štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Povinné vzdelávanie v materskej škole pre päťročné deti

Vážení rodičia!

S  účinnosťou od 1. septembra 2021 absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.

Bližšie informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní nájdete nižšie.

 

Kötelező az óvodalátogatás az ötéveseknek

Tisztelt Szülők!

2021. szeptember 1-től kötelezővé válik az óvodalátogatás mindazon gyermekek számára, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik az ötödik életévüket.

A kötelező óvodalátogatással kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbiakban találják.

 

Vážení rodičia!

S  účinnosťou od 1. septembra 2021 absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. 

V súvislosti s novými legislatívnymi zmenami v oblasti školstva sme pre vás pripravili niektoré informácie.

 • S účinnosťou od školského roka 2021/2022 všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2021 musia byť zapísané do materskej školy.
 • Ak dieťa doteraz materskú školu nenavštevoval, povinnosťou zákonného zástupcu bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021, pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Deti, ktoré po dovŕšení 6 roka veku nedosiahnu školskú spôsobilosť môžu pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok. O tom rozhodne riaditeľka materskej školy, ktorá vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (Riaditeľ ZŠ v rámci zápisu detí na povinnú školskú dochádzku od školského roku 2021/2022 nemá kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).
 • V prípade ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ v rámci zápisu na plnenie PŠD odporučí, aby požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Rodič pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole musí predložiť:
 1. a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia),
 2. b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 3. c) informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do materskej školy podľa trvalého pobytu (do spádovej materskej školy). Miesto trvalého bydliska bude rozhodujúce len vo vzťahu k deťom, pre ktoré budepredprimárne vzdelávanie povinné. Len tieto deti, pokiaľ doposiaľ nechodili do materskejškoly, sa budú prijímať podľa trvalého bydliska. Ostatné detisa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 • Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho (predprimárneho) vzdelávania, ktoré bude povoľovať riaditeľka kmeňovej materskej školy dieťaťu, ktorého:
 1. zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej materskej škole
 2. alebo dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada materskú školu.
 • Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania; riaditeľka materskej školy bude povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt túto skutočnosť, z čoho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto nedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

 

Tisztelt Szülők!

Az új oktatási törvény értelmében 2021. szeptember 1-től kötelezővé válik az óvodalátogatás minden ötödik életévét betöltő gyermek számára. A kötelező óvodalátogatással kapcsolatos tudnivalók a következők:

 • A 2021/2022-es tanévtől minden olyan gyereket be kell az óvodába íratni, aki 2021. augusztus 31-ig betölti az ötödik életévét.
 • Azon szülők is kötelesek gyermeküket beíratni az óvodába, akiknek gyermeke eddig nem látogatta az óvodát.
 • Azok az ötéves gyerekek, akik már járnak óvodába, automatikusan folytatják az iskola-előkészítő képzést.
 • Azon hatéves gyerekek, akik nem iskolaérettek, tovább látogatják az óvodát, és részesülnek a kötelező iskola-előkészítő képzésben. Erről az óvoda igazgatója határozatban dönt. (Az iskolai beiratkozás során a 2021/2022-es tanévtől az iskola igazgatója nem jogosult a gyermek kötelező iskolalátogatásának halasztásáról dönteni.)
 • Abban az esetben, ha a gyermek nem iskolaérett, a törvényes képviselő értesíti az alapiskola igazgatóját arról, hogy kérvényezte gyermeke iskola-előkészítő képzésének folytatását, vagy az iskolaigazgató jajavasolhatja ugyanezt a szülőnek. Ha a szülő kérvényezi gyermeke számára a kötelező óvodalátogatást, kérelméhez csatolnia kell:
 1. a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó és megelőzési központ írásbeli hozzájárulását,
 2. a gyermekek és fiatalkorúak háziorvosának írásbeli hozzájárulását,
 3. a törvényes képviselő hozzájárulást.
 • Aziskola-előkészítő oktatásra való beiratkozásnál előnyben részesülnek majd azon szülők gyermekei, akik bár eddig nem látogatták az óvodát, de a városban állandó lakhellyel rendelkeznek. A többi korosztály esetében az állandó lakhely nem feltétel az óvodai beiratkozásnál.
 • Kötelező óvodai nevelésben a gyermek nem csupán az állandó lakhelyén található óvodában részesülhet. A törvényes képviselő gyermekét a lakhelyén kívüli bármelyik óvodába beírathatja.
 • A gyermek a kötelező iskola-előkészítő oktatási kötelezettség alól felmentést nyerhet. A magántanulói jogviszonyt annak az óvodának az igazgatója engedélyezheti, amelyikbe a gyerek felvételt nyert. A magántanulói jogviszony engedélyezhető:
 1. azon gyermeknek, akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé a részvételt az óvodai nevelésben,
 2. azon gyermeknek, akinek a törvényes képviselője az óvodától felmentést kér.
 • Ha a gyermek törvényes képviselője nem íratja be gyermekét a kötelező iskola-előkészítő képzésre, az óvoda igazgatója köteles ezt jelenteni a szociális és munkaügyi hivatalnak, valamint a gyermek állandó lakhelye szerint illetékes helyi önkormányzatnak.

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …