sobota , 28 mája 2022
husk
Najnovšie správy

SODB

Aktuality

PRVÉ ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí, v akej výške získajú jednotlivé mestá a obce podielové dane.  Tie využíva aj Kráľovský Chlmec na financovanie bežných činností, údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, základných a materských škôl, detských ihrísk či zariadení sociálnych služieb. Získané finančné prostriedky môžu byť zdrojom na realizáciu rozvojových projektov mesta.

Kto sa má zúčastniť elektronického sčítania OBYVATEĽOV?

Obyvateľ pre účely sčítania: každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. 

Obyvateľ sa sčíta SÁM alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, mobilu alebo tabletu s pripojením na internet!!!

Sčítací formulár bude dostupný na www.scitanie.sk .

 

POZOR: Z dôvodu stále zhoršujúcej sa pandemickej situácie nebude v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 umožnené sčítanie s pomocou mobilných, ani stacionárnych asistentov, nebude zriadené ani kontakntné miesto!!!  Sčítať sa bude dať iba cez hore uvedený formulár na stránke www.scitanie.sk, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. apríla a 31. októbra 2021. Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.

Zúčastniť sčítania sa je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky.

 

V zmysle  § 29 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správneho deliktu sa dopustí

  1. obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, okrem neplnoletého obyvateľa a obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý poruší povinnosť poskytnúť údaje spôsobom podľa § 8 ods. 1 a zároveň nezabezpečí svoje sčítanie podľa § 8 ods. 2 až 4 a 6,
  2. zákonný zástupca neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý poruší povinnosť poskytnúť údaje spôsobom podľa § 8 ods. 1 a zároveň nezabezpečí sčítanie neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony podľa § 8 ods. 2 až 4 a 6.
Obec uloží pokutu od 25 eur do 250 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona.
 

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 20. mája 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …