štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / POZVÁNKA – MEGHÍVÓ

POZVÁNKA – MEGHÍVÓ

 

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 18.zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň30.marca2021 (utorok) o 17:00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében 2021.  március 30-ára (keddre), 17:00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az önkormányzati testület 18. ülését.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania MsZ.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec k návrhu na I. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2021 – 2023.
 5. Návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2021-2023.
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2020.
 7. Návrh VZN č.1/2021 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Kráľovský Chlmec.
 8. Majetkové veci
 9. Návrh na uznesenie
 10. Diskusia
 11. Záver

 

Program: 

 1. Megnyitó
 2. A jegyzőkönyv hitelesítők és a javaslóbizottság tagjainak megválasztása
 3. Az önkormányzati ülés programjának elfogadása
 4. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec 2021-2023-as évi költségvetésének 1. számú módosítási javaslatához
 5. Javaslat Királyhelmec 2021–2023-es évi költségvetésének 1. számú módosítására
 6. A város főellenőrének jelentése a 2020-as évben elvégzett ellenőrzésekről
 7. 1/2021 sz. HÉR-javaslat az alkoholos italok fogyasztásának korlátozásáról Királyhelmec városa területén
 8. Ingatlanügyek
 9. Határozati javaslatok
 10. Vita
 11. Befejezés

 

 

Kráľovský Chlmec, 26.3.2021

Királyhelmec, 2021. március 26

Ing. Karol Pataky

Primátor mesta – polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …