utorok , 19 januára 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / ODDELENIE ORGANIZAČNÉ A VNÚTORNEJ SPRÁVY

ODDELENIE ORGANIZAČNÉ A VNÚTORNEJ SPRÁVY

KONTAKTY:

Mgr. Ildikó Molnárová – vedúca oddelenia
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 18, II. poschodie
Tel.: 056 / 63 215 24, 0918 684 702, e-mail.: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk

Bc. Žaneta Tóthová – Matričný úrad
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 15, II. poschodie
Tel.:056/ 63 220 76, e-mail.: zaneta.tothova@kralovskychlmec.sk

 

Alexandra Kulcsárová  – Matričný úrad, evidencia pobytu

Mesto Kráľovský Chlmec, Mestký úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
číslo dv. 14, II. poschodie
tel. 056/63 212 68, e-mail: alexandra.kulcsarova@kralovskychlmec.sk

Mária Majkricsová – Sociálna starostlivosť
Mesto Kráľovský Chlmec, Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,
číslo dv. 14, II. poschodie
tel.: 056/ 68 710 59, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk

 

Gabriela Vargová – povinne zverejňované informácie, archív

Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec,

číslo dv. 22, II. poschodie

tel.: 056/68 710 51,  e-mail: gabriela.vargova@kralovskychlmec.sk

• riadi , usmerňuje, koordinuje oddelenie a zodpovedá za činnosť oddelenia
• vykonáva štátnu správu vo veciach patriacich do pôsobnosti mesta podľa § 5 zákona o správnom konaní.
• prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí , organizácií a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch na úseku školstva, odpadového hospodárstva a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch.
• prejednáva priestupky na úseku školstva, na úseku odpadového hospodárstva a správne delikty a následne pripravuje rozhodnutie o priestupkoch v prvom stupni
• zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach
• zastupuje mesto ( na základe plnej moci ) v priestupkovom konaní pred obvodným úradom
• vykonáva organizačno – technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, volieb prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb referenda
• rieši podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania
• poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb orgánom mesta
• pripravuje a spracováva podklady pre rozhodnutie o poskytovaní jednorázovej sociálnej pomoci
• pripravuje podklady pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky
• vypracováva nájomné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
• posudzuje návrhy zmlúv
• rieši sťažnosti a podnety obyvateľov mesta týkajúcich sa daného oddelenia
• zabezpečuje prípravu rozhodnutí primátora vydávaných v správnom, daňovom a poplatkovom konaní
• pripravuje všeobecne záväzné nariadenia , zmeny VZN , súvisiace s činnosťou oddelenia a posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení z hľadiska ich súladu s ústavou a platnými zákonmi
• zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta z nájomných zmlúv, pohľadávky odstúpené z finančného oddelenia
• zabezpečuje a realizuje výberové konania týkajúce sa činnosti oddelenia
• zúčastňuje sa na administratívno-právnych rokovaniach
• vybavuje žiadosti fyzických a právnických osôb o sprístupnenie informácií v zmysle zákona ž. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
• oznamuje súdu a iným orgánom štátnej správy skutočnosti potrebné na ich rozhodovanie

Matričný úrad
• vedie knihu narodením, knihu manželstiev, knihu úmrtí
• zápis narodenia dieťaťa do matriky
• prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
• prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami
• zápis o uzavretí manželstva
• zmena priezviska po uzavretí manželstva
• zápis úmrtia do matriky
• vystavenie druhopisu rodného listu
• vystavenie druhopisu sobášneho listu
• vystavenie druhopisu úmrtného listu
• spracovanie zmien v osobných údajov občanov ( príp. oprava chýb )
• prijíma oznámenia manžela po rozvode o tom, že prijíma späť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie
• podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov
• overovanie fotokópií a podpisov

