utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 15.3.2021

 V rámci celého Slovenska platí naďalej štvrtý stupeň varovania (čierna farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Pri hodnotení jednotlivých regiónov je t.č. už spolu 35 okresov s najvyšším štvrtým stupňom varovania, od 15.03.2021 vrátane okresu Trebišov.

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v hodnotení rizikových indikátorov za ostatných 7 resp. 14 dní pre okres Trebišov platí pre obdobie od 15.3.2021 do 21.3.2021 štvrtý stupeň varovania (čierna farba).  Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza sa najmä z hodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu. Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov (osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v ktoromkoľvek lôžkovom zdravotníckom zariadení (nielen spádovom)  k 15.3.2021 je  54 (z toho 6 pacientov je pre závažný klinický stav napojených na umelú pľúcnu ventiláciu). Za obdobie od marca 2020 je evidované úmrtie spolu 130 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19.

V laboratóriách SR boli vyhodnocované pozitívne RT PCR testy na prítomnosť britského variantu B117 koronavírusu. Z doposiaľ vyhodnotených údajov v okrese Trebišov bol záchyt tohto typu vo viac ako v polovici testovaných pozitívnych vzoriek.

Za prvých 10 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 8 420 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 3 429 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 4 991.

Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktoré sú nariadené vyhláškami ÚVZ SR, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk)

RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS- CoV-2. Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Trebišov dňa 30.12.2020 boli nariadené prísnejšie regionálne opatrenia vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2020/01914-02/OE, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov s účinnosťou od 31.12.2020. Dňa 05.03.2021 bola táto vyhláška zrušená berúc do úvahy aj sprísnenie celorepublikových opatrení platných s účinnosťou od 08.03.2021.

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie bola nariadená Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 67/2020, vyhlásenej vo Vestníku Vlády SR dňa 27.12.2020 čiastka 33 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Na základe hláseného počtu osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania realizovaného 1.kola skríningového testovania u obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov a zhodnotenia podmienok bývania v danej lokalite u osôb s nariadenou domácou izoláciou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov. Z rovnakého dôvodu (vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK obce Bačkov) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov. V tejto obci sa vďaka dodržiavaniu nariadených preventívnych opatrení situácia zlepšila (za ostatných 14 dní neboli hlásené osoby s pozitívnym výsledkom, aj domáce izolácie boli ukončené). Z týchto dôvodov bola vyhláška platná pre obec Bačkov zrušená Vyhláškou č.108 uverejnenou vo vestníku vlády SR vydanou dňa 9.marca 2021.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK mesta Sečovce – časť Habeš (zistených počas skríningového testovania v dňoch 6. – 7.02.2021) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v marginalizovanej komunite  mesta Čierna nad Tisou (zistených počas skríningového testovania v dňoch 13. – 14.02.2021) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou. V meste Čierna nad Tisou  sa vďaka dodržiavaniu nariadených preventívnych opatrení epidemiologická situácia zlepšila, z toho dôvodu bola vyhláška platná pre mesto Čierna nad Tisou zrušená vyhláškou uverejnenou vo vestníku vlády SR vydanou dňa 17.marca 2021.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v marginalizovanej komunite  mesta Kráľovský Chlmec (zistených počas skríningového testovania v dňoch 20. – 21.02.2021) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 32/2021 zo dňa 22.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec.

Opatrenia nariadené doposiaľ vydanými vyhláškami v rámci okresu Trebišov od 27.01.2021 platia naďalej (okrem už uvedených zrušených vyhlášok pre obec Bačkov a pre mesto Čierna nad Tisou).

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.    

Čo sa týka hodnotenia z pohľadu geografického: RÚVZ eviduje osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 s rovnomerným rozšírením vo všetkých obciach a mestách v okrese Trebišov.

Okres Trebišov je v rámci celorepublikových epidemiologických analýz hodnotený ako okres s vysokým rizikom prenosu ochorení COVID-19, ale za obdobie ostatných 7 resp. 14 dní je v epidemiologickom informačnom systéme evidovaný postupný pokles počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu. Napriek tomu v regionálnych charakteristikách pre okres Trebišov bude platiť aj v týždni od 22.03.2021 do 28.03.2021 ešte štvrtý stupeň varovania, vzhľadom na nutnosť stabilizácie epidemiologickej situácie a pokles v trvaní aspoň 14 dní.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 15.3.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 273 (za predchádzajúci týždeň bolo 422, teda v uplynulom týždni došlo k poklesu o 149 prípadov) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Incidencia za 14 dní okres Trebišov: 1 226 ( spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy, v predchádzajúcom období bolo 1549, teraz došlo k poklesu o 323 prípadov), z toho 81 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov (6,8% zo všetkých pozitívnych osôb).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 ku dňu 15.3.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie20 446
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR6 287
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom5842

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 12 130
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde: (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 54 (z toho 6 na UPV)

ROK 2021 ( od 01.01.2021 do 15.3.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 3 429
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom4 991
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 130, z toho

68 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
62 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 6,8% z celkového počtu (81 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom za posledných 7 dní:

klienti  –  1  pozit.
zamestnanci – 2 pozit.

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:

 • 2 978 mužov a 3 309 žien (RT-PCR)
 • 3 157 mužov 2 685 žien (antigénové testy)

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb.

Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb.
Rok 2021: V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 1,52% pozitívne testovaných osôb – na základe celorepublikového poradia okresov z testovania vykonaného v dňoch 18.01. – 26.01.2021.

V dňoch od 27.01. do 02.02.2021 prebehlo ďalšie kolo antigénového testovania aj v okrese Trebišov.      Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo zistených 1,3% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 03.02. do 07.02.2021 sa priebežne testovalo a cez víkend intenzívnejšie v rámci ďalšieho  kola antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo v tomto období otestovaných spolu 39 988 osôb, z toho bolo 643 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,6% pozitívne testovaných osôb (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV).

V dňoch od 12.02.2021 do 14.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 33 265 osôb, z toho bolo 337 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,13% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch  od 18.02.2021 do 21.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 29 584 osôb, z toho bolo 378 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,27 % pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 26.02. – 28.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 28 464 osôb, z toho bolo 316 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,1% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 04.03.2021 – 07.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 28 476 osôb, z toho bolo 171 pozitívnych výsledkov, t.j. 0,6% pozitívne testovaných osôb.

V uplynulom týždni v dňoch 11.03. – 14.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 29 427 osôb, z toho bolo 134 pozitívnych výsledkov, t.j. 0,45 % pozitívne testovaných osôb.

Na základe analýzy údajov o osobách s pozitívnym RT PCR aj antigénovým testom na COVID 19 evidovaných v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ so sídlom v Trebišov vydal Vyhlášku č. 26 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021), Vyhlášku č. 31, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa  01.02.20210/zrušenie Vyhláškou č.108 uverejnenou vo vestníku vlády SR čiastka 44/2021, vydaná dna 9.3.2021), Vyhlášku č. 51, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021), Vyhlášku č. 67, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021/zrušená vyhláškou uverejnenou vo Vestníku vlády SR vydanou dňa 17.03.2021) a Vyhlášku č. 75, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 32/2021 zo dňa 22.02.2021).

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest  určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po – Pia od 08.00 hod – 16.00 hod (online objednávkový systém).
 2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut od 08.30 hod – 12.00 hod (online objednávkový systém).
 3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po – Pia od 10.00 hod – 18.00 hod (online objednávkový systém).
 4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-So od 9.00 h. – 18.00 h. (obedná prestávka: 13:00 – 14:00) (online objednávkový systém).

RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie  pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečuje vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: RUVZTV

Môže Vás to tiež zaujímať...

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ – SZTRÁJKKÉSZÜLTSÉG

Like Dislike