streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA - FELHÍVÁS vyzva pre prevadzkovatela maleho zdroja znecistVÝZVA - FELHÍVÁS vyzva pre prevadzkovatela maleho zdroja znecist

Click to access tlacivo_oznamenie-MZZO.pdf

TLAČIVO (*.doc)

 

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, Ul. L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

O Z N Á M E N I E

ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY ROČNÉHO POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE   OVZDUŠIA  

(podľa skutočnosti predchádzajúceho roka 2020)

 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia oznamuje podľa §6, ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku každoročne do 15.2.:

 

 1. Všeobecné údaje
 1. Názov a sídlo organizácie (právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie):

 

 

 1. Identifikácia (IČO):
 2. Zoznam všetkých prevádzok na území mesta, ktoré prevádzkujete:
 • názov:

–     sídlo:

 • druh činnosti:
 • spôsob vykurovania (elektrické, plyn, tuhé palivo….):
 • doba prevádzky počas dňa, resp. roka (h/deň, dni/rok):

 

 1. Údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia:
 2. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW uvádza:
 1. Typ kotla:
 2. Príkon kotla (MW):
 3. Druh paliva:
 4. Spotreba paliva:
 5. Výška komína:

 

 1. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov a zachytených exhalátov, plôch, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iných stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie (napr. manipulácia s uhlím, obilím, sypkými materiálmi a pod.) uvádza:
 2. Druh vykonávanej činnosti:
 3. Druh manipulovanej, skladovanej látky:
 4. Množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok):
 5. Veľkosť manipulačnej plochy:

 

 

 

 

Oznámenie vyhotovil:                                                                     Podpis:

Za správnosť zodpovedá:                                                               Podpis:

Telefón:

 

 

Informácie: MsÚ Kráľovský Chlmec, odb. referent pre životné prostredie, tel.: 056/68 710 56, e-mail: stefan.kendi@kralovskychlmec.sk

V prípade nenahlásenia údajov Mesto Kráľovský Chlmec uloží prevádzkovateľovi MZZO pokutu do výšky 663,87 € (§ 8 , ods. 3 zák.č. 401/98 Z.z)

Download (DOC, 32KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

BKF-VIDEO/SK

Like Dislike1