štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / AKTUÁLNA SITUÁCIA – AKTUÁLIS HELYZET

AKTUÁLNA SITUÁCIA – AKTUÁLIS HELYZET

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19

u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 17.05.2021

Na Slovensku od soboty 15. mája 2021 už neplatí núdzový stav. Vláda SR na rokovaní schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva.

S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.

V týždni od 17. mája – 23. mája 2021 pre jednotlivé okresy platia pravidlá na základe regionálnej epidemiologickej situácie súvisiacej s výskytom COVID 19 ochorení (podľa farby okresu):

2 okresy v bordovej farbe,12 okresov v červenej farbe, 46 okresov v ružovej farbe, 17 okresov v oranžovej farbe a 2 okresy v žltej farbe.

Pri hodnotení jednotlivých regiónov v období od 17.05.2021 nie je na Slovensku žiaden okres s najvyšším štvrtým stupňom varovania (opatrenia v rámci COVID automatu).

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie a stabilizáciu okres Trebišov v týždni od 17.mája do 23.mája 2021 je naďalej v režime s I.stupňom varovania (ružová farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 24.mája 2021 do 30.mája2021 budú v okrese Trebišov naďalej platiť opatrenia v režime I. stupňa varovania (ružová farba)v rámci schváleného COVID automatu.

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 17.05.2021je  5 (z toho 1 pacient je pre závažný klinický stav napojený na umelú pľúcnu ventiláciu).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 148 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 17.05.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 14(za predchádzajúci týždeň bolo 47, teda v uplynulom týždni klesla o 33 prípadov) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 19 kalendárnych týždňov roku 2021evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 898 pozitívnych výsledkov, z tohoRT PCR: 4 252 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 646.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.Pri PCR testoch je to podiel 4,06% a pri antigénových testoch je to podiel 0,02 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie ostatných 7 dní na všetkých mobilných odberových miestach (nielen víkendové testovanie).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 17.05.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCRod začiatku pandémie23 970
 • Celkový počet testovaných osôb antigénovým testom od začiatku pandémie7 051

 Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémieRT PCR7 111

 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6 497

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13599
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:5(z toho 1 na UPV)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 17.05.2021)

Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 252

 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 646
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 148, z toho

74 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

74 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia                  

      z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 7 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 11,8% z celkového počtu (2 prípady).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:
 • klienti:0
 • zamestnanci:0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 360 mužova 3 751 žien (RT-PCR)
 • 3 516 mužov a 2 981 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb.Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

Výsledky plošných antigénových testovaní:

V rámci 1.kola celoslovenského testovania (november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

Rok 2021:

V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistené percento pozitívne testovaných osôb v testovacích víkendových dňoch  (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV) nasledovne :

18.01. – 26.01.2021 : 1,52%

27.01. – 02.02.2021 : 1,30%

03.02. – 07.02.2021 :1,60%

12.02. – 14.02.2021 : 1,13%

18.02. – 21.02.2021 : 1,27%

26.02. – 28.02.2021 : 1,10%

04.03. – 07.03.2021 : 0,60%

11.03. – 14.03.2021 : 0,45%

19.03. – 21.03.2021 : 0,25%

26.03. – 28.03.2021: 0,28%

01.04. – 06.04.2021 :0,22%

09.04. – 11.04.2021 : 0,10%

16.04. – 18.04.2021 : 0,08%

23.04. – 25.04.2021 : 0,11%

30.04. – 02.05.2021 : 0,03%

07.05. – 09.05.2021 :0,09%

14.05. – 16.05.2021 :0,00 %

 Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –So v čase: 00 hod – 15,45 hod
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po –Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
 3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod

RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovaniepre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.skTestovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Na Slovensku  je k 15.máju 2021 evidované percento zaočkovanej populácie na úrovni 25,2 % prvou dávkou vakcíny a 12,2 % obidvoma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID – 19.  

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike