štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy

GRATULUJEME!

Vážení občania Kráľovského Chlmca!

            Pred pár dňami v Moldave nad Bodvou, na XX. Celoštátnom slávnostnom otvorení školského roka pre maďarské školy na Slovensku, som mohol byť svedkom nielen veľmi podnetnej udalosti, ale pre mňa aj akcie, ktorá ma napĺňa pocitom hrdosti. Dve výrazné osobnosti vzdelávacej činnosti v našom meste a regióne, ktoré tu pôsobili niekoľko desaťročí – Ibolya Bodnár a Katarína Kanóczová – prevzali od hlavného vedúceho odboru zahraničných pedagógov Ministerstva ľudských zdrojov, ako aj od predsedu Združenia maďarských pedagógov na Slovensku cenu za pedagogické zásluhy v prospech verejnosti. Ide o Pamätnú plaketu za pedagogickú činnosť, ktorú im venovalo Ministerstvo ľudských zdrojov. Obe učiteľky, ktoré sú známe svojou rozhodnosťou, dôslednosťou, a ktoré sú pre kolegov vzorom vo výchovno-vzdelávacej práci, navrhla na vyznamenanie Monika Pásztorová, riaditeľka Materskej školy na Kossuthovej ulici, pri príležitosti ich odchodu na dôchodok.

            Ibolya Bodnár začala svoju kariéru v zemplínskej materskej škole v roku 1975 ako riaditeľka. V rokoch 1979 až 1983 pracovala v Materskej škole v Hrušove a neskôr v rokoch 1983 až 1991 v chlmeckej materskej škole ako učiteľka. Od roku 1991 do roku 2012 bola riaditeľkou Materskej školy na Ulici Z. Fábryho. Počas svojej 21-ročnej vedúcej práce dosiahla vynikajúce výchovno-vzdelávacie úspechy a úspešne uplatňovala nové pedagogické postupy vo vyučovacom procese. Slúžila ako príklad pre svoje okolie a predstavovala hodnoty maďarsky hovoriaceho spoločenstva na Slovensku. Ako vedúca metodička pre maďarsky hovoriace školy pre oblasť Kráľovského Chlmca v okrese Trebišov podporovala svojimi radami a metodickými odporúčaniami prácu riaditeliek a učiteliek materských škôl. V roku 2012 sa Materská škola na Ulici Z. Fábryho stala súčasťou Materskej školy na Kossuthovej ulici. Od tohto roka sa Ibolya Bodnár stala metodickou vedúcou 11 skupín a zastupovala aj záujmy 5 maďarských skupín. K svojmu povolaniu pristupovala s oduševnením a disponuje vysokými kvalitami v rámci svojej pedagogickej práce. Svojou ochotou pomôcť, nadšenou spoluprácou a vysokou úrovňou pedagogických schopností prispela k účinnej a úspešnej práci materských škôl v Kráľovskom Chlmci. Počas pedagogickej kariéry vychovávala a vzdelávala stovky detí. Pracovala s veľkou láskou, úsmevom a odhodlaním. Deťom v materských školách sa venovala s nezištnou láskou niekoľko desaťročí. Užitočnými radami často podala pomocnú ruku aj rodičom pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli pri výchove ich detí. Pravidelne si rozširovala kvalifikáciu a zúčastňovala sa ďalších školení, ktoré ďalej rozvíjali jej pedagogické schopnosti. Počas dlhých rokov sa vzorne starla aj o rozvoj materinskej reči detí a podporovala aj dianie týkajúce sa rozvoja materských škôl a mestských záležitostí. Veľký dôraz kládla aj na rozvoj environmentálneho povedomia u detí a na rozvoj ich materinskej reči. Jej energická a dôsledná činnosť bola zameraná na výchovu detí. Preto jej profesijné schopnosti a ochota pomôcť ostáva  trvalým vzorom pre spolupracovníkov.

              Katarína Kanóczová nastúpila do zamestnania v roku 1976 ako učiteľka Materskej školy v Kráľovskom Chlmci. Pôsobila tu 44 rokov, z toho 10 rokov ako riaditeľka. Počas svojho pôsobenia pravidelne uvádzala do zamestnania začínajúce kolegyne a pomáhala im získavať nové pedagogické skúsenosti. Zodpovedne plnila úlohy zadané v ročnom pracovnom pláne, ale ochotne plnila aj úlohy mimo neho. Aktívne spolupracovala na tvorbe projektov týkajúcich sa materskej školy. Zapájala sa do jej rozvoja a estetickej úpravy. Popritom viedla v zariadení aj záujmový útvar anglického jazyka. Do života pedagogického zboru sa zapájala na vysokej profesionálnej úrovni, podporovala spoločné zmýšľanie a realizáciu jedinečných cieľov. Spoločne vytýčené úlohy uskutočňovala s ohľadom na záujmy zariadenia a detí. Katarína Kanóczová disponuje výbornými riadiacim atitúdami, charakterizuje ju demokratický, empatický a manažérsky nadhľad.Pod jej vedením sa postupne rozvíjala aj aktivita rodičov pri zapájaní sa do života materskej školy. Jej profesijný rozvoj je ukážkový, sebavzdelávanie permanentné. Snažila sa v zariadení vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru a podporovať dobré medziľudské vzťahy. Popri vysokom stupni profesionality ju charakterizuje aj tolerancia, empatia a humanizmus. Vo všedných dňoch bola výborná kolegyňa a jej kreatívna, precízna práca a náročnosť boli vzorom vo vedúcej práci a tiež všetkým, ktorí sa zaoberali v materskej škole výchovou detí a spoluprácou s dospelými. Jej usmievavá a dôveru vyžarujúca osobnosť a pozitívny prístup vybudovaný na pedagogických schopnostiach bude v každodennom živote materskej školy chýbať.

            Oceneným pani učiteľkám úprimne blahoželám k uznaniu ich pracovných úspechov! Do ďalších rokov a desaťročí im želám veľa šťastia a výborné zdravie! Dúfam, že sa na ich skúsenosti a rady môže naše spoločenstvo aj naďalej spoľahnúť!

                                                                                  Ing. Karol Pataky, primátor mesta

GRATULUJEME! IMG 20200830 121550

GRATULUJEME! IMG 20200830 121209

GRATULUJEME! IMG 20200830 121129

 

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …