streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Vážení občania

             Nastal čas, keď na našich poliach je zvýšený ruch poľnohospodárskych strojov. Snahou všetkých poľnohospodárov, súkromných roľníkov aj občanov je včasný, kvalitný a nestratový zber úrody. Často sa ale stáva, že v tomto zvýšenom úsilí a snahe dospieť k čo najlepším výsledkom sa pozabudne na zvýšenú opatrnosť. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje, že počas žatevných prác má požiarovosť stúpajúci charakter. Zo štatistiky za uplynulé obdobie vyplýva, že na území okresu Trebišov vzniklo v roku 2018 v súvislosti so žatevnými prácami a zberom krmovín 6 požiarov so priamou škodou 151 500 eur, pričom sa včasnými zásahmi hasičských jednotiek podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 323 500 eur. Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bola vypaľovanie trávy a suchých steblovitých látok a manipulácia s otvoreným ohňom. Upozorňujeme touto cestou občanov, že spaľovanie sena, slamy alebo iných suchých rastlinných zbytkov na takých miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru je v rozpore s právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. Občanovi za takéto správanie možno uložiť pokutu až do výšky 331 eur. Často sa stáva, že neopatrným počínaním pri spaľovaní je spôsobená škoda inému, ktorú je potrebné poškodenému uhradiť. Súkromne hospodáriaci roľníci  by mali dbať na dobrý technický stav žatevnej techniky, jej pravidelné čistenie a kontrolu vybavenia akcieschopnými hasiacimi prístrojmi, opatrnú manipuláciu so suchými steblovitými látkami, ako aj zabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia. Ani po skončení žatevných prác nebezpečenstvo nekončí, naďalej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť hlavne skladom sena a slamy, ale aj objektom na uskladnenie obilia, pozberovým linkám, sušičkám a podobným objektom. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove opakovane zdôrazňuje, že zvýšené nebezpečenstvo vyplýva hlavne zo spaľovania suchých rastlinných zbytkov, ktoré v súčasnosti platné právne predpisy nezakazujú, ale možno ho vykonávať len v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi a pri dodržaní protipožiarnych opatrení. Len spoločným úsilím a disciplinovanosťou všetkých zainteresovaných najmä občanov môžeme dosiahnuť, aby počet požiarov spojených so žatevnými prácami bolo čo najmenej a škody nimi spôsobené boli čo najnižšie.

 

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Trebišove

  

Tisztelt Polgárok!

            Ahogy azt bizonyára Önök is tapasztalták, az elmúlt napokban megkezdődtek térségünkben a betakarítási munkálatok. Az aratás hatékony és gyors elvégzése mindannyiunk közös érdeke, de mindeközben nem feledkezhetünk meg a biztonsági előírásokról sem. A tűzvédelmi szabályok fokozott betartása már csak azért is fontos, mert ebben az időszakban a tűztesetek száma emelkedő tendenciát mutat. A rendelkezésre álló adatok szerint járásunkban, 2018-ban, 6 olyan tűzeset volt, mely az aratási munkálatokkal függött össze. Az ezekben keletkezett kár 151 500 euró volt, míg a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően 323 500 euró értéket sikerült megmenteni. Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a fokozottan tűzveszélyesek területeken a fű- vagy tarlóégetés, a jelenleg hatályos szabályozás szerint tilos, az előírások megsértéséért 331 euró bírság szabható ki, és szabálysertőnek az okozott kárt is meg kell térítenie. A mezőgazdászoknak ezen időszakban fokozott figyelmet kell szentelniük arra, hogy az aratást végző gépek és berendezések, valamint a tűzoltókészülékek megfelelő műszaki állapotban legyenek, illetve a dohányzási tilalom betartására is oda kell figyelniük. Ugyanilyen fontos a betakarított termény megfelelő tárolása és feldolgozása, mivel a tűzveszély a betakarítási munkálatok befejeztével nem szűnik meg automatikusan. A Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat Tőketerebesi Járási Igazgatósága ezért ismételten felhívja a polgárok figyelmét arra, hogy a nagy kockázati tényezőt jelentő tarlóégetés – a törvények értelmében – csak a szigorú tűzvédelmi szabályok és előírások betartása mellett végezhető el. A célt, hogy csökkenjen a tűzesetek száma, és az azok kapcsán keletkezett kár mértéke, csak felelősségteljes és szabálykövető magatartással, közös erőfeszítéssel elérhetjük el.

 

a Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat Tőketerebesi Járási Igazgatósága

Môže Vás to tiež zaujímať...

BKF-VIDEO/SK

Like Dislike1