť opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba).

Od 16.08.2021 v súvislosti s novým COVID automatombudú aktualizované vyhlášky ÚVZ SR s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia, ktoré budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR vo Vestníku vlády ako aj na web stránkach ÚVZ SR, MZ SR, RÚVZ so sídlom v Trebišove, korona.gov.sk a pod.

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní,podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov (osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 09.08.2021 je 0 (napojený na umelú pľúcnu ventiláciu – 0).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 09.08.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 8(za predchádzajúci týždeň bolo 4, teda v uplynulom týždni došlo k vzostupu o 4 prípady) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 31 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 958 pozitívnych výsledkov, z tohoRT PCR: 4 302 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 656.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.Pri PCR testoch je to podiel 2,02% a pri antigénových testoch je to podiel 1,02 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 09.08.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCRod začiatku pandémie26 570
 •  Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémieRT PCR: 7 161
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6507

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13659
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:0( UPV – 0)

 ROK 2021 (od 01.01.2021 do 09.08.2021)

 •  Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 302
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 656
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho
 • 79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
 • 66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia

      z pitevného materiálu

 1. Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní: klienti:0, zamestnanci:0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 388 mužova 3 773 žien (RT-PCR)
 • 3 524 mužov a 2 983 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb.Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách azariadení sociálnych služieb).

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

 Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

Od 1. júla 2021 v okrese Trebišov vykonávajú testovanie (RT-PCR a Ag testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov
  1. PCR testami v čase :Po – Pi od 00 hod – 10.00 hod.

–  bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,  

–  pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberudruhu testu

 1. Antigénovými testami v čase: Po – Pi od 00 hod. – 12.00 hod., vykonanie testu je spoplatnené – cena Ag testu od 10.augusta 2021: 5,- EUR

ZMENA Ag testovania od 16.8.2021: 7 dní v týždni od 8.00 hod. – 16.00 hod. v priestoroch MOM. Posledný odber o 15,30 hod.

Ag test je akceptovaný EÚ. Testovaným bude vydaný certifikát o výsledku v zmysle smernice EÚ. Platbu je potrebné uskutočniť na recepcii nemocnice.

 1. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
 2. PCR testamiv čase:Po – Pi denne od 8.00, v Po do 11.00 hod, v Ut, St, Št do 10.30 hod a v Piatok do 10.00 hod.
 • bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • pre samoplatcov v čase:Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  00 hod. – 10.00 hod., od 1.7.2021 – 31.8.2021 testy v zníženej cene 60,- EUR. Platba možná v hotovosti na vrátnici.
 1. b) Antigénovými testami v čase: Po – So od 08.00 hod. – 16.30 hod., vykonanie testu je spoplatnené – cena Ag testu od 11.augusta 2021: 5,- EUR

ZMENA Ag testovania od 16.8.2021: 7 dní v týždni od 8.00 hod. – 16.00 hod. v priestoroch MOM. Posledný odber o 15,30 hod.

Platba len v hotovosti na vrátnici.

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsPn.o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

NsP Trebišov a.s. zabezpečuje v súčinnosti so samosprávami obcí výjazdové očkovanie priamo v obciach kvôli ľahšej dostupnosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie, v niektorých lokalitách a vakcinačných centrách je možnosť sa dať zaočkovať aj bez vopred registrácie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 09.08.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 42% obyvateľova plne očkovaných 37,2% obyvateľov.

 V okrese Trebišov je aktuálne plne očkovaných osôb vo veku nad 50 rokov 53 percent obyvateľstva. 

Môže Vás to tiež zaujímať...

UVÍTANIE DETÍ – BABAKÖSZÖNTŐ (VIDEO)

Like Dislike