sobota , 28 novembra 2020
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A PLÁNOVANIA

ODDELENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A PLÁNOVANIA

KONTAKTY:

Ing. Iveta Sabaková  – vedúca oddelenia
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec,
č.dv. 4, III. posch.
tel.: +421 56/632 10 92,  e-mail: iveta.sabakova@kralovskychlmec.sk

 

Martina Košlábová – verejné obstarávanie, správa majetku mesta
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
č.dv. 13, II. posch.
tel.: +421 56/68 710 53, e-mail: martina.koslabova@kralovskychlmec.sk

 

Ing. Štefan Kendi – životné prostredie
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
I. poschodie č.dv.30.    tel.: 056/ 68 710 56
e-mail:  stefan.kendi@kralovskychlmec.sk 

Bc. Viktor Szabó – odborný referent pre dopravu a výstavbu

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
III. posch. č.dv. 4.
tel.: +421 56/63 210 92, e-mail: viktor.szabo@kralovskychlmec.sk

 

Ing. Magdaléna Kondásová – Spoločný stavebný úrad

II. posch. č. dv. 11.

tel.: tel.:056/63 215 10    e-mail:  magdalena.kondasova@kralovskychlmec.sk

 

Ing. Ildikó Rudíková- Spoločný stavebný úrad

II. posch. č. dv. 11.

tel.: tel.:056/63 215 10    e-mail: ildiko.rudikova@kralovskychlmec.sk

 

 

1. Oddelenie územného rozvoja a plánovania v oblasti stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií najmä:
a) zabezpečuje povoľovanie drobných stavieb,
b) zabezpečuje povoľovanie stavebných úprav a udržiavacích prác,
c) vykonáva štátny stavebný dohľad,
d) vydáva rozhodnutia na umiestnenie reklamných, informačných a propagačných
zariadení,
e) vydáva rozhodnutia a zasiela výzvy na odstránenie zistených nedostatkov na stavbách,
f) prerokúva priestupky a správne delikty za porušenie stavebného zákona,
g) nariaďuje nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe a pozemku,
h) zabezpečuje vybavovanie petícií v rozsahu vlastnej agendy,
i) prerokúvajú sťažnosti, námietky a pripomienky občanov a organizácií v medziach
stavebného zákona,
j) pripravuje materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva,
k) zabezpečuje číslovanie domov a ostatných objektov v meste,
l) na základe podkladov vyhotovuje rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla,
m) vydáva povolenia a rozhodnutia na zvláštne užívanie mestských komunikácií
a verejných priestranstiev na účelom ich prekopávky, resp. podvrtávky,
n) vydáva povolenia na uzávierku mestských komunikácií,
o) povoľuje prípojky stavieb k inžinierskym sieťam.
p) pripravuje podklady na odpredaj bytov z majetku mesta,
r) zabezpečuje prípravu podkladov a materiálov pre priznanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/ a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR /MDVaRR SR/
s) pripravuje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB, žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR na technickú vybavenosť, žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov
t) zabezpečuje priebeh uzavretia zmlúv o poskytnutie dotácií na výstavbu nájomných bytov a na technickú vybavenosť a podklady na uzavretie zmlúv o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov zo ŠFRB.
 

Ďalej najmä
a) vypracováva vnútorné smernice a všeobecne záväzné nariadenia v oblasti výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a stavebného poriadku,
b) spracováva podklady k návrhu a zmenám rozpočtu mesta z hľadiska potreby
finančných prostriedkov na investičnú výstavbu,
c) zabezpečuje realizáciu základných smerov urbanistického rozvoja mesta v súlade
s Územným plánom mesta Kráľovský Chlmec a záujmami obyvateľov mesta,
d) zabezpečuje územnoplánovacie podklady a dokumentáciu,
e) zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu stavieb,
f) vydáva stanoviská k všetkým stupňom projektovej dokumentácie, územným konaniam
a stavebným konaniam všetkých stavieb na území mesta,
g) vydáva stanoviská k investičnej činnosti mesta,
h) zabezpečuje výber dodávateľov pre investičnú výstavbu,
i) pripravuje koncepciu územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky,
j) kontroluje hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov v investičnej
výstavbe a zabezpečuje štátny stavebný dohľad,
k) pripravuje podklady na zasadnutia komisie územného plánovania
l) pripravuje podklady k dotáciám a úverom na zabezpečenie financovania stavieb,
ktorých investorom je mesto.
m) zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave a uskutočňovaní stavieb alebo
technologických častí stavieb,
n) v prípade potreby zabezpečuje technický dozor nad vedením uskutočňovania stavieb,
– preveruje vykonávanie prác na stavbe, hlavne čo sa týka množstva, kvality
a harmonogramu,
– kontroluje čerpanie rozpočtu stavieb a správnosti fakturácie,
– kontroluje vedenie stavebných denníkov,
– realizuje potrebné opatrenia na odvrátenie alebo zamedzenie materiálových alebo
finančných škôd,
– realizuje potrebné opatrenia na urýchlenie a zefektívnenie výstavby,
– zvoláva a vedie kontrolné dni pri realizácii stavieb,
o) vydáva povolenia a rozhodnutia na zvláštne užívanie mestským komunikácií
a verejných priestranstiev za účelom ich prekopávky, resp. podvrtávky.
p) pripravuje podklady k žiadostiam na získanie finančných dotácií resp. úverov zo
štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie resp. iných zdrojov