Úsek evidencie obyvateľstva

• zabezpečuje úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov SR a registrom obyvateľov SR podľa zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. od 1.07.2006
• vedie evidenciu občanov a prihlasuje občanov na trvalý alebo prechodný pobyt
• okresnému riaditeľstvu Policajného zboru doručí “Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB“, „Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB“, oznámenia z matričných údajov, oznámenia zo súdov
• plní oznamovaciu povinnosť vyplývajúce z iných právnych predpisov
• vydáva občanom potvrdenie o pobyte
• na základe písomnej žiadosti poskytuje informácie o mieste pobytu občana
• vyberá správny poplatok za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu podľa z.č. 145/1995 Zb. a vedie ich evidenciu
• vedie bežnú evidenciu, odkladaciu a pomocnú evidenciu pobytu občanov
• vedie evidenciu domu, tzv. index domu
• vedie zoznamy ulíc mesta
• do evidencie pobytu občanov zaznamenáva a vyznačuje zmeny, ktoré hlási občan, a zmeny, ktoré sú zasielané inou ohlasovňou pobytu obcou poverenou vedením matriky, ministerstvom alebo súdom – oznámenia o narodení , oznámenia o uzavretí manželstva, oznámenia o úmrtí, oznámenia súdu o rozvode manželstva, vyhlásenie manželstva za neplatné a pod.
• vydáva občanom potvrdenie o účasti na pohrebe rodinných príslušníkov a vyberá správny poplatok podľa rozhodnutia primátora a vedie ich evidenciu a mesačne zúčtuje
• spolupôsobí pri zabezpečení sčítania obyvateľov, domov a bytov
• zabezpečuje činnosti súvisiace s prípravou volieb a referenda
• zabezpečuje aktualizáciu stáleho zoznamu voličov zoznamov
• vydáva voličské preukazy k určeným druhom volieb
• vedie písomnú evidenciu žiadateľov o poskytovaní jednorázových dávok sociálnej pomoci
• vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie

Úsek sociálnej starostlivosti a podnikateľskej činnosti

• pripravuje a spracováva podklady na rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby
• vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateliek
• stanovuje rozsah hodín starostlivosti a výšku úhrady za poskytovanú službu
• vykonáva šetrenie v domácnostiach klientov, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba
• spravuje databázu všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú prevádzky v meste
• pripravuje návrh na vydanie záväzného stanoviska mesta na začatie podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby na území mesta, vyberá správne poplatky podľa rozhodnutia primátora a zúčtuje ich
• pripravuje návrh na vydanie záväzného stanoviska mesta na začatie činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia na území mesta
• pripravuje podklady na schvaľovanie predajného času prevádzok, vyberá správne poplatky podľa rozhodnutia primátora a zúčtuje ich
• spolupracuje s obvodným úradom pri poskytovaní dávok sociálnej pomoci formou osobitného príjemcu a predkladá správu o výkone agendy osobitného príjemcu
• vedie agendu samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ a pripravuje podklady na vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR, rozšírenie činnosti SHR a zrušenie SHR
• vyberá správne poplatky za vydanie osvedčenia o zápise SHR podľa z.č. 145/1995 Zb.
• vedie evidenciu o pozastavených prídavkoch na dieťa a vykonáva osobitného príjemcu prídavku na dieťa a používa v prospech detí – záškolákov
• vypláca motivačný príspevok pre detí v hmotnej núdzi, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu
• spracúva podklady k žiadostiam pre poskytovanie dotácie na stravu, na školské potreby a na motivačný príspevok
• zabezpečuje vydávanie rybárskych lístkov , vyberá správne poplatky podľa zákona č.145/1995 Zb. a vedie ich evidenciu

Terénny sociálny pracovník

• poskytuje obyvateľom mesta základné informácie o poskytnutí jednorázovej sociálnej pomoci
• vykonáva terénnu sociálnu prácu, ktorá predchádza rozhodnutiu o poskytovaní sociálnej pomoci
• vykonáva podľa pokynu priamo nadriadeného šetrenie v rodinách o ich majetkových a sociálnych pomeroch , ktorým Mesto Kráľovský Chlmec poskytuje dávky sociálnej pomoci
• monitoruje a reaguje na zmeny zdravotného stavu a sociálnej situácie občana
• podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc
• zisťuje sociálnu situáciu v domácnostiach a nadriadenému mesačne predkladá správu o zistených skutočnostiach
• spolupracuje s občianskymi združeniami, inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou starostlivosti o starých a zdravotne ťažko postihnutých osôb