pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 26.04.2021

Na základe Uznesenia vlády SR č.160 zo dňa 17.03.2021 platí na Slovensku zákaz vychádzania od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 s upravenými výnimkami z týchto obmedzení a následným predlžením.

V rámci celého Slovenska platí od 26.04.2021

tretí stupeň varovania (bordová farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane úrovne vakcinácie obyvateľstva;  z toho dôvodu na Slovensku v tomto týždni do 2.04.2021 platí tretí stupeň varovania (bordová farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu.Je predpoklad postupného znižovania stupňa varovania v celonárodnom rozsahu. S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR s účinnosťou od 26.04.2021, uverejnené vo vestníku vlády SR.

 Pri hodnotení jednotlivých regiónov v období od 26.04.2021nie je na Slovensku žiaden okres s najvyšším štvrtým stupňom varovania (opatrenia v rámci COVID automatu).

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie  jeokres Trebišov v týždni od 26.apríla do 02.mája 2021 zaradený medzi okresy s II. stupňom varovania (červená farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 03.mája 2021 do 09.mája2021majú v okrese Trebišov platiť opatrenia naďalej v režime II. stupňa varovania (červená farba) v rámci schváleného COVID automatu.

 Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 26.04.2021 je  12 (z toho 2 pacienti sú pre závažný klinický stav napojení na umelú pľúcnu ventiláciu).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 147 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

Pri sledovaní pacientov prijatých do nemocníc v SR pre COVID19 podľa veku bolo v týždni od 19.apríla do 25.apríla 2021 prijatých21,4% pacientov starších ako 60 rokov.   

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 26.04.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 48(za predchádzajúci týždeň bolo 76, teda v uplynulom týždni klesla o 28 prípadov) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:228(spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy, v predchádzajúcom období bolo 250, teraz došlo k poklesu o 22 prípadov), z toho 18 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov (8,1% zo všetkých pozitívnych osôb).

Za prvých 16 kalendárnych týždňov roku 2021evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 745 pozitívnych výsledkov, z toho RT PCR: 4 131 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 614.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 5,95% a pri antigénových testoch je to podiel 0,15 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie ostatných 7 dní na všetkých mobilných odberových miestach (nielen víkendové testovanie).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 26.04.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie22 032
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémieRT PCR6 989
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6 465

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13445
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:12(z toho 2 na UPV)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 26.04.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 131
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 614
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 147, z toho

74 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

73 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia                  

      z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 7,9% z celkového počtu (21 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:
 • klienti:2osoby s pozitívnym výsledkom testu
 • zamestnanci:0pozitívnych osôb
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 304 mužova 3 685 žien (RT-PCR)
 • 3 502 mužov a 2 963 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení azariadení sociálnych služieb).

 Výsledky plošných antigénových testovaní:

V rámci 1.kola celoslovenského testovania (november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

Rok 2021:

V rámci celoplošného skríningu obyvateľstvaantigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistené percento pozitívne testovaných osôb v testovacích víkendových dňoch  (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV) nasledovne :

18.01. – 26.01.2021 : 1,52%

27.01. – 02.02.2021 : 1,30%

03.02. – 07.02.2021 :1,60%

12.02. – 14.02.2021 : 1,13%

18.02. – 21.02.2021 : 1,27%

26.02. – 28.02.2021 : 1,10%

04.03. – 07.03.2021 : 0,60%

11.03. – 14.03.2021 : 0,45%

19.03. – 21.03.2021 : 0,25%

26.03. – 28.03.2021: 0,28%

01.04. – 06.04.2021 :0,22%

09.04. – 11.04.2021 : 0,10%

16.04. – 18.04.2021 : 0,08%

23.04. – 25.04.2021 : 0,11%

 Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 97/2021, vyhlásenej vo Vestníku Vlády SR dňa 03.03.2021 čiastka 40 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

 V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –So v čase: 00 hod – 15,45 hod
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po –Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
 3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod

RÚVZ Trebišov vydávana základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovaniepre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.skTestovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Aktuálne je k 26.aprílu 2021 na Slovensku aplikovaná aspoň prvá dávka očkovacej látky proti koronavírusovému ochoreniutakmer 20% obyvateľom nad 18 rokov.

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike