štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 31.5.2021

Vláda SR na rokovaní  schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva. S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.  

V týždni od 07. júna –13. júna 2021 pre jednotlivé okresy budú platiť pravidlá na základe regionálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom COVID 19 ochorení  (podľa farby okresu):

3 okresy v červenej farbe,  6 okresov v ružovej farbe, 30 okresov v oranžovej farbe, 30 okresov v žltej farbe a 2 okresy v zelenej farbe. Pri hodnotení jednotlivých regiónov v období od 24.05.2021 nie je na Slovensku žiaden okres s najvyšším štvrtým stupňom varovania.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením  COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 31.mája 2021 protiepidemické opatrenia v režime  I. stupňa ostražitosti (žltá farba).
Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 07. júna 2021 do 13.júna 2021 budú v okrese Trebišov platiť naďalej opatrenia  v režime I. stupňa ostražitosti (žltá farba) v rámci schváleného COVID automatu.

Pre okres Trebišov naďalej platia opatrenia v I. stupni ostražitosti:

Vzdelanie a kultúra:
Školy

Prezenčná forma výučby najmä MŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziá, VŠ s obmedzenou kapacitou
Prezenčná forma výučby je povolená pre:

 • materské školy
 • špeciálne materské školy
 • základné školy
 • špeciálne základné školy
 • stredné školy vrátane 5-ročných a 8-ročných gymnázií
 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy a odborné učilištia
 • vysoké školy s obmedzenou kapacitou
 • základné umelecké školy
 • jazykové školy

Povolené školské zariadenia sú:

 • školské kluby detí
 • školské internáty pre špeciálne školy (materské, základná, stredné so ZZ, PS, OU)
 • školské internáty pre stredné školy
 • školské internáty pre vysoké školy (len pre zdravotnícke odbory)
 • zariadenia školského stravovania
 • zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • špeciálne výchovné zariadenia
 • lesné škôlky a pod.
 • centrá voľného času

Testovanie:

 • potrebný negatívny test študenta VŠ (zdravotnícke odbory ), na účel vykonania štátnej skúšky VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ nie starší ako 7 dní

Múzea, galérie a výstavné siene

 • Otvorené s dodržaním podmienky maximálneho počtu 30 osôb na hromadných prehliadkach

Knižnice

 • Knižnice sú otvorené bez obmedzenia

Oslavy a podujatia:

Hromadné podujatia
– Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie v interiéri 50% (max. 250 osôb) a v exteriéri 75% (max. 500 osôb). Kapacita na státie v interiéri je 100 osôb a v exteriéri 250 osôb

Kultúrne podujatia

 • Povolená maximálna kapacita 50% sediacich zákazníkov v interiéri alebo 75% sediacich zákazníkov v exteriéri, maximálne však do 500 zákazníkov v exteriéri alebo 250 v interiéri
 • Konzumácia pokrmov a nápojov je možná v interiéri, ak obsadenie jedného stolu je max. 6 osôb alebo osoby z jednej domácnosti a odstup medzi stolmi sú 2 metre (neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál)
 • Povolené je organizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny

Športové podujatia

 • Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín
 • Kapacita podľa hromadných podujatí
 • Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov

Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady:

 • kapacita podľa hromadných podujatí
 • test nie je potrebný
 • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):

 • Obrady sú povolené s dodržaním kapacitných podmienok
 • V interiéri sedenie na 50% (max. 250 osôb) a v exteriéri 75% kapacity (max. 500 osôb)
 • Kapacita na státie v interiéri 100 osôb a v exteriéri 250 osôb
 • Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Oslavy / večierky / svadby / kary:
– Povolené s dodržaním podmienky max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri s povinným zoznamom účastníkov

 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín

Obchody a služby:

 • Obchody, služby a nákupné centrá sú otvorené s dodržiavaním hygienických opatrení

Reštaurácie

 • Otvorené s dodržaním 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti pri stole v interiéri a rozostupmi 2 metre medzi stolmi

Ubytovacie zariadenia
– Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

 • Reštaurácie sú otvorené s dodržaním 6 osôb alebo osôb z jednej domácnosti pri stole v interiéri a rozostupmi 2 metre medzi stolmi
 • Wellness max. 50% kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 500, potrebný test. Podmienkou pre vstup do wellnesu je negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov

Šport a voľný čas:
Fitness

 • Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 30 osôb alebo 15 m2 na osobu

Wellness, aquapark a kúpele
– Povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 500

 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov (pri aquaparkoch iba do vnútorných priestorov prevádzky)

Bazény a plavárne
– Povolené s maximálnym obsadením 50% z celkovej kapacity

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä z hodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov (osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach  ku dňu 31.05.2021 je 8 (z toho 1 pacient je pre závažný klinický stav napojený na umelú pľúcnu ventiláciu).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 31.05.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :
Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 7 (za predchádzajúci týždeň bolo 6, teda v uplynulom týždni mierne stúpla o 1 prípad) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).
Za prvých 21 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 921 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 4 268 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 653.
V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 2,06% a pri antigénových testoch je to podiel 0,08 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie ostatných 7 dní na všetkých mobilných odberových miestach (nielen víkendové testovanie).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 31.05.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCR od začiatku pandémie24 349
 • Celkový počet testovaných osôb antigénovým testom od začiatku pandémie7 062
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR7 127
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom6 504

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13 622
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde: (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 8 (z toho 1a UPV)ROK 2021 (od 01.01.2021 do 31.05.2021)
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 268
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 653
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho
 • 79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
  66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu 
  • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 7 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 7,7% z celkového počtu (1 prípad).
  • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:  klienti: 0, zamestnanci: 0
  • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
  • 3 371 mužov a 3 756 žien (RT-PCR)
  • 3 521 mužov a 2 983 žien (antigénové testy)

  Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

  Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,
 • ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021 s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.
  Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

  Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

  RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

  Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

  V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest  určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

  1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po – So v čase: 00 hod – 15,45 hod.
  2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po – Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
  3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod.

  Dňom 26.5.2021 je dočasne pozastavená činnosť MOMAg bodu pri RÚVZ so sídlom v Trebišove.

  RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie  pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

  NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

  Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike