streda , 18 mája 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

P O Z V Á N K A - M E G H Í V Ó i 137299

 

MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – KIRÁLYHELMEC VÁROSA

 

P O Z V Á N K A – M E G H Í V Ó

 

V súlade s ustanoveniami  § 12 ods. 2 zákona SNR  č. 369/1990  Zb. o  obecnom zriadení  a v znení

neskorších  predpisov zvolávam 31.zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kráľovskom Chlmci na deň 15. decembra 2017 ( piatok ) o 17:00 hod.

do veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci.

 

Az SZNT 369/1990 sz. törvény 12 § 2. bek. és az ehhez kapcsolódó további rendelkezések értelmében

 1. december 15-én ( péntek ) 17:00 órára a Királyhelmeci Városi Hivatal

földszinti nagytermébe összehívom az Önkormányzati testület 31. ülését.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení z MsZ č. 29 a 30.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec na I. polrok 2018
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec k návrhu 6.úpravy rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2017-2019
 7. Návrh na 6. úpravu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec za rok 2017
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kráľovský Chlmec k návrhu rozpočtu Mesta Kráľovský Chlmec na roky 2018-2020.
 9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2018-2020
 10. Návrh dodatku č.5 k VZN č. 6/2012 o poplatku.
 11. Návrh dodatku č.1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kráľovský Chlmec
 12. Návrh dodatku č.6 k VZN č. 6/2012 o poplatku.
 13. Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kráľovský Chlmec na rok 2017
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

 

Program:  

 1. Megnyitó
 2. A jegyzőkönyv hitelesítők és javasló bizottság megválasztása
 3. Az önkormányzati ülés programjának elfogadása
 4. A 29 és a 30.sz önkormányzati ülések határozatainak ellenőrzése
 5. A város főellenőrének munkaterve a 2018-as év első félévére
 6. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2017 – 2019-as költségvetésének 6. módosítási javaslatához
 7. Javaslat a Királyhelmec Város 2017-os év költségvetésének 6. sz. módosítására
 8. A főellenőr állásfoglalása Királyhelmec Város 2018-2020-as költségvetésének tervezetéhez
 9. Királyhelmec Város 2018-2020-as költségvetésének tervezete
 10. 5sz. melléklet a 6/2012 sz. ÁÉR javaslat az illeték megállapításának és fizetésének feltételeiről
 11. 1sz. melléklet a 5/2016 sz. ÁÉR javaslat amely meghatározza a Város által fenntartott iskolai intézmények egy tanulójára eső üzemeltetési és bérezési költségek összegét
 12. 6.sz. melléklet a 6/2012 sz. ÁÉR javaslat az illeték megállapításának és fizetésének feltételeiről
 13. 3.sz. ÁÉR javaslat amely meghatározza a Város által fenntartott iskolai intézmények egy tanulójára eső üzemeltetési és bérezési költségek összegét a 2017-es évben.
 14. Vita
 15. Határozati javaslatok
 16. Befejezés

 

             

Kráľovský  Chlmec, 11.12.2017

             Királyhelmec, 2017. december 11.

 

                                                                                                                   Ing. Karol Pataky

                                                                                                           primátor mesta – polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 13. mája 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …