štvrtok , 15 apríla 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / NOVÉ OPATRENIA – ÚJ INTÉZKEDÉSEK

NOVÉ OPATRENIA – ÚJ INTÉZKEDÉSEK

V e r e j n á v y h l á š k a, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                              R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trebišove“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 6 ods.3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d) a e) zák. č. 355/2007 Z. z., a podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020 v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje  tieto

                                                           o p a t r e n i a:

  1. podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v meste Kráľovský Chlmec  zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri v jednom okamihu a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje podávanie občerstvenia (príprava a predaj občerstvenia – hotových pokrmov alebo nápojov);

 

  1. podľa 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 06:00 nasledujúceho dňa; výnimku z tohto zákazu majú svadby, smútočné posedenia (kary) a krstiny s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb;

Termín: ihneď po zverejnení rozhodnutia

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

O d ô v o d n e n i e :

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zák. č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu.

Vyššie uvedené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sa nariaďujú v súvislosti s výrazným nárastom počtu osôb v okrese Trebišov, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. RÚVZ so sídlom v Trebišove eviduje od 07.09.2020 do 22.09.2020, ku dňu vydania tohto rozhodnutia, 27 prípadov, z toho 10 prípadov sa vyskytlo u obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kráľovský Chlmec.

Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými (bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie  obmedziť organizovanie všetkých podujatí v nočných hodinách je vydané z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy. Uvedené opatrenia sú jednými z opatrení na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2).

RÚVZ so sídlom v Trebišove v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

Všetkým prevádzkovateľom sa odporúča dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke. Nerešpektovanie nariadených opatrení je správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 20 000,- €.

P o u č e n i e:

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01.

Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa    § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Mesto Kráľovský Chlmec
  2. Prednosta Okresného úradu Trebišov
  3. VÚC Košice

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
regionálna hygienička

Môže Vás to tiež zaujímať...

SODB

Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa …