štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Hlavné zmeny

Umožní sa návšteva maloobchodných predajní a prevádzok. Vyžadovať sa bude negatívny test.

Do prírody sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi, v čiernych okresoch bude potrebný negatívny test (v čiernej farbe však nebude od pondelka už ani jeden okres).

Umožní sa individuálna rekreácia a rekreácia členov spoločnej domácnosti s negatívnym testom.

Otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady. Návšteva bude podmienená negatívnym testom.

Otvoria sa kurzy autoškôl, plavárne a športoviská. Potrebný bude negatívny test.

Umožnia sa návštevy bohoslužieb bez potreby testu

Ruší sa povinný home office. Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa.

Od pondelka sa upravia aj pravidlá nosenia rúšok a respirátorov. Vonku nebudete musieť mať rúško, ak ste od ostatných osôb, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov.

Povolené bude rúško miesto respirátora pre žiakov a učiteľov.

Zmení sa aj režim na hraniciach. Zaočkovaní po návrate na Slovensko budú môcť podstúpiť PCR test kedykoľvek, nebudú musieť čakať osem dní od návratu zo zahraničia.

Kedy platí zákaz vychádzania?

Zákaz vychádzania platí od 1.00 do 5.00 h.

Prísnejšie podmienky sú počas noci v čase od 20.00 do 1.00 h.

Na niektoré výnimky bude potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek si bude možné uplatniť aj bez testu.

Kto nepotrebuje test?

osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke

osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli štyri týždne po prvej dávke

osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19

osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní

osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Práca

Ruší sa povinný home office.

V čiernych (4. stupeň varovania) a bordových okresoch (3. stupeň varovania) platí test 7 dní, v červených (2. stupeň varovania) 14 dní a v ružových (1. stupeň varovania) 21 dní.

Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac sedemdňový test bez ohľadu na zaradenie okresu. Vyžaduje sa aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Príroda a šport

Do prírody vrátane individuálneho športu bude možné vycestovať aj mimo okres. Ostane časové obmedzenie od 5.00 h do 20.00 h. Pribudne výnimka pre pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku.

Na vycestovanie do prírody a športovanie nebude potrebný test v ružových, červených a bordových okresoch. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní.

Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

Cesta do zahraničia

Naďalej platí celodenný zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu.

Na iný účel platí výnimka na vycestovanie do zahraničia. Vyžaduje sa negatívny test a je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

Žiaci a škola

Žiaci materskej školy (MŠ), prvého stupňa základnej školy (ZŠ) alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako sedem dní).

Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako sedem dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný test

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V čase od 5.00 do 20.00 h:

cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení

cesta do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, ktorej činnosť nie je vyhláškou Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zakázaná. (Test nie je potrebný do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb.)

povolené hromadné podujatie

pobyt v prírode a športovanie v čiernom okrese, podrobnosti vyššie

cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

sprevádzanie dieťaťa a žiaka do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokoch, MŠ a ZŠ

cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,

pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy

cesta na najbližší zberný dvor

plaváreň alebo iná umelá vodná plocha

múzeum, galéria, knižnica, ZOO, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia

individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti

absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly, alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR

V čase od 1.00 do 5.00 h:

cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu

cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť okrem rekreácie. Je potrebné sa hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu.

cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia

Kde sa dá dostať aj bez testu

Výnimky v čase od 1.00 h do 5.00 h (teda aj v čase zákazu nočného vychádzania):

zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

lekáreň

starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska

cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti

dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobytu na športoviskách je možný aj mimo okres (v ružových, červených a bordových okresoch aj bez testu)

pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR

Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od 5.00 h do 20.00 h:

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)

cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19

pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti.

cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje)

styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov

cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,

súdne pojednávanie

cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska

cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti

Rúška a respirátory

Zmeny sú od pondelka aj v nosení rúšok a respirátorov. Povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa po novom nebude týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov.

Namiesto respirátora budú môcť rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Zamestnanci na pracovisku, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, budú môcť namiesto respirátora nosiť rúško.

Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

(ZDROJ: TASR/TOPKY)

    

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …