štvrtok , 18 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa §81, ods.7, bod g) zákona č. 79/2015 v znení neskorších predpisov o odpadoch zber objemného odpadu na území mesta Kráľovský Chlmec sa bude realizovať od 6. 3. 2020 do 16. 3. 2020.

Zber objemného odpadu sa uskutoční v termíne od 06.03.2020 do 16.03.2020 v pracovných dňoch v areáli Technických služieb na ulici Dobranskej v Kráľovskom Chlmci. Obyvatelia môžu objemný odpad uložiť do pripravených veľkoobjemových kontajnerov v čase od 8:00 do 15:00 hod. v pondelok-štvrtok a od 08:00 do 12:00 v piatok. Za objemový odpad  sa pokladá nábytok, skrine, kreslá a pod.

V prípade záujmu likvidovať odpad s odvozom, sa to uskutoční pracovníkmi TS po nahlásení na tel. č. 0905 838736, 0918 661 456, 0905 323 403. Odvoz bude zabezpečený dňa: 16. 03. 2020.

Drobný stavebný odpad a elektroodpad je možné odovzdať počas celého roka v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hodiny pondelok-štvrtok a od 8:00 do 12:00 v piatok.  Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu je 33 €/t.

Zároveň je možnosť odovzdať použité rastlinné oleje a tuky z domácností v uzavretých PET fľašiach  v areáli technických služieb v pracovných dňoch od 8:oo do 15:oo hodiny pondelok-štvrtok a od 8:00 do 12:00 v piatok počas celého roka. 

Okrem toho sa uskutoční odvoz biologicky rozložiteľného odpadu /zelený odpad zo záhrad, konáre a pod./ podľa nasledujúceho harmonogramu:

V období 9. 3. 2020 – 19. 3. 2020 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný  na nasledovných uliciach mesta: Pribenícka, Horešská, E. Adyho, Kossutha, Pri štadióne, Újhelyská, Dobranská, Ľ. Štúra, Mierová, Helmecziho, Kazinczyho, Komenského, Štefánikova, Kapušanská, Svätušská, Boľská a Hlavná.

V období 16. 3. 2020 – 26. 3. 2020 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Cyrila a Metóda, J. Attilu, Lorántffyovej, Rákócziho, Majlátha, Nemocničná, Ibrányiho, Fábryho, Hunyadiho, Petőfiho, S. Chalupku a M. Bela.

V období 23. 3. 2020 – 2. 4. 2020 bude odvoz a likvidácia zelených odpadov zabezpečovaný na nasledovných uliciach mesta: Podhradská, L. Mécsa, Prameňová, M. Leczu, Kollárova, Hlboká, Trhovisko, Rázusova, Záhradná, Hviezdoslavova, Kvetná a  Kostolný rad.

          Zelené odpady vyložené mimo stanovených termínov budú považované za znečisťovanie verejného priestranstva, čo môže mať za následok uloženie pokuty vo výške: 33,- € v blokovom konaní, alebo v rámci priestupkového konania  až do výšky 1500,- €. Odvoz  a likvidáciu zeleného odpadu zabezpečí pokutovaný  na vlastné náklady.

Vyzývame občanov na dodržiavanie stanovených termínov a lokalít podľa harmonogramu.

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 79/2015- es törvény 81 § 7. pont g) bekezdése alapján a nagyterjedelmű hulladékot Királyhelmec területén 2020. március 6-a és március 16-a között gyűjtik össze.

A nagyterjedelmű hulladékot (pl. a régi bútordarabokat) 2020. március 6-a és március 16-a között munkanapokon lehet leadni a királyhelmeci közterület-fenntartó részleg udvarán a Dobrai úton hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken pedig 8:00-tól 12:00 óráig. Érdeklődés esetén a fent említett hulladékot elszállítják. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0905 838 736, 0918 661 456, 0905 323 403. Az elszállítást csupán egy nap, 2020. március 16-án  végzik.

Az apró építkezési hulladékot és elektronikai hulladékot egész évben le lehet leadni a királyhelmeci közterület-fenntartó részleg udvarán hétfőtől csütörtökig, 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken pedig 8:00-tól 12:00 óráig. Az apró építkezési hulladék likvidációjának díja 33 €/t.

Továbbá felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a háztartásban elhasznált növényi olajat és zsírt zárt műanyag PET üvegekben, az egész év folyamán, hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 15:00 óráig, pénteken pedig 8:00-tól 12:00 óráig lehet leadni a királyhelmeci közterület-fenntartó részleg Dobrai úti telephelyén.

Idén a zöldhulladékot a következő ütemterv szerint szállítják el:

  1. március 9-19 között a Perbenyiki, a Géresi, az Ady Endre, a Kossuth, a Stadion, az Újhelyi, a Dobrai, a Štúr, a Béke, a Helmeczy, a Kazinczy, a Komenský, a Štefánik, a Kaposi, a Szentesi, a Bolyi és a Fő utcáról. 
  1. március 16-26 között a Cyril és Metód, a József Attila, a Lorántffy, a Rákóczi, a Mailáth, a Kórház, az Ibrányi, a Fábry, a Hunyadi, a Petőfi, a Samo Chalupka és a Bél Mátyás utcából.
  1. március 23-április 2 között a Váralja, a Mécs László, a Forrás, a Leczo Mihály, a Kollár, a Mély, a Vásártér, a Rázus, a Kert, a Hviezdoslav, a Virág és a Templomsor utcákból.

        Ezen időpontokon kívül a kirakott hulladék a közterületek szennyezésének minősül, amiért büntetés szabható ki: 33 € helyszíni bírság, illetve a jogi eljárás esetén 1500 € lehet a büntetés összege. Ezen kívül a szabályszegőknek állniuk kell a hulladék elszállításának költségeit is.

Kérjük a lakosokat az ütemterv szigorú betartására!

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÁ SPRÁVA – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriela Terebesiová, rodená Tóthová vo veku 58. rokov zomrela. Posledná …