streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19

u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 14.06.2021

Vláda SR na rokovaní schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva.S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.

Na Slovensku v súčasnej dobe pre jednotlivé okresy platia pravidlá na základe regionálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom COVID 19 ochorení  (podľa farby okresu; ani jeden okres nie je t.č. s najvyšším štvrtým stupňom varovania).

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 31.mája 2021 protiepidemické opatrenia v režime I. stupňa ostražitosti (žltá farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 21. júna 2021 do 27.júna 2021 budú v okrese Trebišov platiť naďalej opatrenia  v režime I. stupňa ostražitosti (žltá farba)v rámci schváleného COVID automatu. 

Pre okres Trebišov naďalej platia opatrenia v I. stupni ostražitosti:

Vzdelanie a kultúra:

Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziá, VŠ s obmedzenou kapacitou

Prezenčná forma výučby je povolená pre:

 • materské školy
 • špeciálne materské školy
 • základné školy
 • špeciálne základné školy
 • stredné školy vrátane 5-ročných a 8-ročných gymnázií
 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia
 • vysoké školy s obmedzenou kapacitou
 • základné umelecké školy
 • jazykové školy

Povolené školské zariadenia sú:

 • školské kluby detí
 • školské internáty pre špeciálne školy (materské, základná, stredné so ZZ, PS, OU)
 • školské internáty pre stredné školy
 • školské internáty pre vysoké školy (len pre zdravotnícke odbory)
 • zariadenia školského stravovania
 • zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • lesné škôlky a pod.
 • centrá voľného času

Testovanie:

 • potrebný negatívny test študenta VŠ (zdravotnícke odbory ), na účel vykonania štátnej skúšky VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ nie starší ako 7 dní

Múzea, galérie a výstavné siene

 • Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 30 osôb na hromadných prehliadkach

Knižnice

 • Knižnice sú otvorené bez obmedzenia

Oslavy a podujatia:

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie v interiéri 50% (max. 250 osôb) a v exteriéri 75% (max. 500 osôb). Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb a v exteriéri 250 osôb

Kultúrne podujatia

 • Povolená maximálna kapacita 50% sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov v exteriéri, maximálne však do 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 v interiéri
 • Konzumácia pokrmov a nápojov je možná v interiéri, ak obsadenie jedného stolu je max. 6 osôb alebo osoby z jednej domácnosti a odstup medzi stolmi sú 2 metre (neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál)
 • Povolené je organizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny

Športové podujatia

 • Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín
 • Kapacita podľa hromadných podujatí
 • Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov

Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady:

 • kapacita podľa hromadných podujatí
 • test nie je potrebný
 • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):

 • Obrady sú povolené s dodržaním kapacitných podmienok
 • V interiéri sedenie na 50% (max. 250 osôb) a v exteriéri 75% kapacity (max. 500 osôb)
 • Kapacita na státie v interiéri 100 osôb a v exteriéri 250 osôb
 • Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Oslavy / večierky / svadby / kary:

Povolené s dodržaním podmienky max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov

 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín

Obchody a služby:

 • Obchody, služby a nákupné centrá sú otvorené s dodržiavaním hygienických opatrení

Reštaurácie

 • Otvorené s dodržaním 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti pri stole v interiéri a rozostupmi 2 metre medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

 • Reštaurácie sú otvorené s dodržaním 6 osôb alebo osôb z jednej domácnosti pri stole v interiéri a rozostupmi 2 metre medzi stolmi
 • Wellness max. 50% kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 500, potrebný test.Podmienkou pre vstup do wellnesu je negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov

Šport a voľný čas:

Fitness

 • Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 30 osôb alebo 15 m2 na osobu

Wellness, aquapark a kúpele

Povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 500

 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov (pri aquaparkoch iba do vnútorných priestorov prevádzky)

Bazény a plavárne

Povolené s maximálnym obsadením 50% z celkovej kapacity

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb, počet osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 14.06.2021je 1 (napojený na umelú pľúcnu ventiláciu – 1).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 14.06.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 6(za predchádzajúci týždeň bolo 8, teda v uplynulom týždni mierne klesla o 2 prípady) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 23 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 939 pozitívnych výsledkov, z tohoRT PCR: 4 283 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 656.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 1,56% a pri antigénových testoch je to podiel 0,02 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 07.06.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCRod začiatku pandémie24700
 • Celkový počet testovaných osôb antigénovým testom od začiatku pandémie7 068

 Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémieRT PCR7 142

 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6507

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13640
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:1( UPV – 1)

 ROK 2021 (od 01.01.2021 do 14.06.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 283
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 656
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho

79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia            

      z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 7 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 28,6% z celkového počtu (2 prípady).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní: klienti:0, zamestnanci:0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 381 mužova 3 761 žien (RT-PCR)
 • 3 524 mužov a 2 983 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb.Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení azariadení sociálnych služieb).

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR aaktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

V okrese Trebišov sú realizované odbery na PCR vyšetrenie pri zdravotníckych zariadeniach:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –So v čase: 00 hod – 15,45 hod.
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po –Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod

Obidve nemocnice zabezpečujú dhodobo zároveň aj odbery na antigénové testovanie.

RÚVZ Trebišov vydávana základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. V súčasnosti viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva s cieľom zaočkovať potrebný podiel obyvateľstva na zabezpečenie kolektívnej imunity a ochrany zdravia obyvateľstva týmto preventívnym opatrením. Podľa teraz platného opatrenia MZ SR sa môže podávať účinná očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2. už osobám nad 12 rokov veku.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovenskuku dňu 14.júna 2021 podaná aspoň 1.dávka očkovacej látky 1.875 457 osobám (34%). Plne očkovaných je  1 133 689 osôb.

V okrese Trebišov je aspoň 1.dávka očkovacej látky proti COVID-19 podaná 27 881 osobám (26%).
Plne očkovaných je 18 828 osôb.

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike