utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy inštitúcií / Oznam okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v TV

Oznam okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v TV

Oznam okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v TV hasici2

Vážení občania
Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti,
pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické
systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy,
zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho
rozšírenia.

Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom,
množstvom vyschnutej organickej hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké
a rýchle rozširovanie požiaru. Konanie občanov pri vypaľovaní trávy, zakladaní ohňov
v lesných porastoch, fajčení na miestach so suchým porastom, spaľovaní odpadov, má za
následok riziko rýchleho šírenia požiaru po trávnatom, ihličnatom alebo listnatom povrchu.
Za podpory vetra nie je často v ľudských silách takýto vzniknutý požiar zvládnuť a zastaviť.

Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Trebišove apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti
a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali
zákaz :

– vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov – odpadov,
– fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
– zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
– zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Najčastejšími príčinami lesných požiarov sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie
odpadov a odpadkov na nepovolených skládkach, vypaľovanie trávy a suchých porastov.
OR HaZZ v Trebišove Vás upozorňuje na skutočnosť, že tieto činnosti sú v zmysle
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za
porušenie ustanovení v zmysle platných predpisov o ochrane pred požiarmi je možné uložiť
fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove upozorňuje
občanov, že v prípade spaľovania horľavých látok je povinnosťou občanov ohlasovať každé
spaľovanie na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania.
Vážení spoluobčania veríme, že aj Vy Vaším konaním a pričinením môžete kladne
ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi.

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Trebišove

Môže Vás to tiež zaujímať...

HMA

Jelentkezesi_lap.docx Like Dislike