štvrtok , 15 apríla 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / IOMO – viac služieb na jednom mieste

IOMO – viac služieb na jednom mieste

IOMO – viac služieb na jednom mieste iomo

IOMO – viac služieb na jednom mieste

Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci rozšíril svoje služby o novú službu IOMO – Integrované obslužné miesto občana v priestoroch matričného úradu.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Na jednom mieste vybavíte:

  • Výpis z registra trestov
  • Výpis z Listu vlastníctva
  • Výpis z Obchodného registra

Otváracie hodiny pracoviska IOMO sú totožné s otváracími hodinami Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

Vybavuje:

Alexandra Kulcsárová

Mestský úrad Kráľovský Chlmec

  1. Kossutha 99
  2. poschodie, č. 14

alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

Všetky vydávané dokumenty prostredníctvom IOMO sú platnými verejnými listinami použiteľné na právne účely.

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je  listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Občan SR sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Občan Českej republiky sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov.

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.

 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Môžete získať :

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.

 

 

PLATBY ZA ASISTOVANÉ SLUŽBY IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

     SADZOBNÍK úhrad za činnosť obslužného miesta

Služba Popis   Sadzba úhrady za asistovanú službu, ktorá je príjmom prevádzkovateľa  
Výpis  z registra trestov Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.   3,90 Eur  
Výpis z obchodného registra Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného’ registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov.   4,50 Eur  
Výpis z listu vlastníctva Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov.   7,90 Eur  

 

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

ŠKOLSTVO – ISKOLAÜGY

Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a hivatalos szervek központi döntése értelmében 2021. április 12-étől városunkban is …