piatok , 15 januára 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ Kráľovský Chlmec – Balogh Csaba PhD.

Prednosta riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti.

Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:

a) priamo riadi jednotlivé oddelenia MsÚ
b) koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
c) koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,
d) zabezpečuje
– spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií  riadeného úseku,
– spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
– koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta,
– dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
e) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,

f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

 

Kontakt:
Balogh Csaba PhD.
Mesto Kráľovský Chlmec
Mestský úrad
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
tel: 056/68 710 52
e-mail: prednosta@kralovskychlmec.sk