pondelok , 25 októbra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ÁLLÁSHIRDETÉS

VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTO – ÁLLÁSHIRDETÉS

MESTO  KRÁĽOVSKÝ  CHLMEC

KIRÁLYHELMEC VÁROS

L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec

Kategória voľného pracovného miesta:špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg

Podkategória:špeciálny pedagóg/sociálny pedagógMaterskej školy

Počet voľných pracovných miest:2

 

Predpoklady:podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a   odborných zamestnancov.

 

Pracovný pomer na dobu: určitú

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 07.10.2019do 12:00 hod na adresu:Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec

Na obálku uveďte:„Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa10.102019 v čase od 09.00hod v Malej zasadačky Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci (č. dverí 5, 3. poschodie) a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa 23.09.2019

 

 

 

 

Ing. Karol Pataky

primátor mesta

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

2. STUPEŇ OHROZENIA – BORDÓ FÁZIS

Like Dislike1