streda , 27 januára 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB

ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB

KONTAKTY: 

Alexander Gáspar – vedúci oddelenia

č. t. 0918661456

e-mail. : t.sluzby@kralovskychlmec.sk

 

Katarína Bajuszová – Referent pre aktivačnú činnosť

e-mail. : a.cinnost@kralovskychlmec.sk

 

 

 

1.Oddelenie v oblasti životného prostredia najmä
a) vydáva vyjadrenia k akejkoľvek činnosti v súlade s platnými zákonmi o ochrane
životného prostredia, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vodného
hospodárstva v zmysle kompetencií vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
b) povoľuje výrub drevín a ďalšie činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny,
c) vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mesta týkajúce sa ochrany žitného
prostredia,
d) spracováva program odpadového hospodárstva mesta,
e) vydáva súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
f) vydáva rozhodnutia o výške poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečistenia
ovzdušia,
g) vyjadruje sa a vydáva stanoviská k akejkoľvek vodohospodárskej činnosti na území
mesta,
h) vydáva stanoviská k čisteniu a údržbe vodných tokov,
i) vydáva rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, úprave, obmedzení, príp. zákaze
nakladania s vodami,
j) vydáva súhlas na stavby, zariadenia, príp. činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie
vodohospodárskeho orgánu, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,
k) zabezpečuje schvaľovanie kanalizačných poriadkov,
l) vytvára a chráni životné prostredie obyvateľov mesta v oblasti ochrany ovzdušia,
vody, pôdy, prírody a krajiny,
m) zabezpečuje výkon a organizuje prácu pri upratovaní budovy MsÚ, mestského bytu a internátu.

 

2.V oblasti nakladania s odpadmi najmä
a) zabezpečuje komplexne dohliada na výkon služieb pri zabezpečovaní likvidácie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
b) sleduje platby fyzických a právnických osôb a zabezpečuje ich vymáhanie,
c) vybavuje žiadosti týkajúce sa úľav na poplatkoch v zmysle platných právnych predpisov
eviduje žiadosti o úľavy na miestnych poplatkoch, navrhuje ich riešenia v zmysle VZN a tieto predkladá na schválenie primátorovi mesta,
d) postupuje pohľadávky k ich vymáhaniu prostredníctvom právneho zástupcu Mesta Kráľovský Chlmec
e) pripravuje všeobecné záväzné nariadenia o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
f) zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním zmluvných vzťahov s poskytovateľom služby na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
g) eviduje žiadosti o oslobodenie od dane a poplatkov, posudzuje úplnosť podkladov ako aj nárok zo zákona a rozhodnutia predkladá primátorovi mesta,
h) odvolania poplatníkov spolu s úplným spisovým materiálom predkladá odvolaciemu orgánu
i) zabezpečuje ekonomickú vyváženosť príjmov a výdavkov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
j) vyhotovuje prehľady o predpisoch a platbách poplatkov v nadväznosti na údaje účtovnej evidencie,
k) spracúva štatistické výkazy o odpadoch,
l) spolupracuje s mestskou políciou, komisiami MsZ, ostatnými oddeleniami MsÚ a
inštitúciami v meste za účelom získavania podkladov k poplatkom a na základe
zistených skutočností vyzýva poplatníkov,
m) vymáha nedoplatky, spolupracuje s právnym zástupcom mesta, príp. prihlasuje pohľadávky do konkurzu, spolupracuje s exekútormi a správcami konkurznej podstaty dlžníkov,
m) vykonáva kontrolu v teréne,

3. V oblasti poplatkov za komunálny odpad najmä:
a) vyberá pre mesto miestne poplatky podľa zákona SNR č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zabezpečuje pokladničné operácie súvisiace s komunálnym odpadom,
b) vedie register poplatníkov – fyzických aj právnických osôb,
c) zabezpečuje počítačové spracovanie výmerov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrubuje miestne poplatky na základe podaných priznaní a rozhodnutia doručuje poplatníkom,
d) vedie analytiku došlých platieb a poplatkov podľa daňovníka a druhu poplatkov,
sleduje včasnosť platenia a na na nezaplatené poplatky zasiela výzvy,
e) predpisuje penále, vyrubuje ich platobnými výmermi a doručuje poplatníkom,
f) vedie registráciu poplatníkov,

3. V rámci aktivačnej činnosti najmä:
a) zabezpečuje koordináciu a výkon aktivačnej činnosti a menších obecných služieb na území mesta
b) zabezpečuje podmienky pre výkon aktivačnej činnosti a menších obecných služieb na území mesta
c) koordinuje spoluprácu a delenie úloh medzi mestským úradom a pracovníkmi aktivačnej činnosti a menších obecných služieb v oblasti čistoty mesta.

4.V rámcii služieb mestu najmä:
a) zabezpečuje udržiavanie čistoty v meste,
b) vykonáva údržbu, obnovu a starostlivosť o verejnú zeleň,
c) vykonáva správu a údržbu verejného osvetlenia, funkčnosť mestského rozhlasu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia mesta v závislosti na dĺžke denného svitu,
d) vykonáva správu a údržbu budov v správe Mesta Kráľovský Chlmec a mestských verejných WC,
e) vykonáva správu a údržbu mestských trhovísk,
f) vykonáva správu a údržbu kanalizačných cestných vpustí, vývoz fekálií,
g) zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií /jarná, letná, jesenná, zimná/,
h) vykonáva správu verejných priestranstiev, pomníkov a pamätníkov, mestských cintorínov vrátane kopania hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy, prevádzkuje dom smútku,
i)vykonáva údržbu dopravného značenia miestnych komunikácií.