 

2.V oblasti verejného obstarávania najmä:

a) zabezpečuje podklady na prípravu plánovaných metód verejného obstarávania, určuje metódu
verejného obstarávania vzhľadom na finančné limity predpokladanej ceny tovarov, služieb,
prác a návrhov /výkonov/
b) zabezpečuje vyhlasovanie verejného obstarávania zverejnením vo vestníku
c) zabezpečuje prípravu súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre danú metódu verejného obstarávania, s podrobným opisom s uvedením technických požiadaviek
d) pripravuje materiály pre komisiu na vyhodnotenie ponúk
e) doručuje všetkým uchádzačom záznam z otvárania obálok, vyžaduje vysvetlenia návrhu neobvykle nízkej ceny, vyžaduje písomné vysvetlenia ponúk, oznamuje zoznam vylúčených ponúk a oznamuje poradie úspešnosti ponúk
f) pripravuje zápisnicu o vyhodnotení ponúk pre komisiu
g) zabezpečuje predloženie kompletnej dokumentácie Úradu pre verejné obstarávanie v prípade podania námietok, oznamuje Úradu pre verejné obstarávanie výsledok verejného obstarávania
h) zabezpečuje uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom
i) pripravuje podklady pre kontrolné orgány v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
j) vykonáva odborné poradenstvo pre verejné obstarávanie v organizáciách mesta
k) metodicky usmerňuje pracovníkov MsÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, prác,
zabezpečuje vykonanie prieskumu trhu pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou.

3.V oblasti spolupráce s úradom katastra a evidencii parciel najmä:
a) pripravuje podklady na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta,
b) spolupracuje pri vypracúvaní kúpnych zmlúv na kúpu a odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku,
c) zabezpečuje vyhotovenie znaleckých posudkov a spolupracuje s vyhotoviteľom
posudku,
d) podáva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
e) zabezpečuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a
v užívaní iných osôb,
f) vydáva vyjadrenia pre vydanie osvedčenia v zmysle zákona č. 293/1992 Zb.,
g) vyhotovuje hlásenia zmien v katastri nehnuteľností pre správu katastra,
h) zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, z pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo
správy katastra pre potreby mesta,
i) objednáva spracovanie geometrických plánov a poskytuje súčinnosť pri zameraní,
j) zabezpečuje zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností,
k) poskytuje informácie z katastrálnej mapy pre občanov mesta iným osobám.

V oblasti projektového manažérstva a povinne zverejňovaných informácií najmä:
a)zabezpečuje pre mesto a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti celú agendu týkajúcu sa vypracovania projektov štrukturálnych fondov,
b)zabezpečuje a centralizuje dokumenty potrebné k k zapojeniu sa mesta do projektov na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov,
c) koordinuje prácu pri získavaní informácií z jednotlivých oddelení mestského úradu,
d)zabezpečuje zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v súlade s ustanoveniami Zákona č. 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Spoločný stavebný úrad najmä
a) zabezpečuje samostatnú odbornú prácu a prípravu rozhodnutí na úseku územného
rozhodovania a stavebného poriadku (vykonáva činnosti stavebného úradu)
b) zabezpečuje územné, stavebné a kolaudačné konania a odstraňovanie stavieb,
c) zabezpečuje vyvlastňovacie konania a s tým súvisiace činnosti,
d) zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
e) prerokúva priestupky a správne delikty,
f) prerokúva sťažnosti, námietky a pripomienky občanov a organizácií v medziach
stavebného zákona.