štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 10.05.2021

Na základe Uznesenia vlády SR č.215 zo dňa 26.04.2021 platí na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 29. apríla 2021 zákaz vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021,s upravenými výnimkami z týchto obmedzení.Tento režim platí pre okresy s tretím stupňom varovania (bordová farba). Pre okresy s druhým a prvým stupňom varovania (červená a ružová farba) platí zákaz vychádzania v dobe od 21.00 hod do 01.00 hod.

Epidemická situácia na Slovensku sa ďalej zlepšuje, od 10. mája 2021 je celé Slovensko na národnej úrovni v I. stupni varovania (ružovej farbe) podľa COVID AUTOMATU.
V rámci celého Slovenska od 17. mája budú platiť pravidlá podľa regionálneho COVID automatu(COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva.
S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.

Od 17. mája – 23. mája 2021 pre okresy budú platiť pravidlá na základe regionálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom COVID 19 ochorení (podľa farby okresu) – 3okresy v bordovej farbe,21 okresov v červenej farbe, 43 okresov v ružovej farbe a 5 okresov v oranžovej farbe.

Pri hodnotení jednotlivých regiónov v období od 10.05.2021 nie je na Slovensku žiaden okres s najvyšším štvrtým stupňom varovania (opatrenia v rámci COVID automatu).

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie a stabilizáciu okres Trebišov v týždni od 10.mája do 16.mája 2021 je  v režime s I.stupňom varovania (ružová farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 17.mája 2021 do 23.mája 2021 budú v okrese Trebišov naďalej platiť opatrenia  v režime I. stupňa varovania (ružová farba)v rámci schváleného COVID automatu.

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 10.05.2021 je  17 (z toho 2 pacienti sú pre závažný klinický stav napojení na umelú pľúcnu ventiláciu).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 148 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 10.05.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 47(za predchádzajúci týždeň bolo 46, teda v uplynulom týždni mierne stúpla o 1 prípad) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:138(spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy, v predchádzajúcom období bolo 223, teraz došlo k poklesu o 85 prípadov), z toho 11 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov (7,6% zo všetkých pozitívnych osôb).

Za prvých 17 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 880 pozitívnych výsledkov, z toho RT PCR: 4 234 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 646.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 11,8% a pri antigénových testoch je to podiel 0,11 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie ostatných 7 dní na všetkých mobilných odberových miestach (nielen víkendové testovanie).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 10.05.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie23 766
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR7 093
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom6 497

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13581
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:17(z toho 2 na UPV)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 10.05.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 234
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 646
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 148, z toho

74 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
74 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 7,6% z celkového počtu (11 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby senioromza posledných 7 dní:
 • klienti:0
 • zamestnanci:0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 333 mužova 3 740 žien (RT-PCR)
 • 3 515 mužov a 2 982 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb.Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

Výsledky plošných antigénových testovaní:

V rámci 1.kola celoslovenského testovania (november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb.

Rok 2021:

V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistené percento pozitívne testovaných osôb v testovacích víkendových dňoch  (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV) nasledovne :

18.01. – 26.01.2021 : 1,52%
27.01. – 02.02.2021 : 1,30%
03.02. – 07.02.2021 :1,60%
12.02. – 14.02.2021 : 1,13%
18.02. – 21.02.2021 : 1,27%
26.02. – 28.02.2021 : 1,10%
04.03. – 07.03.2021 : 0,60%
11.03. – 14.03.2021 : 0,45%
19.03. – 21.03.2021 : 0,25%
26.03. – 28.03.2021: 0,28%
01.04. – 06.04.2021 :0,22%
09.04. – 11.04.2021 : 0,10%
16.04. – 18.04.2021 : 0,08%
23.04. – 25.04.2021 : 0,11%
30.04. – 02.05.2021 : 0,03%
07.05. – 09.05.2021 :0,09%

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 97/2021, vyhlásenej vo Vestníku Vlády SR dňa 03.03.2021 čiastka 40 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.
Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –So v čase: 00 hod – 15,45 hod
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po –Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
 3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod

RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike