streda , 25 mája 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / AKTUÁLNA SITUÁCIA

AKTUÁLNA SITUÁCIA

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19

u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 19.04.2021

Na základe Uznesenia vlády SR č.160 zo dňa 17.03.2021 platí na Slovensku zákaz vychádzania od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021 v čase od 05.00 hod do 01.00 hods upravenými výnimkami z týchto obmedzení.

V rámci celého Slovenska platí od 19.04.2021 tretí stupeň varovania (bordová farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane úrovne vakcinácie obyvateľstva;  z toho dôvodu na Slovensku od 19.apríla 2021 platí tretí stupeň varovania (bordová farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu.S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesenia vlády SR č. 203 zo dňa 16.apríla 2021 sú vydané nové opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR s účinnosťou od 19.04.2021, uverejnené vo vestníku vlády SR.

Pri hodnotení jednotlivých regiónov v období od 19.04.2021nie je na Slovensku žiaden okres s najvyšším štvrtým stupňom varovania (opatrenia v rámci COVID automatu).

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemickej situácie  jeokres Trebišov v týždni od 19.apríla do 25.apríla 2021 zaradený medzi okresy s II.stupňom varovania (červená farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 26.apríla 2021 do 02.mája2021 majú v okrese Trebišov platiť opatrenia naďalej v režime II. stupňa varovania (červená farba) v rámci schváleného COVID automatu.

 Pri určovaní stupňa varovania sa vychádzanajmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 19.04.2021 je  20 (z toho 3 pacienti sú pre závažný klinický stav napojení na umelú pľúcnu ventiláciu).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 147 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

Pri sledovaní pacientov prijatých do nemocníc v SR pre COVID19 podľa veku bolo v týždni od 12.apríla do 18.apríla 2021 prijatých 64% pacientov starších ako 60 rokov.   

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 19.04.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 76(za predchádzajúci týždeň bolo 71, teda v uplynulom týždni mierne stúpla o 5 prípadov) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:250(spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy, v predchádzajúcom období bolo 370, teraz došlo k poklesu o 120 prípadov), z toho 21 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov (7,9% zo všetkých pozitívnych osôb).

Za prvých 15 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 620 pozitívnych výsledkov, z toho RT PCR: 4 072 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 548.

V správe o epidemiologickej situácii v SR k 19.aprílu 2021 sa uvádza, že na Slovensku sa týždenne otestuje okolo dvoch miliónov ľudí, priemerný počet antigénových testov je stabilne na úrovni 250 tisíc denne.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 12% a pri antigénových testoch je to podiel 0,14 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie ostatných 7 dní na všetkých mobilných odberových miestach ( nielen víkendové testovanie).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 19.04.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie21 762
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR6 930
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6 399

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13320
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:20(z toho 3 na UPV)

 

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 19.04.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 072
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 548
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 147, z toho

74 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

73 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 7,9% z celkového počtu (21 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby senioromza posledných 7 dní:
 • klienti:0 pozitívnych osôb
 • zamestnanci: 0pozitívnych osôb
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 272 mužova 3 658 žien (RT-PCR)
 • 3 463 mužov a 2 936 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

Výsledky plošných antigénových testovaní:

V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

Rok 2021:

V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistené percento pozitívne testovaných osôb v testovacích víkendových dňoch  (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV) nasledovne :

18.01. – 26.01.2021 : 1,52%

27.01. – 02.02.2021 : 1,30%

03.02. – 07.02.2021 :1,60%

12.02. – 14.02.2021 : 1,13%

18.02. – 21.02.2021 : 1,27%

26.02. – 28.02.2021 : 1,10%

04.03. – 07.03.2021 : 0,60%

11.03. – 14.03.2021 : 0,45%

19.03. – 21.03.2021 : 0,25%

26.03. – 28.03.2021: 0,28%

01.04. – 06.04.2021 :0,22%

09.04. – 11.04.2021 : 0,10%

16.04. – 18.04.2021 : 0,08%

 

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR aaktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

 Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 97/2021, vyhlásenej vo Vestníku Vlády SR dňa 03.03.2021 čiastka 40 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

 V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –So v čase: 00 hod – 15,45 hod
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po – Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
 3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod

RÚVZ Trebišov vydávana základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovaniepre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Aktuálne je k 19.aprílu 2021 na Slovensku aplikovaná aspoň prvá dávka očkovacej látky proti koronavírusovému ochoreniu17 percentám obyvateľov nad 18 rokov.

V štátoch Európskej únie je úroveň zaočkovanosti aspoň jednou dávkou priemerne 18 percent.

Z krajín Európy najvyššiu úroveň zaočkovanosti hlási Spojené kráľovstvo : 48 %, zo susedných štátov Maďarsko 33%.

Na Slovensku pri porovnávaní úrovne zaočkovanosti podľa krajov dosahuje Košický kraj 21 percentnú zaočkovanosť z celkového počtu tu žijúcich obyvateľov vo veku nad 18 rokov.

Najvyššie percento zaočkovanosti je evidované v Bratislavskom kraji : vyše 30 percent. Úroveň zaočkovanosti populácie závisí od mnohých faktorov: najdôležitejšie sú dodávky vakcín,   

Môže Vás to tiež zaujímať...

MESTSKÉ SPRÁVY – VÁROSI HÍREK

Cez víkend sa príslušníkom Mestskej polície podarilo zabrániť ďalšej trestnej činnosti. Traja muži sa chceli …