streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / NOVÉ OPATRENIA – ÚJ INTÉZKEDÉSEK

NOVÉ OPATRENIA – ÚJ INTÉZKEDÉSEK

V e r e j n á v y h l á š k a, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                              R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trebišove“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 6 ods.3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d) a e) zák. č. 355/2007 Z. z., a podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020 v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 71/1967 Zb.“) nariaďuje  tieto

                                                           o p a t r e n i a:

  1. podľa ustanovenia 48 ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v meste Kráľovský Chlmec  zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri v jednom okamihu a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje podávanie občerstvenia (príprava a predaj občerstvenia – hotových pokrmov alebo nápojov);

 

  1. podľa 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 do 06:00 nasledujúceho dňa; výnimku z tohto zákazu majú svadby, smútočné posedenia (kary) a krstiny s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb;

Termín: ihneď po zverejnení rozhodnutia

Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

O d ô v o d n e n i e :

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zák. č. 42/1994 Z. z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zák. č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu.

Vyššie uvedené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sa nariaďujú v súvislosti s výrazným nárastom počtu osôb v okrese Trebišov, ktorým laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. RÚVZ so sídlom v Trebišove eviduje od 07.09.2020 do 22.09.2020, ku dňu vydania tohto rozhodnutia, 27 prípadov, z toho 10 prípadov sa vyskytlo u obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kráľovský Chlmec.

Ochorenie prebieha u podstatnej časti chorých s miernymi príznakmi až asymptomatickými (bezpríznakovými), čo predstavuje riziko pre rizikovú skupinu – seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou. Organizovaním hromadných podujatí, kde dochádza ku kumulácii väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Opatrenie  obmedziť organizovanie všetkých podujatí v nočných hodinách je vydané z dôvodu, že tieto podujatia sú spojené s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran a vznikom úzkych kontaktov, čím sa vytvárajú možnosti nekontrolovaného šírenia nákazy. Uvedené opatrenia sú jednými z opatrení na zabránenie vzniku nového ohniska epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2).

RÚVZ so sídlom v Trebišove v záujme ochrany zdravia rizikovej skupiny obyvateľstva neodporúča seniorom zúčastňovať sa na hromadných podujatiach v uzatvorených priestoroch. Ďalej neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

Všetkým prevádzkovateľom sa odporúča dôsledne dodržiavať všetky aktuálne opatrenia nariadené ÚVZ SR a kontrolovať ich plnenie voči všetkým osobám na každej prevádzke. Nerešpektovanie nariadených opatrení je správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta do výšky 20 000,- €.

P o u č e n i e:

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01.

Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa    § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Mesto Kráľovský Chlmec
  2. Prednosta Okresného úradu Trebišov
  3. VÚC Košice

MUDr. Terézia Konevičová, MPH
regionálna hygienička

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 (v utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber …